#

หลักสูตร

หลักสูตรอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้นิทานบูรณาการสู่กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม” และประกวดต้นฉบับนิทานภาพสำหรับเด็ก “SUANDUSIT KIDS BOOKS AWARD 2018”
รหัสหลักสูตร 611161141 (สำหรับ สพฐ.)

ชื่อหลักสูตร

      หลักสูตรอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้นิทานบูรณาการสู่กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม” และประกวดต้นฉบับนิทานภาพสำหรับเด็ก “SUANDUSIT KIDS BOOKS AWARD 2018”
      Training workshop on “Using storytelling and children picture book as a core subject and integrate it into the six main activities” And Children’s picture book manuscript contest SUANDUSIT KIDS BOOKS AWARD 2018

ระดับความลุ่มลึกของหลักสูตร

      ระดับพื้นฐาน จำนวนอบรม 13 ชั่วโมง จำนวนวิทยากร 1 : 30 คน

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

      1. ดร.ปนรรฐพร คำหาญสุนทร
      2. ดร.สิริยากร กองทอง

พื้นฐานและเงื่อนไขของครูที่จะรับการพัฒนาตามหลักสูตร

      1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนระดับปฐมวัย
      2. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
      3. มีทักษะในการประยุกต์ การถ่ายทอด เชื่อมโยง
      4. มีเจตคติเชิงบวกในการพัฒนา “วิชาชีพ”ความเป็นครู
      5. ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ร้อยละ 40% โดยให้ครูประเมินตนเองก่อนสมัครเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรผ่านระบบ www.dusitcenter.org ของมหาวิทยาลัย

กำหนดคำสำคัญ (Keyword)

      มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เด็กปฐมวัย นิทาน บูรณาการ กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม

หลักการและที่มาของหลักสูตร

      แนวทางการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะการบูรณาการการจัดประสบการณ์ผ่านการเล่น การลงมือกระทำจากประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ไม่จัดเป็นรายวิชา (สำนักวิชาการและมาตรฐานการเรียนรู้, 2560: 40)
      การบูรณาการถือว่าเป็นแนวทางหนึ่งของการสอน รวมทั้งเป็นปรัชญาในการสอนที่นำเนื้อหาความรู้จากหลายวิชามาสัมพันธ์ที่จุดเดียวกัน (Focus) หรือหัวเรื่อง (Theme) เดียวกัน (วลัย พานิช, 2546: 44) ทั้งนี้ วรนาท รักสกุลไทย (2548: [6-8]) ได้สรุปความหมายของการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการไว้ว่าเป็นการจัดประสบการณ์ที่นำความรู้ ความคิดรวบยอด ทักษะ และประสบการณ์สำคัญทั้งมวลที่ผู้เรียนจะได้รับในสาระการเรียนรู้ต่างๆ มาเชื่อมโยงผสมผสานเข้าด้วยกันอย่างมีความหมาย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ ซึ่งเป็นการขจัดความซ้ำซ้อน ความไม่สัมพันธ์ และความไม่ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในระดับปฐมวัยศึกษา ซึ่งเน้นการพัฒนาโดยองค์รวม
      การจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยยึดหลักการบูรณาการที่ว่า หนึ่งแนวคิดเด็กสามารถเรียนรู้ได้หลายกิจกรรม หนึ่งกิจกรรมสามารถเรียนรู้ได้หลายทักษะและหลายประสบการณ์สำคัญ (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2547: 6) จึงจำเป็นต้องตระหนักและมุ่งเน้นการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามวัย โดยคุณครูมีเทคนิคและกระบวนการเพื่อเสริมสร้างร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ประกอบกับชี้ให้เห็นการจัดกิจกรรมต่างๆนั้นสอดรับกับมาตรฐานการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย ให้เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังคำกล่าว “ยิงปืนทีเดียวได้นก 2 ตัว” และด้วยปัญหาและความสำคัญดังกล่าวมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น ด้านการศึกษาปฐมวัย ตระหนักในความสำคัญของการการใช้นิทานบูรณาการสู่กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม จึงได้จัดหลักสูตรอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้นิทานบูรณาการสู่กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม” และประกวดต้นฉบับนิทานภาพสำหรับเด็ก “SUANDUSIT KIDS BOOKS AWARD 2018” เพื่อช่วยให้บุคลากรทางการศึกษาสามารถนำไปวางแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กได้ รวมทั้งเกิด การพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

วัตถุประสงค์

      ด้านความรู้(Knowledge)

            1. สามารถบอกโครงสร้างของการแต่งนิทานภาพสำหรับเด็กได้
            2. สามารถออกแบบการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยได้
            3. สามารถบอกกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมได้
            4. บอกวิธีประเมินโดยใช้แฟ้มผลงานได้
            5. บอกมาตรฐานปฐมวัยที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ได้
            6. สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมในชั้นเรียนบูรณาการร่วมกับมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์

      ด้านทักษะปฏิบัติ(Skill)

            7. มีทักษะการคิดเชื่อมโยงบูรณาการกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมสู่การจัดประสบการณ์ได้
            8. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอน
            9. เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนนิทานภาพสำหรับเด็ก
            10. เพื่อพัฒนาทักษะการออกแบบตัวละคร เพื่อเขียนนิทานภาพสำหรับเด็ก
            11. มีทักษะในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

      ด้านคุณลักษณะความเป็นครู(Attitude)

            12. เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยเข้าใจในพัฒนาการเด็ก
            13. เพื่อปลูกฝังแนวคิดเรื่องคุณธรรม ให้เข้าถึงเด็กปฐมวัย ผ่านสื่อนิทานภาพสำหรับเด็ก
            14. เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการอ่านผ่านนิทานภาพสำหรับเด็กในระดับปฐมวัย
            15.เพื่อสร้างเจตคติในเชิงบวกในการมองทุกอย่าง อย่างเป็นองค์รวม


สังเขปหัวข้อเนื้อหาสาระในหลักสูตร

      สาระที่จะพัฒนา คือ ปฐมวัย

            1. สาระที่จะพัฒนาคือ ปฐมวัย 1) พัฒนาการด้านร่างกาย 2) พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 3) พัฒนาการด้านสังคม 4) พัฒนาการด้านสติปัญญา
            2 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้นิทานบูรณาการสู่กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม” และประกวดต้นฉบับนิทานภาพสำหรับเด็ก “SUANDUSIT KIDS BOOKS AWARD 2018”

      Content Knowledge ปฐมวัย

            1. พัฒนาการด้านร่างกาย 2) พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 3) พัฒนาการด้านสังคม 4) พัฒนาการด้านสติปัญญา
            2. หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้นิทานบูรณาการสู่กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม” และประกวดต้นฉบับนิทานภาพสำหรับเด็ก “SUANDUSIT KIDS BOOKS AWARD 2018”
            → Content Knowledge ปฐมวัย
                   1) พัฒนาการด้านร่างกาย 2) พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 3) พัฒนาการด้านสังคม 4) พัฒนาการด้านสติปัญญา
            → Pedagogical Knowledge
                   1. เทคนิคการแต่งนิทานและภาพประกอบ
                   2. เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
                   3. เทคนิคการแก้ปัญหาผู้เรียน
                   4. เทคนิคการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา
                   5. การจัดประสบการณ์ตามกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม
                   6. การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
            → Technological Knowledge
                   1. Augmented Reality (AR) เทคโนโลยีเสมือนจริง
                   2. App Reccording เทคโนโลยีบันทึกเสียง
            → TPCK
             - ด้านความรู้(Knowledge)
                  1. สามารถบอกโครงสร้างของการแต่งนิทานภาพสำหรับเด็กได้
                  2. สามารถออกแบบการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยได้้
                  3. สามารถบอกกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมได้
                  4. บอกวิธีประเมินโดยใช้แฟ้มผลงานได้
                  5. บอกมาตรฐานปฐมวัยที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ได้
                  6. สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมในชั้นเรียนบูรณาการร่วมกับมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
             - ด้านทักษะปฏิบัติ(Skill)
(11) มีทักษะในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้                   7. มีทักษะการคิดเชื่อมโยงบูรณาการกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมสู่การจัดประสบการณ์ได้
                  8. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอน
                  9. เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนนิทานภาพสำหรับเด็ก
                  10. เพื่อพัฒนาทักษะการออกแบบตัวละคร เพื่อเขียนนิทานภาพสำหรับเด็ก
                  11. มีทักษะในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
             - ด้านคุณลักษณะความเป็นครู(Attitude)
                  12. เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยเข้าใจในพัฒนาการเด็ก
                  13. เพื่อปลูกฝังแนวคิดเรื่องคุณธรรม ให้เข้าถึงเด็กปฐมวัย ผ่านสื่อนิทานภาพสำหรับเด็ก
                  14. เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการอ่านผ่านนิทานภาพสำหรับเด็กในระดับปฐมวัย
                  15. เพื่อสร้างเจตคติในเชิงบวกในการมองทุกอย่าง อย่างเป็นองค์รวม

โครงสร้างของหลักสูตร

      จัดกิจกรรมการอบรมแบบ Workshop Training ระดับความลุ่มลึกของหลักสูตร อยู่ในระดับพื้นฐาน โดยเน้นกิจกรรมฝึกปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมของครูที่เข้ารับการพัฒนา มีการฝึกปฏิบัติเป็นรายบุคคล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อสะท้อนออกมาเป็นผลงานในทั้ง 2 วัน ใช้เวลาในการอบรม จำวน 13 ชั่วโมง ประกอบด้วย 2 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่

      หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสร้างสื่อนิทานภาพสำหรับเด็ก

      - แรงบันดาลใจ การคิดหาโครงเรื่อง เพื่อพัฒนานักเขียนที่เป็นบุคลากรครู
      - เทคนิคการทำภาพประกอบนิทาน
      - คุณธรรมอยู่ตรงไหนในชีวิตประจำวัน
      - การประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติให้สอดรับกับประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
      - นำเสนอผลงานการแต่งนิทานเป็นรายบุคคล/กลุ่ม

      หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสร้างสื่อเกม เพลง และงานประดิษฐ์

      - หลักการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการนิทานตามแนว 6 กิจกรรมหลักสำหรับเด็กปฐมวัย
      - การใช้นิทานบูรณาการสู่กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม และฝึกทำกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม (กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหว กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมเกมการศึกษา กิจกรรมกลางแจ้ง)
      - เทคนิคการประเมินตามหลักพัฒนาการและฝึกทำ : การประเมินโดยการจัดทำแฟ้มผลงาน
      - การประเมินตามมาตรฐานปฐมวัยและฝึกทำ : เช็คลิสต์มาตรฐานปฐมวัยที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้

      หลังจากผ่านการอบรมแล้วทางหลักสูตรได้จัดทำระบบ “ส่งยิ้มทั่วไทย ให้ครูเล่าเรื่อง”ผ่านทาง www.dusitcenter.org ให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาและส่งภาพกิจกรรมในการนำแนวคิดจากหลักสูตรไปปรับใช้ เสนอผ่านช่องทางดังกล่าว เป็นการติดตามหรือทำงานร่วมกับครูหลังการพัฒนาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะมีเลขที่ข่าวปรากฏ เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการติดตาม เป็นลักษณะของการสื่อสารสองทาง โดยหน่วยพัฒนาครูและผู้เข้าอบรม สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งสามารถสั่งพิมพ์เพื่อใช้เป็น Portfolio ของผู้เข้าอบรม ได้ทั้งผลงานวิชาการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา โดยระบบดังกล่าวจะมี e-mail alert แจ้งเตือนมายังหน่วยพัฒนาครู ว่ามีเลขที่ข่าวของครูผู้เข้าอบรมเสนอผ่านระบบ และหน่วยพัฒนาจะเข้าไปให้ข้อคิดเห็น เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา

กระบวนการพัฒนาและตารางการจัดกิจกรรม

      1. กระบวนการพัฒนา การออกแบบกิจกรรมการพัฒนา การสร้างบรรยากาศ โดยการบูรณาการการสอนเนื้อหาสาระเฉพาะ(Pedagogical content knowledge : PCK)และ/หรือ การหลอมรวมเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับการสอนเนื้อหาสาระเฉพาะ(Technological Pedagogical content knowledge : TPCK) และมีการกำหนดเงื่อนไขเพื่อทำให้ครูที่เข้ารับการพัฒนาเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย

            - มีกิจกรรมบรรยายเชิงสาธิตในการให้ความรู้ด้านเนื้อหาสาระปฐมวัย ด้านพัฒนาการ คุณธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย เทคนิคการเขียนโครงเรื่อง และการประเมิน
             - มีกิจกรรมบูรณาการ ผ่านการปฏิบัติจริง, ในด้านศาสตร์การจัดการเรียนรู้โดยใช้6กิจกรรมหลัก, ในด้านเทคนิคการแต่งนิทานและทำภาพประกอบ, ในด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ปฐมวัย, ในด้านการวัดและประเมินผล ฝึกทำแฟ้มผลงานและระบุมาตรฐานตัวชี้วัด
             - มีกิจกรรมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูที่เข้ารับการพัฒนาและวิทยากรผ่านกิจกรรมปฏิบัติและการออกมานำเสนอผลงานหรือแนวคิด
             - มีกิจกรรมติดตาม หลังการอบรม ผ่าน โครงการ “ส่งยิ้มทั่วไทย ให้ครูเล่าเรื่อง”ผ่านทาง www.dusitcenter.org
             - การเชื่อมโยงความรู้สู่การพัฒนาวิชาชีพด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ผ่านโครงการการประกวดต้นฉบับนิทานภาพ“SUANDUSIT KIDS BOOKS AWARD 2018” เพื่อเป็นกรณีศึกษา สร้างแรงบันดาลใจ เกิดการพัฒนาตนอย่างยั่งยืน

      ตารางการจัดอบรม

ลำดับ วันที่จัดอบรม สถานที่จัดอบรม จังหวัด
1 21-22 กรกฏาคม 2561 โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร
2 4-5 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์นอกที่ตั้งลำปาง (แบงค์ชาติเดิม) ลำปาง
3 11-12 สิงหาคม 2561 โรงแรมวรบุรีอโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท พระนครศรีอยุธยา
4 18-19 สิงหาคม 2561 โรงแรมพรหมพิมาน ศรีสะเกษ
5 25-26 สิงหาคม 2561 โรงแรมลองบีช ชะอำ เพชรบุรี
6 1-2 กันยายน 2561 โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ สงขลา
7 8-9 กันยายน 2561 โรงแรม ที วิลเทจ บางคล้า ฉะเชิงเทรา
8 15-16 กันยายน 2561 โรงแรมเทวราช น่าน

      2. ตารางการจัดกิจกรรม

เวลา กิจกรรม วันที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ : การแต่งนิทานคุณธรรม
08.00 -08.30 ลงทะเบียน
09.00 -09.30 แรงบันดาลใจ การคิดหาโครงเรื่อง เพื่อพัฒนานักเขียนที่เป็นบุคลากรครู
1.พัฒนาทักษะการคิดคล่อง
2.พัฒนาทักษะการคิดยืดหยุ่น 3.พัฒนาทักษะ การคิดสร้างสรรค์
09.30 –10.30 เทคนิคการเขียนต้นฉบับนิทาน
1.พัฒนาการเด็ก 2.พัฒนาการทางภาษาของเด็ก 3.ได้เทคนิคโครงสร้างการแต่งนิทานภาพ 5 ขั้นตอน
10.45 -12.00 เทคนิคการทำภาพประกอบนิทาน
1.ผู้เรียนสามารถวาดภาพอย่างง่ายได้ 2.ผู้เรียนสามารถทำงานประดิษฐ์จากเศษกระดาษได้ 3.ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์
13.00 -14.00 พักรับประทานอาหาร
13.00 -14.00 คุณธรรมอยู่ตรงไหนในชีวิตประจำวัน
1.บูรณาการคุณธรรมและกิจวัตรประจำวันในห้องเรียนอย่างกลมกลืน 2.กระตุ้นปลุกจิตสำนึก ด้านความเป็นครู
14.00 – 16.00 ฝึกหนูรู้ค่านิยม
1.กิจกรรมที่สอดรับกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2.ประมวลความรู้พร้อมแต่งนิทานร่วมกัน พร้อมทั้งออกแบบจากนิทานสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน
16.00 -17.00 นำเสนอ“ผลงานการแต่งนิทานเป็นรายกลุ่ม” พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากวิทยากร
1.ชี้ให้เห็นแนวคิดของครูจากผลงานการแต่งนิทาน “ภาษาสื่อความคิด” เพื่อปรับทัศนคติและสร้างความเข้าใจ
2.เทคนิคการใช้ภาษาอย่างกระชับ
3.เคล็ดลับการแต่งนิทาน (Do & Don’t)
เวลา กิจกรรม วันที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ : 6 กิจกรรมหลักสำหรับจัดประสบการณ์
08.30 -10.00 จัดประสบการณ์ตามแนว 6กิจกรรมหลักสำหรับเด็กปฐมวัย
- สามารถออกแบบการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยได้
10.15 -12.00 การใช้นิทานบูรณาการสู่กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม
1.กิจกรรมสร้างสรรค์ 2.กิจกรรมเกมการศึกษา 3.กิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหว 4.กิจกรรมเล่นเสรี 5.กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 6.กิจกรรมกลางแจ้ง
14.00 - 15.00 การประเมินโดยการจัดทำแฟ้มผลงาน
1.บอกวิธีประเมินโดยใช้แฟ้มผลงานได้
2.ผู้เรียนมีความเข้าใจในการประเมินโดยใช้แฟ้มผลงาน
15.15 - 16.15 มาตรฐานปฐมวัยที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมทั้งชี้แจงสรุปกิจกรรมทั้ง 2 วัน และชี้แจงกระบวนการในการติดตามหลังจากผ่านการอบรม และขั้นตอนการส่งผลงานเข้าประกวดต้นฉบับนิทานภาพสำหรับเด็ก “SUANDUSIT KIDS BOOKS AWARD 2018”
1.บอกมาตรฐานปฐมวัยที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ได้
2.เข้าใจกระบวนการติดตามหลังผ่านการอบรมและการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด “SUANDUSIT KIDS BOOKS AWARD 2018”


กิจกรรมการติดตามหรือทำงานร่วมกับครูหลังการพัฒนา

      หลังจากผ่านการอบรมแล้วทางหลักสูตรได้จัดทำระบบ “ส่งยิ้มทั่วไทย ให้ครูเล่าเรื่อง”ผ่านทาง www.dusitcenter.org ให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาและส่งภาพกิจกรรมในการนำแนวคิดจากหลักสูตรไปปรับใช้ เสนอผ่านช่องทางดังกล่าว เป็นการติดตามหรือทำงานร่วมกับครูหลังการพัฒนาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะมีเลขที่ข่าวปรากฏ เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการติดตาม เป็นลักษณะของการสื่อสารสองทาง โดยหน่วยพัฒนาครูและผู้เข้าอบรม สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งสามารถสั่งพิมพ์เพื่อใช้เป็น Portfolio ของผู้เข้าอบรม ได้ทั้งผลงานวิชาการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา โดยระบบดังกล่าวจะมี e-mail alert แจ้งเตือนมายังหน่วยพัฒนาครู ว่ามีเลขที่ข่าวของครูผู้เข้าอบรมเสนอผ่านระบบ และหน่วยพัฒนาจะเข้าไปให้ข้อคิดเห็น เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา

วิทยากร (การจัดวิทยากรหมุนเวียนตามความเหมาะสม)

      1. ดร.ขัตติยดา ไชยโย
      2. ดร.สิริยากร กองทอง
      3. นายณัฐพล ชัยวัฒน์
      4. นางเกวลิน ชุ่มช่างทอง
      5. นางสาวเรณุกา สายชู

การกำหนดจำนวนครูที่จะเข้าร่วมพัฒนาต่อกลุ่ม

      รุ่นละ 150 คน (จำนวนวิทยากร ๑ : ๓๐ คน)

อัตราค่าลงทะเบียนของหลักสูตรต่อครูหนึ่งคน และบริการที่จะได้รับ

      - ค่าธรรมเนียมการอบรมท่านละ 7,800 บาท
      - สิ่งที่จะได้รับในวันอบรม (ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง)
            (1) วุฒิบัตรผ่านการอบรม (โดยจะต้องเข้ารับการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด)
            (2) *ชุดสื่อนิทาน ค่านิยม 12 ประการ จำนวน 12 เล่ม พร้อม CD บทเพลง และภาพเคลื่อนไหว จำนวน 2 แผ่น
            (3) หนังสือชุด Progress Portfolio กิจกรรมตามแนว 6 กิจกรรม 12 เล่ม
            (4) ซีดีคู่มือครู 3 แผ่น (ระดับละ1แผ่น)
            (5) ภาพระบายสี 3 มิติ 1 เล่ม
            (6) ซีดีเพลง 1 แผ่น
            (7) อาหารกลางวัน 2 มื้อ
            (8) อาหารว่าง 4 มื้อ
            (9) ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ตามเงื่อนไขของการประกวดตามเอกสารนี้มีสิทธิ์เข้าชิงรางวัลมูลค่า 200,000 บาท ดังนี้
                  1) ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับการตีพิมพ์ผลงาน โดยได้รับค่าลิขสิทธิ์งานพิมพ์ ตามเงื่อนไขของบริษัท เพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
                  2) ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 5,000 - 10,000 บาท
                  3) ศึกษาดูงาน ณ ประเทศอินโดนีเซีย 3 วัน 2 คืน (จำนวน 1 ที่นั่ง ต่อ 1 รางวัล) พร้อมตั๋วเครื่องบินไป/กลับ อาหารพร้อมที่พัก ตามเงื่อนไขการประกวดที่แนบมานี้

*ชุดสื่อนิทาน ค่านิยม 12 ประการ จำนวน 12 เล่ม

      (1) พระราชาใจดี : รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
      (2) *ภารกิจของฟูฟู : ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
      (3) *ดีน่ากับทะเลดาว : กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
      (4) *ขุด ขุด ขุด : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน
      (5) น้องนบชอบไหว้ : รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
      (6) ลูกช้างไม่ยอมเดิน : มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
      (7) ประตูไม่วิเศษ : เข้าใจ เรียนรู้ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
      (8) ใครทำตามกฎได้ยกมือขึ้น : มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
      (9) เอิงเอยรู้ตัว : มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของในหลวง
      (10) ภูผากับเงินมหัศจรรย์ : รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
       (11) ลูกเสือน้อย : มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ
      (12) *กระต่ายกับพระจันทร์ : คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม
      *รายการที่ 2,3,4,12 ได้รับรางวัลหนังสือดีที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF
      *รายการที่ 12 ได้รับรางวัลจากหนังสือดีเด่น และ BOOK START
หน่วยงานที่มอบรางวัล : หนังสือดีเด่น จาก สพฐ. book start จาก สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมกับมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก หนังสือดีที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF จาก สถาบันรักลูกร่วมกับ สสส.

ข้อมูลอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์และทำให้เข้าใจภาพของการจัดกิจกรรมการอบรมของหลักสูตรได้ชัดเจนและใกล้เคียงกับการปฏิบัติมากที่สุด

วิธีการชำระค่าธรรมเนียมการอบรม

      กรุณาชำระก่อนการอบรม 1 วันของแต่ละรุ่น การชำระค่าธรรมเนียมการอบรมมี 2 ขั้นตอนดังนี้

            1. ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ได้ที่ www.dusitcenter.org หัวข้อ SDU-Short-term Training Course
            2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินที่เว็บไซต์ตามข้อ 1 หัวข้อ“วิธีชำระเงิน” และชำระผ่าน ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี มสด.Training ประเภท : กระแสรายวันสาขา : กระทรวงศึกษาธิการ code : 80149 เลขที่บัญชี 059-6-01352-3

สอบถามรายละเอียดได้ที่

      สำนักงานประสานงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ (รมป.)
      โทรศัพท์ 02-244-5982–3 Fax: 02-244-5927
      www.dusitcenter.org หัวข้อ SDU-Short-term Training Course,
      idline : @dusitcenter
      e-mail : dusitcenter@gmail.com
เสียงตอบรับจากโครงการที่เคยจัดอบรม

  • นวัตกรรมการสอนภาษาไทยเด็กปฐมวัย Download
  • สานฝันให้เป็นจริง Download
  • ฝันเราเท่ากัน Download
  • สุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรี และการแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย Download