#

สนุกเต้นเล่นดนตรี สนุกวาดละเลงสี : กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม

        ภายหลังการปฏิรูปการศึกษา ภาครัฐได้ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย ทำให้เกิดการพัฒนาครูผู้สอนในชั้นอนุบาลอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดและ คอยดูแลเด็ก แต่ครูผู้สอนไม่สามารถพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากคนในครอบครัว ดังนั้นจึงมีความจำเป็นในการให้ความรู้แก่บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองในด้านพัฒนาการตามวัยของเด็ก เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการแต่ละด้าน ซึ่งเป็นที่ตระหนักและยอมรับกันดีอยู่แล้วว่า “เด็กปฐมวัย” จัดเป็นช่วงเวลา ที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นช่วงเวลาสำหรับการเรียนรู้ของมนุษย์ ช่วงปฐมวัยนี้เด็กจำเป็นจะต้องได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ปลูกฝัง หล่อหลอม และมีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา เจตคติ คุณธรรม ศีลธรรม ประสบการณ์ ทักษะด้านต่างๆ ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่ ครู หรือพ่อแม่ควรจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก ให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น เรียนรู้ อย่างมีความสุข จัดสภาพแวดล้อมดูแลด้านสุขนิสัยและโภชนาการอย่างเหมาะสม เด็กจึงจะพัฒนาศักยภาพสมองได้อย่างเต็มความสามารถ
        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาเด็ก อย่างเป็นองค์รวม ด้วยความเชื่อที่ว่า ความพร้อมทางด้านจิตใจนำไปสู่ความพร้อมในการเรียนรู้ ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสุนทรียะทางศิลปะ ดนตรี และการแสดง สำหรับเด็กปฐมวัย ขึ้นมา เพื่อมุ่งพัฒนาครูปฐมวัยและผู้ปกครองมีความเข้าใจเด็กด้วยแนวคิด การใช้สุนทรียะเพื่อพัฒนาปัญญา โดยพัฒนาและประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนการสอนผ่านงานศิลปะและดนตรี สู่การพัฒนาเด็กจนเกิดปัญญา เพราะสุนทรียะไม่ได้หมายถึงรูปแบบการสอนศิลปะ แต่เป็นกระบวนการที่ให้ความสำคัญกับการคิดริเริ่มใหม่ๆจากการได้เห็น การได้ยิน ความรู้สึกและการเคลื่อนไหว รวมไปถึงการเอาใจใส่ ต่อการสะท้อนและสื่อความคิดไปสู่การสร้างความหมายและการเรียนรู้ที่จะเรียนรู้

ปฏิทินการรับสมัคร / การประกาศรายชื่อผู้เข้ารับอบรมฒ

ลำดับ รายการ วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ
1 รับสมัคร และชำระค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม 4,500 บาท วันนี้ - 11 มีนาคม 2556 - สมัครผ่านทาง link
- ส่ง Fax ใบสมัคร และหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนที่ 02-2445927 (กรณีสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ส่งเพียงหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน)
2 ประกาศรายชื่อ 18 มีนาคม 2556 - ผ่านทาง link หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่ 02-2445982-3
3 จัดอบรม 27 - 28 มีนาคม 2556 - ห้อง 201 ชั้น 2 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมท่านละ 4,500 บาท
  หมายเหตุ : ทางโครงการฯ จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

กำหนดการ วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2556

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2556
08.30 - 08.50 น. ลงทะเบียน
08.50 - 09.00 น. ประธานกล่าวเปิดงาน
09.00 - 10.30 น. กิจกรรม “ให้สีสันระบายเด็กๆด้วยหัวใจ” โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น. กิจกรรม “สนุกกับสีน้ำ” โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น. กิจกรรม “ดูงานศิลป์สร้างงานสวย” โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 16.00 น. กิจกรรม “ดูงานศิลป์สร้างงานสวย” (ต่อ)
16.00 - 17.00 น. รับประทานอาหารเย็น

วันพฤหัสฯ ที่ 28 มีนาคม 2556
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 10.30 น. กิจกรรม “สนุกฟัง จังหวะเพลิน” โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น. กิจกรรม “สนุกเต้นเล่นดนตรี” โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น. สรุป แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
14.00 - 14.30 น. มอบวุฒิบัตร โดย ประธานในงาน หรือ วิทยากร

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 • เอกสารประกอบการอบรม "สุนทรียะทางศิลปะ ดนตรี และลีลา" กับการพัฒนาสมองของเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย
 •   1. หนังสือกิจกรรม “สนุกปั้น วาดเส้น เล่นกับสี"
    2. หนังสือกิจกรรม “ดูงานศิลป์ สร้างงานสวย"
    3. หนังสือกิจกรรม “สนุกเต้น เล่นดนตรี"
    4. ซีดีเพลง “ดนตรีน่าฟัง จังหวะน่าเต้น"
    5. หนังสือแฟ้มผลงาน “แฟ้มสะสมผลงาน สะสมความภูมิใจ
     
 • เอกสารประกอบการสอน “นวัตกรรมการสอนภาษาไทยเด็กปฐมวัย”
 • อาหารว่าง 3 มื้อ
 • อาหารกลางวัน 2 มื้อ
 • อาหารเย็น 1 มื้อ
 • อาหารเช้า 1 มื้อ
 • ที่พัก 1 คืน
 • วุฒิบัตรผ่านการอบรม