#

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา” (ระยะที่ 1)

หลักการและเหตุผล

       ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพัฒนา (มาตรฐานที่ 12) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ว่าด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง ตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA และตัวบ่งชี้ 12.2 ให้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เน้นจุดเด่นที่สะท้อนถึงความเป็นอัตลักษณ์ของศูนย์ ทั้งจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปี พ.ศ.2557-2558 จำนวน 10,451 ศูนย์ ภาพรวมทั้ง 12 ตัวบ่งชี้ ได้แบ่งการประเมินออกเป็น 5 ระดับ พบว่าระดับคุณภาพดีมาก จำนวน 219 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 2 ระดับดี จำนวน 4,394 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 42 ระดับพอใช้ จำนวน 4,895 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 46 (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา)
       จากผลการประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วนและระดับต้องปรับปรุงที่มีจำนวนมากที่สุด ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 8 ด้านประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน หากสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการด้วยวงจรคุณภาพ ซึ่งส่งผลให้การจัดการศึกษา มีประสิทธิภาพนั้น หัวใจที่มีบทบาทสำคัญมากคือ ผู้กำกับดูแล ที่ทำหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งนำทีมโดยผู้บริหารที่เป็นผู้นำทางวิชาการย่อมมีการพัฒนาคณะครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เป็นบุคลากรที่มีความสามารถทางวิชาการ มีภาวะผู้นำเช่นเดียวกัน พร้อมทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเตรียมพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
       กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้จัดทำโครงการความร่วมมือ ในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรศึกษาศาสตร ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท จากความร่วมมือดังกล่าวมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงได้รับความไว้วางใจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้จัดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา” (ระยะที่ 1) เพื่อให้บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการการจัดทำแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยเน้นการฝึกทักษะการเขียน การคิดวิเคราะห์ พร้อมทั้งการวางแผนการปฏิบัติงาน ที่ครอบคลุมทุกปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติตามแผนการนิเทศ การติดตาม การประเมินผล และ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารคุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

      1.เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาสามารถเขียนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ3-5ปี แผนปฏิบัติการประจำปี และรู้วิธีการจัดทำระบบประกันคุณภาพภายในอย่างเต็มรูปแบบ
      2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารหรือผู้ที่กำกับดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้เรียนรู้เทคนิค วิธีการ ในการนิเทศ การติดตาม และการประเมินผล
      3.เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพต่อผู้เรียน ครู สถานศึกษา และสอดคล้องกับมาตรฐานที่ 12 มาตรฐานการศึกษา(ขั้นพื้นฐาน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ว่าด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่องตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA
      4.เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามสากล
      5.เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

      เชิงปริมาณ บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องนักวิชาการ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก และหรือ ผู้บริหารที่มีหน้าที่กำกับ ดูแล ติดตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตพิจารณาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีความจำเป็นในการส่งเสริมความรู้ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา”(ระยะที่ 1) ทั้งระดับผู้ปฏิบัติงาน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หลักสูตรครู) และผู้กำกับดูแล (หลักสูตรผู้กำกับดูแล สำหรับผู้ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ดังรายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแนบท้าย
      เชิงคุณภาพผู้เข้ารับการอบรมทั่วประเทศมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการการจัดทำตามแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พร้อมทั้งการวางแผนการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมทุกปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติตามแผนการนิเทศ การติดตาม การประเมินผล อย่างเป็นรูปธรรม เน้นเทคนิค วิธีการ การลงมือปฏิบัติจริง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจากการที่ได้รับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารคุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

วิธีดำเนินงาน

อบรมเชิงปฏิบัติแบ่งเป็น 2 การหลักสูตร
      1. หลักสูตร เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา”(แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3-5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี) หรือเรียกว่า “หลักสูตรครู” ซึ่งประกอบไปด้วย การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การวิเคราะห์ SWOT ของสถานศึกษา กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กำหนดมาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมาย กำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม สภาพความสำเร็จ กำหนดแผนงบประมาณ โครงการ กิจกรรม กำหนดบทบาทหน้าที่ บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กำหนดแผนการติดตาม การประเมินผลแต่ละเป้าหมาย การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี การเก็บข้อมูลสารสนเทศ ด้านผู้เรียน ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 วัน 1 คืน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรม “หลักสูตรครู” หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู ผู้ดูแลเด็ก ทำหน้าที่ในการจัดทำระบบประกันคุณภาพภายใน
      2. หลักสูตร เรื่อง “กระบวนการนิเทศ การติดตาม การประเมินผล และนำผลมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนอย่างต่อเนื่อง” หรือเรียกว่า “หลักสูตรผู้กำกับดูแล” จำนวน 2 วัน 1 คืน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรม “หลักสูตรผู้กำกับดูแล” ผู้บริหารที่มีหน้าที่กำกับ ดูแล ติดตาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยการนิเทศ การติดตาม การประเมินผล

ระยะเวลาดำเนินการ

เดือน มกราคม 2559 – ธันวาคม 2559

งบประมาณดำเนินการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ

ค่าธรรมเนียมการอบรมและสถานที่ดำเนินการ

      อบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 วัน 1 คืน และค่าธรรมเนียมการอบรมท่านละ 3,850 บาทถ้วน ต่อ 1 หลักสูตร พักที่โรงแรมสถานที่จัดการอบรม โดยแบ่งเป็น 9 รุ่น ทั่วประเทศ
      **หมายเหตุ: ผู้สมัครที่ชำระเงินก่อนมีสิทธิ์ก่อน กรณีกรอกสมัครไว้ก่อน แต่ชำระเงินช้า กับผู้ที่สมัครที่หลังแต่ชำระเงินก่อน ลำดับจะถูกเปลี่ยนโดยยึดถือจากการชำระเงิน 200 ท่านแรกต่อรุ่นเท่านั้น และทางโครงการจะมีการแจ้งผ่านเว็บไซต์โดยระบุข้อความในรุ่นดังกล่าวว่า “เต็ม” และจะส่ง SMS ถึงผู้เข้ารับการอบรม 3 วันก่อนการอบรม และผู้สมัครซึ่งยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียนทราบ ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบสถานภาพที่เว็บไซต์โครงการก่อนชำระเงิน

ค่าลงทะเบียน สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับดังนี้

1. วุฒิบัตรผ่านการอบรม
2. ที่พัก 1 คืน
3. อาหารเช้า 1 มื้อ
4. อาหารกลางวัน 2 มื้อ
5. อาหารเย็น 1 มื้อ
6. อาหารว่าง 3 มื้อ
7. เอกสารการเข้าอบรม

สถานที่จัดการอบรม แบ่งเป็น 8 รุ่น จัดขึ้นใน 8 จังหวัด ดังนี้
1. หลักสูตรครู และผู้กำกับดูแล
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ครู/ผู้ดูแลเด็ก ทำหน้าที่ในการจัดทำระบบประกันคุณภาพภายใน
รุ่น วันที่จัดอบรม จังหวัด สถานที่จัดอบรม
1 2 - 3 เม.ย. 59 นนทบุรี โรงแรมเดอะเล็คกาซี่
2 7 - 8 เม.ย. 59 พิษณุโลก โรงแรมท็อปแลนด์
3 30 เม.ย. - 1 พ.ค. 59 เชียงใหม่ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด
4 10-11 พ.ค. 59 อุดรธานี โรงแรมเจริญโฮเตล
6 28 - 29 พ.ค. 59 อุบลราชธานี โรงแรมเนวาด้า
7 4 - 5 มิ.ย. 59 นครศรีธรรมราช โรงแรมทวินโลตัส
8 11 - 12 มิ.ย. 59 สงขลา โรงแรมลีการ์เด้น (สาย 1)
9 18 - 19 มิ.ย. 59 สุราษฎร์ธานี โรงแรมนิภาการ์เด้น

2. หลักสูตรผู้กำกับดูแล
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารที่มีหน้าที่กำกับ ดูแลติดตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยการนิเทศการติดตามการประเมินผล
รุ่น วันที่จัดอบรม จังหวัด สถานที่จัดอบรม
1 4 - 5 เม.ย. 59 นนทบุรี โรงแรมเดอะเล็คกาซี่
2 9 - 10 เม.ย. 59 พิษณุโลก โรงแรมท็อปแลนด์
3 2 - 3 พ.ค. 59 เชียงใหม่ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด
4 12 - 13 พ.ค. 59 อุดรธานี โรงแรมเจริญโฮเตล
6 30 - 31 พ.ค. 59 อุบลราชธานี โรงแรมเนวาด้า
7 6 - 7 มิ.ย. 59 นครศรีธรรมราช โรงแรมทวินโลตัส
8 13 - 14 มิ.ย. 59 สงขลา โรงแรมลีการ์เด้น (สาย 1)
9 20 - 21 มิ.ย. 59 สุราษฎร์ธานี โรงแรมนิภาการ์เด้น
หมายเหตุ :
      สถานที่จัดอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม กรุณาตรวจสอบวันและสถานที่ก่อนการเดินทางเข้าอบรมที่ www.dusitcenter.org และทางโครงการจะส่ง SMS แจ้งให้ผู้เข้าอบรมรับทราบอีกทางหนึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงวันหรือสถานที่จัดอบรม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

ดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ www.dusitcenter.org หัวข้อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา” หรือ โทรศัพท์ 02-2445982-3 Fax : 02-244-5927 Email : dusitcenter@gmail.com

วิธีการสมัครเข้าร่วมอบรม

วิธีการสมัครและการชำระเงิน มี 4 ขั้นตอน ดังนี้

( - กรอก , ชำระ , แฟกซ์ , ตรวจสอบชื่อ - )
กรุณาปฏิบัติตาม 4 ขั้นตอนนี้ มิเช่นนั้นท่านจะชำระเงินแล้วและไม่มีรายชื่อ ส่งผลต่อท่านในวันอบรม
 • 1. กรอกข้อมูลการสมัครผ่านเว็บไซต์โครงการ www.dusitcenter.org หัวข้อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา”(ระยะที่ 1) เมื่อทำการสมัครเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งเบอร์ผู้เข้าอบรมเท่านั้น ไม่ใช่เบอร์มือถือผู้กรอกการสมัคร (เนื่องจากเจ้าหน้าที่ในสำนักงานอาจจะเป็นผู้สมัครให้ แต่ขอให้ใช้ ชื่อ-สกุล เบอร์มือถือผู้เข้าอบรมเท่านั้น) รายชื่อจะไปปรากฏอยู่ใน “รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม” โดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้สมัครสามารถPrint โครงการและรายชื่อส่งให้ต้นสังกัดพิจารณาได้เลย กรณีกรอกการสมัครแล้วยังไม่มีรายชื่อขึ้น สามารถกรอกข้อมูลการสมัครใหม่ได้หลายครั้ง จนกว่าชื่อ-สกุลจะขึ้นสำเร็จ
 • 2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการยืนยันสิทธิ์ TN.01 พร้อมไปชำระผ่าน ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี มสด.Training ประเภท : กระแสรายวันสาขา : กระทรวงศึกษาธิการ code : 80149 เลขที่บัญชี 059-6-01352-3 ชำระค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 3,850 บาทต่อท่าน
 • 3. แฟกซ์สำเนาเอกสาร การยืนยันสิทธิ์ TN.01 (สำคัญมาก) โดยติดสำเนาเอกสารการชำระเงินลงในแบบฟอร์ม พร้อมทั้งระบุชื่อผู้เข้าอบรมและจังหวัดที่เลือกอบรม และส่งแฟกซ์ให้กับทางโครงการที่เบอร์ 02-244-5927 หรือ email : dusitcenter@gmail.com อย่างใดอย่างหนึ่ง (หากท่านชำระเงินแล้วแต่ไม่ แฟกซ์/อีเมลล์ ตามแบบฟอร์ม TN.01 ให้กับทางโครงการๆ จะไม่ทราบสถานภาพการชำระเงินจึงส่งผลให้ไม่นับจำนวนผู้เข้าอบรม และทางโครงการจะไม่ได้จองที่พัก/อาหาร/วุฒิบัตร/เอกสารการเข้าอบรมไว้ให้ และหากคุณถือใบฝากเงินไปวันอบรมโดยทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้ทราบไว้ก่อน จะส่งผลให้ผู้สมัครเสียเวลา เสียค่าเดินทาง ทั้งนี้เคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้มาแล้ว ใคร่ขอความรบกวนเพราะมีบางท่านเข้าใจว่าชำระเงินที่ธนาคารแล้วจบกัน โดยไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าว)
 • 4. ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและสถานะการชำระเงินหลังในวันถัดไป หลังจากปฏิบัติตามข้อ 3 (เฉพาะวันทำการ) ที่เว็บไซต์โครงการ หัวข้อ “ประกาศรายชื่อ” สถานภาพการชำระเงิน จะเปลี่ยนเป็น “ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว” หมายถึง ทางโครงการฯได้นับจำนวนท่านเป็นหนึ่งในผู้เข้าอบรมเรียบร้อยแล้ว และจะมี SMS แจ้งไปยังเบอร์มือถือผู้เข้าอบรมก่อนการอบรม 3 วัน (ทั้งนี้หากผู้กรอกการสมัครเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าอบรมกรุณาแจ้งเบอร์มือถือผู้เข้าอบรมเท่านั้น เพื่อประโยชน์ต่อการสื่อสาร หรือหากมีเหตุขัดข้อง)
 • หมายเหตุ :

 • 1. ทางโครงการขอปฏิเสธการเข้ารับการอบรมผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม 4 ข้อดังกล่าว เพื่อประโยชน์ต่อการให้บริการ ทั้งนี้เคยประสบกับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการคือ ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน แต่ไปชำระเงินที่ธนาคารเลย และนำใบการชำระเงินแล้วถือมาวันอบรม หรือนำเงินสดมาชำระวันอบรม ฯลฯ หากมีจำนวนที่มากจนเกินไปอาจทำให้ไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง และหากทางโรงแรมมีจำนวนห้องพักจำกัดส่งผลต่อการให้บริการ ทั้งที่พัก/อาหาร/วุฒิบัตร/เอกสารการเข้าอบรม ฯลฯ
 • 2. กรณีชำระเงินแล้ว หากผู้เข้าอบรมต้องการย้ายรุ่นหรือเปลี่ยนชื่อผู้เข้ารับการอบรม กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันอบรม ตามแบบฟอร์ม TN.02 มิเช่นนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ์
 • 3. กรณีผู้เข้าอบรมพาผู้ติดตามมา (ที่ไม่ใช่ผู้เข้ารับการอบรม) ทางโครงการไม่ได้จัดที่พัก/อาหาร ไว้ให้ ผู้เข้าอบรมประสงค์จะเข้าพักกับผู้ติดตามจะต้องรับผิดชอบค่าที่พักทั้งตัวท่านเองและผู้ติดตาม โดยจะขอใช้สิทธิ์นำเงินจากโครงการฯไม่ได้

การเตรียมตัวเข้าอบรมและควรปฏิบัติในวันอบรม ดังนี้

 • 1. มาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) หนังสือเล่มเขียว (จำเป็นต้องมี)
 • 2. หลักสูตรสถานศึกษา (ถ้ามี)
 • 3. แผนปฏิบัติการประจำปี (ถ้ามี)
 • 4. แผนพัฒนาการศึกษา (ถ้ามี)
 • 5. นำข้อมูล วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อประโยชน์ต่อการเขียนแผนพัฒนาฯ ในการฝึกปฏิบัติ
 • 6. กรุณาใส่กางเกงสุภาพ รองเท้าหุ้มส้นเข้าร่วมอบรม เนื่องจากเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ไม่เหมาะสำหรับผู้ใส่กระโปรงในการปฏิบัติกิจกรรม (ไม่ควรใส่กางเกงยีนส์-รองเท้าแตะ)
 • ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • 1. บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการการจัดทำตามแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พร้อมทั้งการวางแผนการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมทุกปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา
 • 2. ผู้กำกับดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความเข้าใจ เรียนรู้ ถึงเทคนิคการกำกับ ติดตามผล การประเมินผล การให้คำแนะนำ อย่างเป็นรูปธรรม เน้นเทคนิค วิธีการ การลงมือปฏิบัติจริง
 • 3. การทำงานเป็นทีม มีความเข้าใจในการสื่อสารถูกหลักวิชาการ
 • 4. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเข้าสู่มาตรฐานสากล
 • 5. การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ

        สำนักงานประสานงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (รมป.)

  ที่ปรึกษาโครงการ

  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
        ผศ.ดร.พิทักษ์   จันทร์เจริญ      อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
        รศ.ดร.ศิโรจน์   ผลพันธิน      ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
        รศ.ดร.ณัฏฐารมณ์   จุฑาภัทร      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
        รศ.ดร.สุขุม   เฉลยทรัพย์      ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
        นายจรินทร์   จักกะพาก      อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
        นายชัยวัฒน์   ชื่นโกสุม      รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
        นางยิษฐา   แว่วศรี      ผู้อำนวยการสำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
        นายวีระชาติ   ทศรัตน์      ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และพัฒนากิจกรรมเยาวชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา

หลักสูตรครู และผู้กำกับดูแล
เวลา กิจกรรม วันที่ 1
08.00 - 08.30 ลงทะเบียนห้องประชุม
09.00 - 10.00 ประธานเปิดการอบรม
10.00 - 10.15 รับประทานอาหารว่าง
10.15 - 12.00 บรรยายพิเศษ เรื่อง ความสำคัญของการจัดทำระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พร้อมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3-5 ปี” : การวิเคราะห์ SWOT ของสถานศึกษากำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมาย กำหนดมาตรฐานการศึกษาค่าเป้าหมายกำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม สภาพความสำเร็จ กำหนดแผนงบประมาณโครงการกิจกรรม การเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านผู้เรียนครู สถานศึกษากำหนดบทบาทหน้าที่ บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
12.00 - 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 15.45 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3-5ปี” (ต่อ)
15.45 - 16.00 รับประทานอาหารว่าง
16.00 - 18.00 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ“การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี”
18.00 - 20.00 รับประทานอาหารเย็น
เวลา กิจกรรม วันที่ 2 (ต่อ)
08.00 - 08.30 ลงทะเบียนห้องประชุม
08.30 - 10.30 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิค วิธีการเก็บข้อมูล และเกณฑ์การให้คะแนน (Rating Scale) เพื่อให้คะแนนจากการประเมิน”
10.30 - 10.45 รับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ กรณีศึกษา : สถานการณ์ ฝึกการวิเคราะห์สถานศึกษา ฝึกการให้คะแนน และการให้ข้อเสนอแนะแก่สถานศึกษาเพื่อการพัฒนาในอนาคต
12.00 - 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 15.00 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “การนำเสนอผลการวิเคราะห์ กรณีศึกษาสถานศึกษาจากการประเมิน สถานศึกษา และสรุปองค์ความรู้จากการอบรม”
15.00 - 15.30 พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าอบรม
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ประธานเปิดการอบรม ผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รายนามวิทยากร - อาจารย์วิไล ธนวิวัฒน์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพสถานศึกษา
- อาจารย์สิริยากร กองทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการ รมป. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เสียงตอบรับจากโครงการที่เคยจัดอบรม

 • นวัตกรรมการสอนภาษาไทยเด็กปฐมวัย Download
 • สานฝันให้เป็นจริง Download
 • ฝันเราเท่ากัน Download
 • สุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรี และการแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย Download