#

สอนหนูให้เป็นคนดี : กระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมคุณธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย

        วิถีไทย วิถีธรรม คือ วิถีที่คนไทยผูกพันมาช้านานนั่นคือ การปลูกฝังบ่มเพาะ ให้กุลบุตร กุลธิดามีความเจริญงอกงามทั้งในด้านการดำรงชีวิตและซึมซับความดีงามตั้งแต่เล็กจนโตจากการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจำวัน ชีวิตคือการศึกษา และการศึกษาคือชีวิต ชีวิตและการศึกษาอยู่ที่เดียวกัน ทำให้เกิดการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมให้กับเด็กไทย เป็นกระบวนการทรงคุณค่าที่เริ่มด้วยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สู่การสร้างบรรยากาศให้จิตสงบพร้อมที่จะรับรู้ไปสู่การพัฒนาการคิด แล้วให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติและปิดท้ายด้วยการให้เด็กคิดทบทวน อันเป็นการพัฒนาความเป็นคนดีให้กับเด็ก และยังได้ความเป็นคนเก่ง และมีความสุขไปพร้อมๆ กันด้วย นอกจากนี้ปัจจุบันเรื่อง สติ สมาธิสำหรับเด็กปฐมวัย ได้รับความสนใจในวงกว้าง ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ความเชื่อด้านศาสนา หากแต่เป็นการพัฒนาปัญญาจากภายในให้กับเด็ก คือ สอนเด็กให้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ทำให้เด็กๆสามารถที่จะใช้สติปัญญาของตนเพื่อที่จะสร้างชีวิตที่มีความสุขให้กับตนเองและครอบครัว และเพื่อที่จะมีส่วนช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมที่ตนอยู่อาศัย
        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สอนหนูให้เป็นคนดี : กระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมคุณธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย”เพื่อพัฒนาการสอนเด็กไทยให้มีคุณธรรม นี้ขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตที่จำเป็นสำหรับเด็กปฐมวัย และพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างครบถ้วนครอบคลุมทุกด้าน

ปฏิทินการรับสมัคร / การประกาศรายชื่อผู้เข้ารับอบรมฒ

ลำดับ รายการ วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ
1 รับสมัคร และชำระค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม 4,500 บาท วันนี้ - 5 มีนาคม 2556 - สมัครผ่านทาง link
- ส่ง Fax ใบสมัคร และหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนที่ 02-2445927 (กรณีสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ส่งเพียงหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน)

2 ประกาศรายชื่อ 12 มีนาคม 2556 - ผ่านทาง link หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่ 02-2445982-3
3 จัดอบรม 19 - 20 มีนาคม 2556 - ห้อง 201 ชั้น 2 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมท่านละ 4,500 บาท
  หมายเหตุ : ทางโครงการฯ จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

กำหนดการ วันที่ 19 - 20 มีนาคม 2556

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2556
08.30 - 08.50 น. ลงทะเบียน
08.50 - 09.00 น. ประธานกล่าวเปิดงาน โดย ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
09.00 - 10.30 น. กิจกรรม “สอนหนูให้เป็นคนดี : บูรณาการในหน่วยการเรียนรู้”
โดย ผศ.ดร.ขวัญฟ้า รังสิยานนท์
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น. กิจกรรม “สอนหนูให้เป็นคนดี : บูรณาการในหน่วยการเรียนรู้” (ต่อ)
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น. กิจกรรม “สอนหนูให้เป็นคนดี : บูรณาการในหน่วยการเรียนรู้” (ต่อ)
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 16.30 น. กิจกรรม “สอนหนูให้เป็นคนดี : บูรณาการในหน่วยการเรียนรู้” (ต่อ)
16.30 - 17.30 น. รับประทานอาหารเย็น

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2556
08.30 - 08.50 น. ลงทะเบียน
09.00 - 10.30 น. กิจกรรม “ศิลปะแห่งชีวิต”โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น. กิจกรรม “บทเพลง บทกลอนและการเคลื่อนไหวเพื่อภาวนา”
โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และ
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น. สรุป แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
14.00 - 14.30 น. มอบวุฒิบัตร โดย ประธานในงาน หรือ วิทยากร

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

  • ชุดการเรียนรู้วิถีไทย วิถีธรรม 1 กล่อง 4 รายการ
  • อาหารว่าง 3 มื้อ
  • อาหารกลางวัน 2 มื้อ
  • อาหารเย็น 1 มื้อ
  • อาหารเช้า 1 มื้อ
  • ที่พัก 1 คืน
  • วุฒิบัตรผ่านการอบรม