#

โครงการเตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จัดโดย : สำนักงานประสานงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

        หลักการ และเหตุผลพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ได้กำหนดความมุ่งหมาย และหลักการเรื่องการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา กำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา โดยหมวด ๖ ได้กล่าวถึงมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗ ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายในระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง
       และมาตรา ๔๘ กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงาน ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
        จากพระราชบัญญัติดังกล่าว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานศึกษาที่ดูแลเด็กเล็กอายุ 2-5 ปี เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน และมีองค์กรต่างๆที่รับผิดชอบการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อมุ่งประโยชน์ให้เด็กปฐมวัยของไทยที่จะได้รับการดูแลที่มีคุณภาพ บนมาตรฐานการจัดการศึกษา ดังต่อไปนี้
        กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ส่วนส่งเสริมการศึกษานอกระบบและพัฒนากิจกรรมเยาวชน สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น ได้จัดทำมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพื้นฐาน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 12 มาตรฐาน 43 ตัวบ่งชี้ และต่อมาเพื่อเป็นการต่อยอดในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) จำนวน 23 มาตรฐาน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีมาตรฐาน และมีคุณภาพเท่าเทียมกันทุกแห่ง มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองท้องถิ่น ให้เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยเด็กปฐมวัยที่เข้ารับบริการภายในศูนย์ให้ได้รับการพัฒนาครบทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการเคลื่อนไหวและสุขภาวะทางกาย ด้านสังคม ด้านอารมณ์ ด้านการคิดและสติปัญญา ด้านภาษา ด้านจริยธรรม และด้านการสร้างสรรค์
        อีกทั้งสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้จัดทำ (ร่าง) มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ และมีการทดลองนำไปใช้ประเมิน ซึ่งได้ผลที่น่าพอใจระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ 2555 สถานศึกษาทุกแห่งรวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งถือว่าเป็นสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จะต้องได้รับการประเมินและรับรองคุณภาพตามพระราชบัญญัติดังกล่าว สท. จึงได้นำ(ร่าง) มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดังกล่าว มาปรับปรุงให้สอดคล้องกับระบบประเมินของ สมศ. ซึ่งเป็นอีกกลไกหนึ่งที่สำคัญในกระบวนการรับรอง/ประกันคุณภาพการศึกษาของชาติ
        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงจัดทำ โครงการเตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งประกอบไปด้วย มาตรฐานการศึกษา (ขั้นพื้นฐาน) จาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ จาก สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และเพื่อรองรับเป็นการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. (พ.ศ.2554-2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี) ฉบับสถานศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ย.54) เป็นการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกของศูนย์พัฒนาเด็ก ดังนั้นจึงเป็นการประเมินเพื่อชี้ทิศทางการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาในการรองรับการประเมินคุณภาพทั้งภายใน และภายนอก
 • เพื่อเป็นการสนับสนุนการประเมินทั้ง 3 มาตรฐาน และเป็นการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ตนเองทำงานอยู่ให้ได้คุณภาพมาตรฐานการศึกษา
 • เพื่อเป็นแนวทางในการจัดเก็บเอกสาร ได้อย่างมีระบบ

เป้าหมาย

 • เชิงปริมาณ บุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการ หัวหน้าศูนย์ ครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 • เชิงคุณภาพ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเตรียมความพร้อมการรองรับการประเมินคุณภาพทั้งภายใน และภายนอก

วิธีดำเนินงาน

  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสังเคราะห์แผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 มาตรฐาน” ซึ่งประกอบไปด้วย
 • มาตรฐานการศึกษา (ขั้นพื้นฐาน) จาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 • มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ จาก สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
 • ประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี) ฉบับสถานศึกษา (แก้ไขพิ่มเติม พ.ย.54)

ระยะเวลาดำเนินการ

วันที่ 22 พฤษภาคม - วันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบประมาณดำเนินการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
สถานที่ดำเนินการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 วัน 1 คืน ค่าธรรมเนียมการอบรมท่านละ 3,850 บาท ถ้วน
สถานที่จัดการอบรม โดยแบ่งเป็น 8 สถานี ทั่วประเทศ
สถานีที่ สถานที่จัดอบรม จังหวัด วันที่จัดอบรม
1 โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก พิษณุโลก

(เต็มแล้ว)

31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2556
2
รอบที่ 1
โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี อุดรธานี

(เต็มแล้ว)

14 – 15 กันยายน 2556
2
รอบที่ 2
โรงแรมโฆษะขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น

(เต็มแล้ว)

21 – 22 กันยายน 2556
3 โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี อุดรธานี

(เต็มแล้ว)

28 - 29 กันยายน 2556
4 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ

(เต็มแล้ว)

12 - 13 ตุลาคม 2556
4
รอบที่ 2
โรงแรม กานต์มณี พาเลซ กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ

(เต็มแล้ว)

17 - 18 ตุลาคม 2556
4
รอบที่ 3
โรงแรม อลิซาเบธ กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ

(เต็มแล้ว)

7 - 8 ธันวาคม 2556
5 โรงแรมเฮอร์มิเทจรีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา

(เต็มแล้ว)

26 - 27 ตุลาคม 2556
5
รอบที่ 2
โรงแรมเฮอร์มิเทจรีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา

(เต็มแล้ว)

22 - 23 ธันวาคม 2556
6 โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่

(เต็มแล้ว)

9 - 10 พฤศจิกายน 2556
7 โรงแรมบี.พี.สมิหลาบีช จังหวัดสงขลา สงขลา

(เต็มแล้ว)

23 - 24 พฤศจิกายน 2556
7
รอบที่ 2
โรงแรมซากุระแกรนด์วิว หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สงขลา

(เต็มแล้ว)

30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2556
8 โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี อุดรธานี

(เต็มแล้ว)

14 - 15 ธันวาคม 2556
หมายเหตุ :
สถานที่จัดอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ตรวจสอบผ่าน www.dusitcenter.org หัวข้อ มสด.Training หรือทางโครงการจะส่ง SMS โดยตรงผ่านทางมือถือถึงผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ กรณีเปลี่ยนสถานที่จัดอบรม

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ท่านละ 3,850 บาท
หมายเหตุ : ทางโครงการฯ จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นสามารถเปลี่ยนผู้เข้าอบรมได้ ควรแจ้งให้ทราบก่อนวันอบรม 7 วัน เพราะจะต้องทำรายชื่อและวุฒิบัตร

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับดังนี้

 • วุฒิบัตรผ่านการอบรม
 • ที่พัก 1 คืน
 • อาหารเช้า 1 มื้อ
 • อาหารกลางวัน 2 มื้อ
 • อาหารเย็น 1 มื้อ
 • อาหารว่าง 3 มื้อ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

โทรศัพท์ 0-2244-5982-83 เข้าไปดูรายละเอียด และติดตามเอกสารการสมัครได้ที่
www.dusitcenter.org หัวข้อ มสด.Training

วิธีการสมัคร และการชำระเงิน

        กรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบออนไลน์ เท่านั้น ผ่าน www.dusitcenter.org หัวข้อ มสด.Training และชำระค่าธรรมเนียมการอบรม 3,850 บาท ผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
        ให้ท่าน Download แบบฟอร์มการชำระเงินเพื่อชำระเงินเข้า ชื่อบัญชี มสด.Training สาขา : กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่บัญชี 059-6-01352-3 จากนั้นส่ง Fax ใบที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ติดในแบบฟอร์มการส่ง Fax ใบชำระเงิน (TN.01) (เอกสารแนบท้าย) พร้อมทั้งระบุชื่อผู้เข้าอบรม มายังสำนักงานโครงการ รมป.
        Fax 0-2244-5927 (สำคัญมาก 1.) ปัญหาที่พบคือ ส่ง FAX ใบการชำระเงินมาให้ แต่ไม่ระบุรายชื่อใดๆ ทางโครงการไม่ทราบว่าเป็นการชำระของรายชื่อผู้ใดในการเข้าอบรม 2.) หากท่านไปชำระเงินที่ธนาคารโดยไม่มีแบบฟอร์มการชำระเงินไปด้วยท่านจะไม่สามารถชำระเงินได้ 3.) การชำระเงินกรุณาดูรายละเอียดในหน้า "การชำระเงิน")

ปฏิทินการรับสมัคร / การประกาศรายชื่อผู้เข้ารับอบรม

สถานีที่ ชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่ ประกาศรายชื่อผ่านทาง www.dusitcenter.org หัวข้อ มสด.Training หมายเหตุ
สถานีที่ 1 28 พ.ค – 30 ก.ค 56 ตั้งแต่วันที่ผู้เข้าอบรมสมัคร จะมีรายชื่อปรากฏออนไลน์ทันทีในช่องประกาศ สมัครผ่าน Link และ กรุณาตรวจสอบการชำระเงินผ่านทาง www.dusitcenter.org หัวข้อ มสด.Trainingทางโครงการจะประสานจองที่พัก เอกสารเข้าอบรม อาหาร และเครื่องดื่ม เฉพาะผู้ที่ชำระเงินมาก่อนเท่านั้น
สถานีที่ 2-3 28 พ.ค – 15 ส.ค 56
สถานีที่ 4 28 พ.ค – 4 ต.ค 56
สถานีที่ 4 รอบ 3 8 ต.ค – 12 พ.ย 56
สถานีที่ 5 28 พ.ค – 11 ต.ค 56
สถานีที่ 5 รอบ 2 28 พ.ค – 29 พ.ย 56
สถานีที่ 6 28 พ.ค – 30 ต.ค 56
สถานีที่ 7 28 พ.ค – 8 พ.ย 56
สถานีที่ 8 28 ส.ค – 15 พ.ย 56

การเตรียมตัวเข้าอบรมและควรปฏิบัติในวันอบรม ดังนี้

 • นำแบบฟอร์มการส่ง Fax ใบชำระเงิน (TN.01) พร้อมสำเนาใบชำระเงิน มาแลกรับใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตในวันอบรม
 • นำเอกสารเครื่องมือการประเมินมาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน และ ขั้นพัฒนา ของ สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนำมา ศพด.ละ 1 ชุด
 • กรุณาใส่ กางเกงสุภาพเข้าร่วมอบรม เนื่องจากเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ไม่เหมาะสำหรับผู้ใส่กระโปรงในการปฏิบัติกิจกรรม (ไม่ควรใส่กางเกงยีนส์-รองเท้าแตะ)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการรองรับการประเมินคุณภาพทั้งภายใน และภายนอก
 • เพื่อเป็นการสนับสนุนการประเมินทั้ง 3 มาตรฐาน และเป็นการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ตนเองทำงานอยู่ให้ได้คุณภาพมาตรฐานการศึกษา
 • เพื่อเป็นแนวทางในการจัดเก็บเอกสาร ได้อย่างมีระบบ
 • เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่คณะบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานประสานงานโครงการความร่วมมือ รมป. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ที่ปรึกษาโครงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน      ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ      รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
รศ.ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์      ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นายแก่นเพชร ช่วงรังสี      อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นายชาญนะ เอี่ยมแสง      รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นายวีระชาติ ทศรัตน์      ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และพัฒนากิจกรรมเยาวชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กำหนดการ

อบรมวันที่ 1
เวลา กิจกรรม
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน ห้องประชุม
09.00 – 10.15 น. ประธานเปิดงาน พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “มิติคุณภาพการศึกษา” โดย ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์
10.15 - 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมการประเมินคุณภาพ การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.15 น. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
14.15 – 14.30 น. รับประทานอาหารว่าง
14.30 - 17.30 น. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
อบรมวันที่ 2
เวลา กิจกรรม
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน ห้องประชุม
08.30 – 10.30 น. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สังเคราะห์แผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”โดย คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. สังเคราะห์องค์ความรู้สู่การพัฒนางาน“การเขียนแผนพัฒนาตนเอง” โดย คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. บรรยายพิเศษ “นโยบายและแนวทางกรพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” โดย นายวีระชาติ ทศรัตน์ ( ผู้อำนวยการ ส่วนส่งเสริมการศึกษานอกระบบและพัฒนากิจกรรมเยาวชน)