#

หลักสูตร

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดประสบการณ์ตามกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม
โดยใช้จังหวะ ดนตรี เทคนิคเพิ่มความสนุกให้ชั้นเรียนผ่านอูคูเลเล่”

รหัสหลักสูตร 611161140 (สำหรับ สพฐ.)

ชื่อหลักสูตร

      หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดประสบการณ์ตามกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม โดยใช้จังหวะ ดนตรี เทคนิคเพิ่มความสนุกให้ชั้นเรียนผ่านอูคูเลเล่” Training workshop on "Provision of experiences based on six main activities: Using rhythm and music- techniques for making classroom fun through Ukulele"

ระดับความลุ่มลึกของหลักสูตร

      ระดับพื้นฐาน จำนวนอบรม 13 ชั่วโมง จำนวนวิทยากร 1 ต่อ 30 คน

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

      1. ดร.ปนรรฐพร คำหาญสุนทร
      2. ดร.สิริยากร กองทอง

พื้นฐานและเงื่อนไขของครูที่จะรับการพัฒนาตามหลักสูตร

      1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนระดับปฐมวัยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางดนตรีมาก่อน
      2. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
      3. มีทักษะในการประยุกต์ การถ่ายทอด เชื่อมโยง
      4. มีเจตคติเชิงบวกในการพัฒนา “วิชาชีพ”ความเป็นครู
      5. ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ร้อยละ 40% โดยให้ครูประเมินตนเองก่อนสมัครเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรผ่านระบบ www.dusitcenter.org ของมหาวิทยาลัย

กำหนดคำสำคัญ (Keyword)

      มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เด็กปฐมวัย กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม จังหวะ ดนตรี เทคนิค สื่อ ดนตรี อูคูเลเล่ ความคิดสร้างสรรค์

หลักการและที่มาของหลักสูตร

      ดนตรีเป็นศิลปะบริสุทธิ์ซึ่งสื่อไปถึงจิตวิญญาณของเด็กได้โดยตรงดนตรีเป็นประสบการณ์ที่เด็กจะเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ของตนเอง เด็กทั่วไปมักจะชอบดนตรีจากผลการวิจัยพบว่า เด็กสามารถตอบสนองเสียง และดนตรีได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ สิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเด็กมีการตอบสนองต่อเสียงดนตรี คือ ทารกในครรภ์จะมีการเต้นของหัวที่เร็วขึ้น เมื่อได้ยินเสียงเพลงดังๆ นอกจากนี้ยังพบว่า หลังจากที่ทารกคลอดออกมาจากครรภ์มารดาแล้วมีแนวโน้มที่จะชอบเพลงหรือดนตรีที่เขาได้ฟังประจำในขณะที่อยู่ในครรภ์ (เยาวพา เดชะคุปต์. 2540: 71) ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของศิลปะที่ต้องใช้ความคิดและจินตนาการการสร้างภาพในใจเป็นเรื่องของมิติพันธ์ดนตรีเป็นวิธีการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพมากในการช่วยเสริมการเปิดดนตรีบรรเลงคลอเบาๆ ในระหว่างการทำกิจกรรมในงานวาดภาพหรืองานศิลปะต่าง ๆ จะช่วยเสริมศักยภาพในการสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กได้ (จเร สำอาง. 2550: 108) เพลงและดนตรีเป็นสิ่งกระตุ้นให้เด็กใช้ประสาทการรับรู้การฟังและความรู้สึกเป็นสื่อกระตุ้นให้เคลื่อนไหวร่างกาย ซึ่งทำให้เด็กพัฒนาการควบคุมบังคับกลไกการเคลื่อนไหวอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายให้เกิดทักษะ มีการทำงานประสานกันของกล้ามเนื้อและสายตา นำไปสู่การพัฒนาบุคลิกท่าทางความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2547: 119) และจากแบบสอบถามสำรวจทักษะที่อยากพัฒนาของครูปฐมวัยพบว่า ส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองด้านดนตรีและศิลปะ
      ดังนั้นการนำดนตรีมาใช้ในการจัดประสบการณ์ สามารถทำได้หลากหลาย ทั้งประสบการณ์ตรงเลยในการจัดประสบการณ์ด้านกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ หรือนำดนตรีมาเสริมในกิจกรรมต่างๆ เพราะดนตรีเป็นสิ่งที่เด็กชอบและมีความสุข การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งครูเป็นผู้ที่มีบทบาท สำคัญเป็นอย่างยิ่งในการเลือกการจัดประสบการณ์มาใช้เสริมสร้างทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย โดยจัด กิจกรรมให้เด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรู้ และเกิดพฤติกรรมที่ดีในการเข้าสังคม สอดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ให้เด็กมีพัฒนาตามวัยเต็มตามศักยภาพ และมีความพร้อมในการเรียนรู้ต่อไป ให้เด็กมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยที่ดี มีสุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจที่ดีงาม มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีทักษะการคิด การใช้ภาษาสื่อสาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 2560 : 26)
      การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย จึงจำเป็นต้องตระหนักและมุ่งเน้นการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามวัย โดยคุณครูมีเทคนิคและกระบวนการเพื่อเสริมสร้างร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ประกอบกับชี้ให้เห็นการจัดกิจกรรมต่างๆนั้นสอดรับกับมาตรฐานการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย ให้เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังคำกล่าว “ยิงปืนทีเดียวได้นก 2 ตัว” และด้วยปัญหาและความสำคัญดังกล่าวมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น ด้านการศึกษาปฐมวัยตระหนักในความสำคัญของการใช้สื่อประกอบการสอน จึงได้จัดหลักสูตรบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดประสบการณ์ตามกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม โดยใช้จังหวะ ดนตรี เทคนิคเพิ่มความสนุกให้ชั้นเรียนผ่านอูคูเลเล่” เพื่อช่วยให้บุคลากรทางการศึกษาได้รับเทคนิคใหม่ๆและนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้

วัตถุประสงค์

      ด้านความรู้(Knowledge)

            1. สามารถออกแบบการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยได้
            2. สามารถบอกกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมได้
            3. สามารถจำโน้ตและเล่นอูคูเลเล่ได้
            4. บอกวิธีประเมินโดยใช้แฟ้มผลงานได้
            5. บอกมาตรฐานปฐมวัยที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ได้

      ด้านทักษะปฏิบัติ(Skill)

            6. มีทักษะการคิดเชื่อมโยงบูรณาการกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมสู่การจัดประสบการณ์ได้
            7. มีทักษะการเล่นอูคูเลเล่แก่คุณครูเพื่อนำไปใช้สอนผู้เรียนในการทำกิจกรรมเพลงและการเคลื่อนไหว
            8. มีทักษะการเล่นเครื่องดนตรีแบบง่ายๆ ประกอบการจัดการชั้นเรียน
            9. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอน
            10. มีทักษะในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

      ด้านคุณลักษณะความเป็นครู(Attitude)

            11. มีเจตคติในเชิงบวกในการมองทุกอย่าง อย่างเป็นองค์รวม
            12. ครูมีแนวคิดในการใช้ดนตรีเพื่อจัดการชั้นเรียนได้ เป็นการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้มีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพเพิ่มขึ้น
            13. เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยเข้าใจในพัฒนาการเด็ก

สังเขปหัวข้อเนื้อหาสาระในหลักสูตร

      สาระที่จะพัฒนา คือ ปฐมวัย

            1. พัฒนาการด้านร่างกาย 2) พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 3) พัฒนาการด้านสังคม 4) พัฒนาการด้านสติปัญญา

      หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดประสบการณ์ตามกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม โดยใช้จังหวะ ดนตรี เทคนิคเพิ่มความสนุกให้ชั้นเรียนผ่านอูคูเลเล่”

            → Content Knowledge ปฐมวัย
                   1. พัฒนาการด้านร่างกาย 2) พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 3) พัฒนาการด้านสังคม 4) พัฒนาการด้านสติปัญญา
            → Pedagogical Knowledge
                   1. เทคนิคการจัดการชั้นเรียนให้สนุกด้วยจังหวะและดนตรีผ่านคูคูเลเล่
                   2. การจัดประสบการณ์ตามกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม
                   3. การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
                   4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
            → TPCK
             - ด้านความรู้(Knowledge)
                  1. สามารถออกแบบการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยได้
                  2. สามารถบอกกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมได้
                  3. สามารถจำโน้ตและเล่นอูคูเลเล่ได้
                  4. บอกวิธีประเมินโดยใช้แฟ้มผลงานได้
                  5. บอกมาตรฐานปฐมวัยที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ได้
             - ด้านทักษะปฏิบัติ(Skill)
                  6. มีทักษะการคิดเชื่อมโยงบูรณาการกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมสู่การจัดประสบการณ์ได้
                  7. มีทักษะการเล่นอูคูเลเล่แก่คุณครูเพื่อนำไปใช้สอนผู้เรียนในการทำกิจกรรมเพลงและการเคลื่อนไหว
                  8. มีทักษะการเล่นเครื่องดนตรีแบบง่ายๆ ประกอบการจัดการชั้นเรียน
                  9. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอน
                  10. มีทักษะในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
             - ด้านคุณลักษณะความเป็นครู(Attitude)
                  11. มีเจตคติในเชิงบวกในการมองทุกอย่าง อย่างเป็นองค์รวม
                  12. ครูมีแนวคิดในการใช้ดนตรีเพื่อจัดการชั้นเรียนได้ เป็นการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้มีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพเพิ่มขึ้น
                  13. เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยเข้าใจในพัฒนาการเด็ก

โครงสร้างของหลักสูตร

      จัดกิจกรรมการอบรมแบบ Workshop Training ระดับความลุ่มลึกของหลักสูตร อยู่ในระดับต้น โดยเน้นกิจกรรมฝึกปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมของครูที่เข้ารับการพัฒนา มีการฝึกปฏิบัติเป็นรายบุคคล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อสะท้อนออกมาเป็นผลงานในทั้ง 2 วัน ใช้เวลาในการอบรม จำนวน 13 ชั่วโมง ประกอบด้วย 2 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่

      หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กิจกรรมเพลงและการเคลื่อนไหวผ่านอูคูเลเล่

      - เรียนรู้โน้ต และ คอร์ดขั้นพื้นฐาน
      - เรียนรู้ จังหวะ และ วิธีการเล่นอูคูเลเล่
      - อูคูเลเล่ และเทคนิคการจัดการชั้นเรียน
      - อูคูเลเล่ กับก้าวย่างแห่งความคิดสร้างสรรค์

      หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กิจกรรมเพลงและการเคลื่อนไหวผ่านอูคูเลเล่

      - หลักการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการนิทานตามแนว 6 กิจกรรมหลักสำหรับเด็กปฐมวัย
      - การจัดประสบการณ์ตามกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม โดยใช้จังหวะ ดนตรี เทคนิคเพิ่มความสนุกให้ชั้นเรียนผ่านอูคูเลเล่ (กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหว กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมเกมการศึกษา กิจกรรมกลางแจ้ง)
      - เทคนิคการประเมินตามหลักพัฒนาการและฝึกทำ : การประเมินโดยการจัดทำแฟ้มผลงาน
      - การประเมินตามมาตรฐานปฐมวัยและฝึกทำ : เช็คลิสต์มาตรฐานปฐมวัยที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมทั้งชี้แจงกระบวนการติดตามหลังจากผ่านการอบรม

      หลังจากผ่านการอบรมแล้วทางหลักสูตรได้จัดทำระบบ “ส่งยิ้มทั่วไทย ให้ครูเล่าเรื่อง”ผ่านทาง www.dusitcenter.org ให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาและส่งภาพกิจกรรมในการนำแนวคิดจากหลักสูตรไปปรับใช้ เสนอผ่านช่องทางดังกล่าว เป็นการติดตามหรือทำงานร่วมกับครูหลังการพัฒนาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะมีเลขที่ข่าวปรากฏ เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการติดตาม เป็นลักษณะของการสื่อสารสองทาง โดยหน่วยพัฒนาครูและผู้เข้าอบรม สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งสามารถสั่งพิมพ์เพื่อใช้เป็น Portfolio ของผู้เข้าอบรม ได้ทั้งผลงานวิชาการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา โดยระบบดังกล่าวจะมี e-mail alert แจ้งเตือนมายังหน่วยพัฒนาครู ว่ามีเลขที่ข่าวของครูผู้เข้าอบรมเสนอผ่านระบบ และหน่วยพัฒนาจะเข้าไปให้ข้อคิดเห็น เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา

กระบวนการพัฒนาและตารางการจัดกิจกรรมและแผนการจัดกิจกรรม

      1. กระบวนการพัฒนา เป็นรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย

            กระบวนการพัฒนา การออกแบบกิจกรรมการพัฒนา การสร้างบรรยากาศ โดยการบูรณาการการสอนเนื้อหาสาระเฉพาะ (Pedagogical content knowledge : PCK)และ/หรือ การหลอมรวมเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับการสอนเนื้อหาสาระเฉพาะ(Technological Pedagogical content knowledge : TPCK)และมีการกำหนดเงื่อนไขเพื่อทำให้ครูที่เข้ารับการพัฒนาเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย
             - มีกิจกรรมบรรยายเชิงสาธิตในการให้ความรู้ด้านเนื้อหาสาระปฐมวัย ด้านพัฒนาการและการประเมินและโน้ตดนตรีพื้นฐาน
             - มีกิจกรรมบูรณาการ ผ่านการปฏิบัติจริง ในด้านศาสตร์การจัดการเรียนรู้โดยใช้6กิจกรรมหลัก, ในด้านการจัดการชั้นเรียนโดยใช้จังหวะและดนตรี, ในด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ปฐมวัย, ในด้านการวัดและประเมินผล ฝึกทำแฟ้มผลงานและระบุมาตรฐานตัวชี้วัด
             - มีกิจกรรมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูที่เข้ารับการพัฒนาและวิทยากรผ่านกิจกรรมปฏิบัติและการออกมานำเสนอผลงานหรือแนวคิด
             - มีกิจกรรมติดตาม หลังการอบรม ผ่าน โครงการ “ส่งยิ้มทั่วไทย ให้ครูเล่าเรื่อง”ผ่านทาง www.dusitcenter.org
             - มีการเชื่อมโยงความรู้สู่การพัฒนาวิชาชีพด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)ผ่านผ่าน โครงการ “ส่งยิ้มทั่วไทย ให้ครูเล่าเรื่อง”ผ่านทาง www.dusitcenter.org เพื่อเป็นกรณีศึกษา สร้างแรงบันดาลใจ เกิดการพัฒนาตนอย่างยั่งยืน

      ตารางการจัดอบรม

ลำดับ วันที่จัดอบรม สถานที่จัดอบรม จังหวัด
1 21 - 22 ก.ค.61 โรงแรมบางกอกพาเลส
แผนที่ GPS โทร.02-890 9000
กรุงเทพมหานคร
2 28 - 29 ก.ค.61 โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์
แผนที่ GPS โทร.055-21 1288
พิษณุโลก
3 25 - 26 ส.ค.61 โรงแรมสีมาธานี
แผนที่ GPS โทร.044-213 100
นครราชสีมา
4 1 - 2 ก.ย.61 โรงแรมเคพาร์ค
แผนที่ GPS โทร.077-213 700
สุราษฎร์ธานี

      2. ตารางการจัดกิจกรรม

เวลา กิจกรรม วันที่ 1 กิจกรรมเพลงและการเคลื่อนไหวผ่านอูคูเลเล่
08.00 - 08.30 ลงทะเบียน
08.30 - 12.00 จับคอร์ดเรียนโน้ตเพลงพื้นฐาน
1.โน้ตและคอร์ด
2.จังหวะและวิธีการเล่น
12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหาร
13.00 - 15.00 คูเลเล่ เทคนิคเพิ่มความสนุกในชั้นเรียน
- การใช้อูคูเลเล่ในการทำกิจกรรมเพลงและการเคลื่อนไหว
15.00 - 17.00 อูคูเลเล่ กับก้าวย่างแห่งความคิดสร้างสรรค์
- การใช้ความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดการจัดการชั้นเรียนให้สนุก
เวลา กิจกรรม วันที่ 2 : 6 กิจกรรมหลักสำหรับจัดประสบการณ์
9.00 - 10.30 หลักการจัดประสบการณ์ตามแนว 6กิจกรรมหลักสำหรับเด็กปฐมวัย
- สามารถออกแบบการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยได้
10.30 - 12.00 การจัดประสบการณ์ตามกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม โดยใช้จังหวะ ดนตรี เทคนิคเพิ่มความสนุกให้ชั้นเรียนผ่านอูคูเลเล่
1.กิจกรรมสร้างสรรค์
2.กิจกรรมเกมการศึกษา
3.กิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหว
4.กิจกรรมเล่นเสรี
5.กิจกรรมเสริมประสบการณ์
6.กิจกรรมกลางแจ้ง
12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหาร
14.00 - 15.00 การประเมินโดยการจัดทำแฟ้มผลงาน
1.บอกวิธีประเมินโดยใช้แฟ้มผลงานได้
2.ผู้เรียนมีความเข้าใจในการประเมินโดยใช้แฟ้มผลงาน
15.00 - 16.00 มาตรฐานปฐมวัยที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมทั้งสรุปกิจกรรมทั้ง 2 วัน และชี้แจงกระบวนการในการติดตามหลังจากผ่านการอบรม
1.บอกมาตรฐานปฐมวัยที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ได้
2.เข้าใจกระบวนการในการติดตามหลังจากผ่านการอบรม
*หมายเหตุ : เวลา 10.30 - 10.45 น. และ 14.45 น. - 15.00 น. รับประทานอาหารว่าง


กิจกรรมการติดตามหรือทำงานร่วมกับครูหลังการพัฒนา

      หลังจากผ่านการอบรมแล้วทางหลักสูตรได้จัดทำระบบ “ส่งยิ้มทั่วไทย ให้ครูเล่าเรื่อง”ผ่านทาง www.dusitcenter.org ให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาและส่งภาพกิจกรรมในการนำแนวคิดจากหลักสูตรไปปรับใช้ เสนอผ่านช่องทางดังกล่าว เป็นการติดตามหรือทำงานร่วมกับครูหลังการพัฒนาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะมีเลขที่ข่าวปรากฏ เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการติดตาม เป็นลักษณะของการสื่อสารสองทาง โดยหน่วยพัฒนาครูและผู้เข้าอบรม สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งสามารถสั่งพิมพ์เพื่อใช้เป็น Portfolio ของผู้เข้าอบรม ได้ทั้งผลงานวิชาการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา โดยระบบดังกล่าวจะมี e-mail alert แจ้งเตือนมายังหน่วยพัฒนาครู ว่ามีเลขที่ข่าวของครูผู้เข้าอบรมเสนอผ่านระบบ และหน่วยพัฒนาจะเข้าไปให้ข้อคิดเห็น เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา

วิทยากร (การจัดวิทยากรหมุนเวียนตามความเหมาะสม)

      1.ดร.ปนรรฐพร คำหาญสุนทร
      2.นางเกษร ขวัญมา
      3.นายศรชัย อุตสีนอก
      4.นางสาวอารี ตีรณปัญญา
      5.นางสาวสุภาพรรณ ศรีสุข
      6. นายอัษฎา พลอยโสภณ
      7.นางสาวอัญชิษฐา ปิยะจิตติ
      8.นายหาญไกร เครือนพรัตน์
      9.นางสาว วรรณรัตน์ เปี๊ยนเปี่ยมสิน
      10.นางสาวอนุสรา ดี
      11.นายกวีศิลป์ บรรจงศักดิ์ดา
      12.นางสาวดุจเดือน จิรานนท์

การกำหนดจำนวนครูที่จะเข้าร่วมพัฒนาต่อกลุ่ม

      รุ่นละ 150 คน (จำนวนวิทยากร 1 : 30 คน)

อัตราค่าลงทะเบียนของหลักสูตรต่อครูหนึ่งคน และบริการที่จะได้รับ

      - ค่าธรรมเนียมการอบรมท่านละ 7,200 บาท
      - สิ่งที่จะได้รับในวันอบรม (ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง)
            (1) วุฒิบัตรผ่านการอบรม (โดยจะต้องเข้ารับการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด)
            (2) อูคูเลเล่ ผู้เข้าอบรมจะได้รับ 1 ตัว
            (3) หนังสือ UKE for KIDS อูคูเลเล่เพลงผู้เรียน 1 เล่ม
            (4) หนังสือชุด Progress Portfolio กิจกรรมตามแนว 6 กิจกรรม 12 เล่ม
            (5) ภาพระบายสี 3 มิติ 1 เล่ม
            (6) ซีดีแนวการจัดประสบการณ์ให้ครู 3 แผ่น
            (7) ซีดีเพลง 1 แผ่น
            (8) อาหารกลางวัน 2 มื้อ
            (9) อาหารว่าง 4 มื้อ

ข้อมูลอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์และทำให้เข้าใจภาพของการจัดกิจกรรมการอบรมของหลักสูตรได้ชัดเจนและใกล้เคียงกับการปฏิบัติมากที่สุด

      1. บุคลากรทางการศึกษามีกิจกรรมที่สามารถนำไปออกแบบประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม
      2. บุคลากรทางการศึกษารู้จักโน้ตเพลงและเล่นอูคูเลเล่ได้จริง และสามารถสอนผู้เรียนในการทำกิจกรรมเพลงและการเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้
      3. บุคลากรทางการศึกษามีทักษะการเล่นอูคูเลเล่ในจังหวะง่ายๆ เพื่อใช้ในการจัดการชั้นเรียนได้จริง
      4. บุคลากรทางการศึกษามีทัศนคติที่ดีในการสอนนักเรียนผ่านการใช้อูคูเลเล่เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความรู้และเป็นมิตร
วิธีการชำระค่าธรรมเนียมการอบรม

      กรุณาชำระก่อนการอบรม 1 วันของแต่ละรุ่น การชำระค่าธรรมเนียมการอบรมมี 2 ขั้นตอนดังนี้

            1. ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ได้ที่ www.dusitcenter.org หัวข้อ SDU-Short-term Training Course
            2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินที่เว็บไซต์ตามข้อ 1 หัวข้อ“วิธีชำระเงิน” และชำระผ่าน ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี มสด.Training ประเภท : กระแสรายวันสาขา : กระทรวงศึกษาธิการ code : 80149 เลขที่บัญชี 059-6-01352-3

สอบถามรายละเอียดได้ที่

      สำนักงานประสานงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ (รมป.)
      โทรศัพท์ 02-244-5982–3 Fax: 02-244-5927
      www.dusitcenter.org หัวข้อ SDU-Short-term Training Course,
      idline : @dusitcenter
      e-mail : dusitcenter@gmail.com
เสียงตอบรับจากโครงการที่เคยจัดอบรม

  • นวัตกรรมการสอนภาษาไทยเด็กปฐมวัย Download
  • สานฝันให้เป็นจริง Download
  • ฝันเราเท่ากัน Download
  • สุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรี และการแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย Download