#

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3-5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี)
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

หลักการและเหตุผล
        แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Strategy Planning) เป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานในหมวด 6 มาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบประกันคุณภาพภายนอก อีกทั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ 12 มาตรฐานการศึกษา (ขั้นพื้นฐาน) ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่องตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA ในตัวบ่งชี้ 12.2 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยเน้นจุดเด่นที่สะท้อนถึงความเป็นอัตลักษณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนั้น การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด และได้นำมาจัดทำแผนงานที่ประกอบด้วยโครงการต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จ ตามกลยุทธ์ที่กำหนด ในระหว่างปีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3-5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี) ขึ้น เพื่อเป็นการชี้แนะ แนวทาง การทำความเข้าใจ ให้กับบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3-5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งเป็นการวางแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับ เด็กปฐมวัย ด้านบุคลากร อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย และปฏิบัติให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปี ซึ่งโครงการนี้จะเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 กันยายน 2557 กำหนดรุ่นที่จัดอบรมจำนวน 16 รุ่น ทั่วประเทศ

วัตถุประสงค์

 • บุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3-5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี
 • ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษานำไปดำเนินการ มีการพัฒนา แสวงหาความรู้หรือทักษะ และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติในการจัดทำแผนประจำปีต่อไป
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพต่อ ผู้เรียน ครู สถานศึกษา และสอดคล้องกับมาตรฐานที่ 12 มาตรฐานการศึกษา (ขั้นพื้นฐาน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่องตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA

เป้าหมาย

 • เชิงปริมาณ บุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 • เชิงคุณภาพ ผู้เข้ารับการอบรมทั่วประเทศมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ เตรียมความพร้อมสามารถจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3-5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี

วิธีดำเนินงาน

 • อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3-5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี)” ซึ่งประกอบไปด้วย การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การวิเคราะห์ SWOT ของสถานศึกษา กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กำหนดมาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมาย กำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม สภาพความสำเร็จ กำหนดแผนงบประมาณ โครงการ กิจกรรม กำหนดบทบาทหน้าที่ บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กำหนดแผนการติดตาม ประเมินผลแต่ละเป้าหมาย การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี การเก็บข้อมูลสารสนเทศ ด้านผู้เรียน ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ระยะเวลาดำเนินการ

เดือนกุมภาพันธ์ 2557 – กันยายน 2557

งบประมาณดำเนินการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
สถานที่ดำเนินการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 วัน 1 คืน ค่าธรรมเนียมการอบรมท่านละ 3,850 บาทถ้วน พักที่โรงแรมสถานที่จัดการอบรม โดยแบ่งเป็น 16 รุ่น ทั่วประเทศ
สถานที่จัดการอบรม แบ่งเป็น 16 รุ่น จัดขึ้นใน 9 จังหวัด ดังนี้
สถานีที่ สถานที่จัดอบรม จังหวัด วันที่จัดอบรม
1 อาคารดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มรภ.สวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 2 – 3 เมษายน 2557
2 โรงแรมนิภาการ์เด้น จ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 18 – 19 เมษายน 2557
3 โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 21 – 22 เมษายน 2557
4 โรงแรมซากุระแกรนด์วิว หาดใหญ่ จ.สงขลา สงขลา 25 – 26 เมษายน 2557
5 อาคารดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มรภ.สวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 7 – 8 พฤษภาคม 2557
6 โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ 11 – 12 พฤษภาคม 2557
7 โรงแรมท็อปแลน จ.พิษณุโลก พิษณุโลก 15 – 16 พฤษภาคม 2557
8 โรงแรมเจริญโฮเตล จ.อุดรธานี อุดรธานี 24 – 25 พฤษภาคม 2557
9 โรงแรมเจริญโฮเตล จ.อุดรธานี อุดรธานี 26 – 27 พฤษภาคม 2557
10 โรงแรมเจริญโฮเตล จ.อุดรธานี อุดรธานี 28 – 29 พฤษภาคม 2557
11 โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี อุบลราชธานี 6 – 7 มิถุนายน 2557
12 โรงแรมเทพนคร จ.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 14 – 15 มิถุนายน 2557
13 อาคารดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มรภ.สวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 18 – 19 มิถุนายน 2557
14 โรงแรมท็อปแลน จ.พิษณุโลก พิษณุโลก 6 – 7 สิงหาคม 2557
15 โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ 9 – 10 สิงหาคม 2557
16 โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์ จ.อุบลราชธานี อุบลราชธานี 30 – 31 สิงหาคม 2557
หมายเหตุ :
สถานที่จัดอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ตรวจสอบผ่าน www.dusitcenter.org หัวข้อ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือทางโครงการจะส่ง SMS โดยตรงผ่านทางมือถือถึงผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ กรณีเปลี่ยนสถานที่จัดอบรม

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ท่านละ 3,850 บาท
หมายเหตุ :
 • ผู้สมัครที่ชำระเงินก่อนมีสิทธิ์ก่อน ทางโครงการฯ รับสมัครเพียง 230 คนต่อรุ่นเท่านั้น และทางโครงการจะมีการแจ้งผ่านเว็บไซต์โดยระบุข้อความในรุ่นดังกล่าวว่า “เต็ม” และจะส่ง SMS ถึงผู้สมัครซึ่งยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียนทราบ ดังนั้น กรุณาตรวจสอบที่เว็บไซต์โครงการก่อนชำระค่าลงทะเบียน
 • ทางโครงการฯ จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นสามารถเปลี่ยนผู้เข้าอบรมได้ ควรแจ้งให้ทราบก่อนวันอบรม 7 วัน เพราะจะต้องทำรายชื่อและวุฒิบัตร

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับดังนี้

 • วุฒิบัตรผ่านการอบรม
 • ที่พัก 1 คืน
 • อาหารเช้า 1 มื้อ
 • อาหารกลางวัน 2 มื้อ
 • อาหารเย็น 1 มื้อ
 • อาหารว่าง 3 มื้อ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

โทรศัพท์ 0-2244-5982-83 เข้าไปดูรายละเอียด และติดตามเอกสารการสมัครได้ที่
www.dusitcenter.org หัวข้อ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วิธีการสมัคร และการชำระเงิน มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ (กรอก , ชำระ , แฟกซ์ , ตรวจสอบ)

 • กรอกข้อมูลการสมัครผ่านเว็บไซต์โครงการ www.dusitcenter.org หัวข้อ โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา” (แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3-5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี) เมื่อทำการสมัครเรียบร้อยแล้ว กรุณาตรวจสอบรายชื่อที่หัวข้อประกาศรายชื่อก่อนไปชำระเงิน หากยังไม่พบรายชื่อผู้สมัคร กรุณากรอกข้อมูลการสมัครใหม่อีกครั้งหนึ่ง
 • ชำระค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 3,850 บาท ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินที่เว็บไซต์โครงการ หัวข้อ“การชำระเงิน” และชำระผ่าน ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี มสด.Training ประเภท : กระแสรายวันสาขา : กระทรวงศึกษาธิการ code : 80149 เลขที่บัญชี 059-6-01352-3
 • แฟกซ์สำเนาเอกสารการชำระเงินให้กับทางโครงการ โดยติดสำเนาเอกสารการชำระเงิน ลงในแบบฟอร์ม TN.01 (ดังเอกสารแนบท้ายหรือดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์โครงการ) พร้อมทั้งระบุชื่อผู้สมัครเข้าอบรมและจังหวัดที่เลือกอบรม และส่งแฟกซ์ให้กับทางโครงการที่เบอร์ 02-2445927 (หากท่านชำระเงินแล้วแต่ไม่ส่งแฟกซ์ชื่อผู้สมัครเข้าอบรม และจังหวัดที่เลือกอบรม ให้กับทางโครงการทราบ ทางโครงการจะไม่ทราบว่าผู้ที่ชำระเงินเข้ามานั้นเป็นผู้ใด เลือกอบรมรุ่นใด จึงทำให้ไม่มีที่พัก เพราะยึดถือจากเอกสารที่ส่งแฟกซ์มาให้เท่านั้น และทางโครงการจะจัดผู้เข้าอบรมท่านอื่นมาแทนที่เพื่อให้ครบ 230 คนต่อรุ่น)
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและสถานะการชำระเงิน ในวันถัดไป(เฉพาะวันทำการ) ที่เว็บไซต์โครงการ หัวข้อ “ประกาศรายชื่อ” หากไม่พบรายชื่อหรือสถานะการชำระเงินไม่มีการเปลี่ยนแปลง ผู้สมัครเข้าอบรมกรุณาติดต่อ โทรศัพท์ 02-244-5982-3

ปฏิทินการรับสมัคร / การประกาศรายชื่อผู้เข้ารับอบรม

รุ่นที่ การชำระค่าธรรมเนียม ประกาศรายชื่อและสถานะการชำระเงิน หมายเหตุ
รุ่นที่ 1 ผู้สมัครที่ชำระเงินก่อนมีสิทธิ์ก่อนทางโครงการฯ รับสมัครเพียง 230 คนต่อรุ่นเท่านั้น 1.เมื่อทำการสมัครเข้าอบรมที่ www.dusitcenter.org เรียบร้อยแล้ว กรุณาตรวจสอบรายชื่อ ที่หัวข้อประกาศรายชื่อ ก่อนไปชำระเงิน หากยังไม่พบรายชื่อผู้สมัคร กรุณากรอกข้อมูลการสมัครใหม่อีกครั้งหนึ่ง
2.กรุณาตรวจสอบสถานะ การชำระเงินผ่านทาง หัวข้อ ประกาศรายชื่อ ทางโครงการจะให้สิทธิ์ในการเข้าอบรมเฉพาะผู้สมัคร 230 ท่านแรกที่ชำระค่าลงทะเบียนก่อนเท่านั้น
สมัครผ่าน Link และ กรุณาตรวจสอบการชำระเงินผ่านทาง www.dusitcenter.org หัวข้อ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทางโครงการจะประสานจองที่พัก เอกสารเข้าอบรม อาหาร และเครื่องดื่ม เฉพาะผู้ที่ชำระเงินมาก่อนเท่านั้น
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3
รุ่นที่ 4
รุ่นที่ 5
รุ่นที่ 6
รุ่นที่ 7
รุ่นที่ 8
รุ่นที่ 9
รุ่นที่ 10
รุ่นที่ 11
รุ่นที่ 12
รุ่นที่ 13
รุ่นที่ 14
รุ่นที่ 15
รุ่นที่ 16

การเตรียมตัวเข้าอบรมและควรปฏิบัติในวันอบรม ดังนี้

 • นำสำเนาใบชำระเงินจากธนาคารกรุงไทย เพื่อมาแลกรับใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • นำข้อมูล วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 • กรุณาใส่กางเกงสุภาพ รองเท้าหุ้มส้นเข้าร่วมอบรม เนื่องจากเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ไม่เหมาะสำหรับผู้ใส่กระโปรงในการปฏิบัติกิจกรรม(ไม่ควรใส่กางเกงยีนส์-รองเท้าแตะ)

เอกสารที่ต้องนำมา

 • หนังสือเล่มเขียว ขั้นพัฒนา
 • หลักสูตรสถานศึกษา (ถ้ามี)
 • แผนปฏิบัติการประจำปี (ถ้ามี)
 • แผนพัฒนาการจัดการศึกษา (ถ้ามี)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • บุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3-5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี
 • ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษานำไปดำเนินการ มีการพัฒนา แสวงหาความรู้หรือทักษะ และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติในการจัดทำแผนประจำปีต่อไป
 • สามารถรู้แนวทางจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด และได้นำมาจัดทำแผนงานที่ประกอบด้วยโครงการต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จ ตามกลยุทธ์ที่กำหนด ในระหว่างปีการศึกษา และเป็นเอกสารเพื่อรองรับระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบประกันคุณภาพภายนอก

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานประสานงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (รมป.)

ที่ปรึกษาโครงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน      ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
รศ.ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์      ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นายวัลลภ พริ้งพงษ์      อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นายชาญนะ เอี่ยมแสง      รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นายวีระชาติ ทศรัตน์      ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และพัฒนากิจกรรมเยาวชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กำหนดการ

อบรมวันที่ 1
เวลา กิจกรรม
08.30 – 08.30 น. ลงทะเบียน ห้องประชุม
08.30 – 09.00 น. ประธานเปิดการอบรม
09.00 – 09.15 น. รับประทานอาหารว่าง
09.15 – 12.00 น. บรรยายพิเศษ พร้อมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3-5 ปี” : การวิเคราะห์ SWOT ของสถานศึกษา กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กำหนดมาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมาย กำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม สภาพความสำเร็จ กำหนดแผนงบประมาณ โครงการ กิจกรรม การเก็บข้อมูลสารสนเทศ ด้านผู้เรียน ครู สถานศึกษา กำหนดบทบาทหน้าที่ บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดย อาจารย์วิไล ธนวิวัฒน์ (ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ)
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.45 น. กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3-5 ปี”(ต่อ) โดย อาจารย์วิไล ธนวิวัฒน์ และคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
15.45 – 16.00 น. รับประทานอาหารว่าง
16.00 – 17.00 น. เชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3-5 ปี”(ต่อ)
18.00 – 20.00 น. รับประทานอาหารเย็น
อบรมวันที่ 2
เวลา กิจกรรม
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน ห้องประชุม
08.30 – 10.30 น. กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี”
10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี”(ต่อ)
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบสรุปผลประเมินกิจกรรม และโครงการตามแผนปฏิบัติ” และสรุปองค์ความรู้โดย อาจารย์สิริยากร กองทอง (ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ)
15.00 – 15.30 น. พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าอบรม