#

นวัตกรรมการสอนภาษาไทยเด็กปฐมวัย ชุด “ฉลาดรู้ภาษาไทย”

        การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีความสามารถ ที่จะปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะมาถึง แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2559) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน เป็นจุดหมายหลัก เนื่องด้วยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคนและคุณภาพของคนด้วยเหตุผลที่ว่า คนเป็นทั้งเหตุ ปัจจัยและผลลัพธ์ ที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งพัฒนาชีวิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจและสังคม เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ มีคุณลักษณะ มองกว้าง คิดไกล ใฝ่ดี มีวินัย ในตนเอง มีความใฝ่รู้และพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ ซึ่งแนวทางการจัดการศึกษาที่จะให้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว คือการปลูกฝังผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่านและใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ ทั้งนี้เพราะ การอ่านเป็นทักษะทางภาษาที่มีความสำคัญต่อการเรียนรู้ ด้วยเหตุนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 24 จึงไม่เพียงระบุให้สถานศึกษาต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเท่านั้น หากยังต้องให้ผู้เรียนรักการอ่านเพื่อให้เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย
        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบงานด้าน การจัดการศึกษาและการให้บริการวิชาการแก่สังคม ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคนไทย ให้มีความสามารถในการอ่าน นิสัยรักการอ่าน และการทำให้สังคมไทยมีวัฒนธรรมในการอ่าน จึงจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมการสอนภาษาไทยเด็กปฐมวัย” ชุด “ฉลาดรู้ภาษาไทย” ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองมีความเข้าใจในวิธีการสอนแนวใหม่สามารถนำไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการสอนการอ่านเป็นทักษะที่ซับซ้อนและเป็นนามธรรมสำหรับเด็กวัยนี้ การพัฒนาสื่อชุดนี้เป็นนวัตกรรมที่บูรณาการภาษาตามธรรมชาติของเด็กปฐมวัยอย่างครบวงจร และสอดคล้องกับการทำงานของสมอง ( Brain Based Learning ) ช่วยปูพื้นฐานเบื้องต้นให้เรียนภาษาไทยอย่างสนุกสนานอย่างมีสาระที่เอื้อต่อการพัฒนาภาษาของเด็ก จากภาษาภาพมาสู่ภาษาเขียนผ่านนิทาน คู่ขนานไปกับการพัฒนาภาษาของเด็กอย่างเป็นองค์รวม ซึ่งไม่เพียงแต่การมีความเข้าใจในทักษะภาษาไทยอันเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับเด็กวัยนี้ แต่ยังรวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของเด็กในทักษะชีวิตที่สำคัญสำหรับเด็กปฐมวัยตามบริบทของวัฒนธรรมไทยในปัจจุบัน

ปฏิทินการรับสมัคร / การประกาศรายชื่อผู้เข้ารับอบรมฒ

ลำดับ รายการ วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ
1 รับสมัคร และชำระค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม 5,000 บาท วันนี้ - 11 มีนาคม 2556 - สมัครผ่านทาง link
- ส่ง Fax ใบสมัคร และหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนที่ 02-2445927 (กรณีสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ส่งเพียงหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน)

2 ประกาศรายชื่อ 18 มีนาคม 2556 - ผ่านทาง link หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่ 02-2445982-3
3 จัดอบรม 23 - 24 มีนาคม 2556 - ห้อง 201 ชั้น 2 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมท่านละ 5,000 บาท
  หมายเหตุ : ทางโครงการฯ จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

กำหนดการ วันที่ 23 - 24 มีนาคม 2556

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2556
08.30 - 08.50 น. ลงทะเบียน
08.50 - 09.00 น. ประธานกล่าวเปิดงาน
09.00 - 10.30 น. กิจกรรม นิทานสำคัญอย่างไรในการพัฒนาภาษา
โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น. กิจกรรม นิทานแบบไหนอุ่นใจหนู : เทคนิคการเล่านิทานสู่การพัฒนาภาษา
โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น. กิจกรรม “ร้องเพลงและการเคลื่อนไหวสู่การพัฒนาภาษา”
โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 16.00 น. กิจกรรม “ร้องเพลงและการเคลื่อนไหวสู่การพัฒนาภาษา” (ต่อ)
16.00 - 17.00 น. รับประทานอาหารเย็น

วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2556
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 10.30 น. กิจกรรม “ศิลปะสู่การพัฒนาภาษา : ศิลปะการทำอาหารและศิลปะการประดิษฐ์”
โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น. กิจกรรม “ศิลปะสู่การพัฒนาภาษา : ศิลปะการทำอาหาร และศิลปะการประดิษฐ์” (ต่อ)
โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น. สรุป แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
14.30 - 15.00 น. มอบวุฒิบัตร โดย ประธานในงาน หรือ วิทยากร

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 • ชุดอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ พร้อมใส่กล่อง คนละ 1 ชุด ขนาด 8 x 18.7 x 19 นิ้ว ซึ่งประกอบด้วย
 •   1. นิทานเล่มใหญ่เช้าวันหนึ่ง
    2. นิทานเล่มใหญ่ครอบครัวนักเต้น
    3. นิทานเล่มใหญ่ภูเขาพลอยในเมืองสายรุ้ง
    4. นิทานเล่มใหญ่ซ่อนที่ไหนดี
    5. นิทานเล่มใหญ่วันดีดีที่แสนสนุก
    6. นิทานเล่มใหญ่ปิคนิกที่เมืองแชมพู
    7. นิทานปกแข็งเช้าวันหนึ่ง
    8. นิทานปกแข็งครอบครัวนักเต้น
    9. นิทานปกแข็งภูเขาพลอยในเมืองสายรุ้ง
    10. นิทานปกแข็งซ่อนที่ไหนดี
    11. นิทานปกแข็งวันดีดีที่แสนสนุก
    12. นิทานปกแข็งปิคนิกที่เมืองแชมพู
    13. นิทานปกแข็งมือเล็กมือใหญ่
    14. หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊คสอนภาษาอย่างไรให้ลูกเก่ง
    15. หนังสือคู่มือการสอนภาษา
    16. หนังสือแบบฝึกภาษาพารู้จักตนเอง
    17. หนังสือแบบฝึกภาษาพารู้จักโลกกว้าง
    18. กลองเล็ก
    19. หุ่นมือ
    20. ซีดีเพลง
    21. วีซีดีภาพประกอบเพลง
    22. หนังสือแฟ้มผลงาน Portfolio สำหรับเด็ก
     
 • เอกสารประกอบการสอน “นวัตกรรมการสอนภาษาไทยเด็กปฐมวัย”
 • อาหารว่าง 3 มื้อ
 • อาหารกลางวัน 2 มื้อ
 • อาหารเย็น 1 มื้อ
 • อาหารเช้า 1 มื้อ
 • ที่พัก 1 คืน
 • วุฒิบัตรผ่านการอบรม