#

ASEAN JOURNEY บันทึกเรื่องราว เล่าความผูกพันธ์ : ทักษะสำคัญในการเป็นพลเมืองอาเซียน

        ระบบการศึกษาของไทยกำลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เป็นสากลยิ่งขึ้น เพราะการเปิดประชาคมอาเซียน หรือเออีซี ในปี พ.ศ. 2558 ไม่เพียงแต่เป็นการก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลง ของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และธุรกิจทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย แต่ยังนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ทั้งระบบของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา ซึ่งจะเป็นการพลิกโฉมระบบการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในระดับปฐมวัย
        การเตรียมความพร้อมให้กับเด็กวัยปฐมวัยนั้น หลายฝ่ายมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นเพราะเด็กปฐมวัยยังไม่มีผลกระทบ หรืออาจจะมองว่าเป็นเรื่องยากที่จะสอนเด็กวัยนี้ แต่ทว่าความเข้าใจดังกล่าวเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดและคลาดเคลื่อน เนื่องจากเด็กปฐมวัยเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ และเป็นวัยแห่งการพัฒนาในทุกๆด้าน การเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนนี้ มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่ออนาคตของเด็ก ทุกวันนี้เราเน้นการเรียนการสอนในห้องเรียน แต่ทว่าการเรียนรู้ที่แท้จริงอยู่ในชีวิตประจำวัน หน้าที่ครูจึงต้องออกแบบการเรียนรู้ให้เด็กได้เรียนในสภาพที่ใกล้เคียงชีวิตจริง และเกิดทักษะชีวิต มากที่สุด
        ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตในฐานะหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบการจัดการเรียนรู้ การจัดการศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างครบถ้วนครอบคลุมทุกด้าน และการพัฒนาทักษะชีวิต ที่จำเป็นสำหรับเด็กปฐมวัย จึงจัดงานอบรมเรื่อง “ASEAN JOURNEY บันทึกเรื่องราว เล่าความผูกพันธ์ : ทักษะสำคัญในการเป็นพลเมืองอาเซียน” ขึ้นมาด้วยความเชื่อมั่นว่าการพัฒนาเรื่องใดก็ตามที่ส่งผลต่ออนาคตของชาตินั้นควรเริ่มต้นที่ปฐมวัย

ปฏิทินการรับสมัคร / การประกาศรายชื่อผู้เข้ารับอบรมฒ

ลำดับ รายการ วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ
1 รับสมัคร และชำระค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม 4,500 บาท วันนี้ - 15 มีนาคม 2556 - สมัครผ่านทาง link
- ส่ง Fax ใบสมัคร และหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนที่ 02-2445927 (กรณีสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ส่งเพียงหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน)
2 ประกาศรายชื่อ 25 มีนาคม 2556 - ผ่านทาง link หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่ 02-2445982-3
3 จัดอบรม 30 - 31 มีนาคม 2556 - ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น ๒ อาคารแก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมท่านละ 4,500 บาท
  หมายเหตุ : ทางโครงการฯ จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

กำหนดการ วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2556

วันที่เสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556
08.30 - 08.50 น. ลงทะเบียน
08.50 - 09.00 น. ประธานกล่าวเปิดงาน
09.00 - 10.30 น. กิจกรรม “ทักษะสำคัญสำหรับเด็กในศตวรรษที่ 21”
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น. กิจกรรม “บูรการพหุวัฒนธรรม: ทักษะชีวิตที่สำคัญสำหรับเด็กปฐมวัย”
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น. กิจกรรม “เดินทางสู่อาเซียน : เรียนรู้ได้ผ่านสื่อ”
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 16.00 น. กิจกรรม “เดินทางสู่อาเซียน : เรียนรู้ได้ผ่านสื่อ” (ต่อ)
16.00 - 17.00 น. รับประทานอาหารเย็น

วันที่อาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2556
08.30 - 08.50 น. ลงทะเบียน
09.00 - 10.30 น. กิจกรรม “ทักษะการคิดทางวิทยาศาสตร์ : บทบาทสำคัญในการพัฒนาทักษะชีวิต”
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น. กิจกรรม “สร้างหน่วยการเรียนรู้อาเซียนผ่านโครงงาน”
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น. นำเสนอผลงาน
14.00 - 14.30 น. มอบวุฒิบัตร โดย ประธานในงาน หรือ วิทยากร

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

  • ชุดการเรียนรู้บูรณาการพหุวัฒนธรรมอาเซียน 3 รายการ
  • อาหารว่าง 3 มื้อ
  • อาหารกลางวัน 2 มื้อ
  • อาหารเย็น 1 มื้อ
  • อาหารเช้า 1 มื้อ
  • ที่พัก 1 คืน
  • วุฒิบัตรผ่านการอบรม