#

เกมการศึกษาสนุกปลุกปัญญา : กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาสมองเด็กปฐมวัย

        การพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นช่วงระยะเวลาที่สำคัญที่สุดสำหรับการเรียนรู้ของมนุษย์ คือ แรกเกิดถึง 7 ปี หากส่งเสริมหลังจากวัยนี้ถือว่าสายไปเสียแล้ว เพราะการพัฒนาของสมองในช่วงวัยนี้ จะพัฒนาได้ถึง 80% ของสมองผู้ใหญ่ ครูและผู้ปกครองควรจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก ให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันเรียนรู้อย่างมีความสุข จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เด็กจึงจะพัฒนาไปตามศักยภาพของเขาได้อย่างเต็มความสามารถ “เกมการศึกษา” เป็นสื่อ ที่ทรงพลังซึ่งตอบรับกับวัยทั้งยังสอดคล้องกับการทำงานของสมอง ที่กระตุ้นให้เกิดความท้าทาย ความสนุก และมีรูปแบบที่ชัดเจนให้เด็กได้มีโอกาส ทำซ้ำ ย้ำจนกว่าจะเกิดความคล่อง อีกทั้งการเรียนผ่านการเล่นยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ที่จะรู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเองไปสู่การมีสมาธิและจดจำสิ่งที่เรียนรู้ก่อเกิดเป็นปัญญา
        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย อย่างครบถ้วนครอบคลุมทุกด้าน จึงจัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ“เกมการศึกษาสนุกปลุกปัญญา : กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาสมองเด็กปฐมวัย”ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนและผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติการเรียนรู้ รวมทั้งเทคนิคและแนวทาง ในการ จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้สอดคล้องกับการทำงานของสมอง

ปฏิทินการรับสมัคร / การประกาศรายชื่อผู้เข้ารับอบรมฒ

ลำดับ รายการ วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ
1 รับสมัคร และชำระค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม 4,500 บาท วันนี้ - 17 เมษายน 2556 - สมัครผ่านทาง link
- ส่ง Fax ใบสมัคร และหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนที่ 02-2445927 (กรณีสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ส่งเพียงหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน)
2 ประกาศรายชื่อ 22 เมษายน 2556 - ผ่านทาง link หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่ 02-2445982-3
3 จัดอบรม 27 - 28 เมษายน 2556 - ห้อง 201 ชั้น 2 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมท่านละ 4,500 บาท
  หมายเหตุ : ทางโครงการฯ จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

กำหนดการ วันที่ 27 – 28 เมษายน 2556

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2556
08.30 - 08.50 น. ลงทะเบียน
08.50 - 09.00 น. ประธานกล่าวเปิดงาน โดย ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
09.00 - 10.30 น. กิจกรรมบรรยายเรื่อง “การออกแบบสื่อการสอนให้สอดคล้อง กับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย” โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น. กิจกรรมดนตรี “มหัศจรรย์ดนตรีกับการพัฒนากล้ามเนื้อของเด็กปฐมวัย” โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
และโรงเรียนสาธิตลอออุทิศ
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น. เทคนิคการผลิตสื่อ เรื่อง “พยัญชนะหาคู่” โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 16.00 น. เทคนิคการผลิตสื่อ เรื่อง “พยัญชนะหาคู่” (ต่อ)
16.00 - 17.00 น. รับประทานอาหารเย็น

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2556
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 10.30 น. กิจกรรม เทคนิคการใช้สื่อ เรื่อง “บิงโก อักษรแสนสนุก”
โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
และโรงเรียนสาธิตลอออุทิศ
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น. กิจกรรม เทคนิคการผลิตสื่อ เรื่อง “ลูกบิดทรงพลัง”
โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น. กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บันไดหาคู่”
โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
14.00 - 14.15 น. รับประทานอาหารว่าง
14.15 - 15.30 น. กิจกรรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวัดและประเมินพัฒนาการ”
โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
15.30 - 16.30 น. พิธีมอบวุฒิบัตร
  หมายเหตุ : ก่อนขึ้นกิจกรรมในแต่ละช่วง ได้สอดแทรกกิจกรรม “มหัศจรรย์ดนตรีกับการพัฒนาสมองของเด็กปฐมวัย” ทุกช่วงเวลา

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

  • ชุดเกมการศึกษาพัฒนาสมาธิ 1 กล่อง 2 รายการ
  • เอกสารประกอบการอบรม
  • อาหารว่าง 3 มื้อ
  • อาหารกลางวัน 2 มื้อ
  • อาหารเย็น 1 มื้อ
  • อาหารเช้า 1 มื้อ
  • ที่พัก 1 คืน
  • วุฒิบัตรผ่านการอบรม