#

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ
นิทานสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสอนเด็กให้มีคุณธรรม เกิดขึ้นได้ ใกล้ตัวเรา
และประกวดต้นฉบับนิทานภาพสำหรับเด็ก“SUANDUSIT KIDS BOOKS AWARD 2017”

หลักการและเหตุผล

        มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเห็นความสำคัญของการพัฒนาครูตระหนักถึงความสำคัญและมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัยที่มีการจัดการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล ตลอดจนเห็นความสำคัญในการพัฒนานักเขียนที่เป็นบุคลากรครูเพื่อสร้างชื่อเสียงต่อตนเอง และต่อหน่วยงานซึ่งเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่ามีองค์ความรู้ ตลอดจนประสบการณ์ตรงในการจัดการเรียนรู้ เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตนิทานสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นทักษะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสื่อการสอนในชั้นเรียน และสื่อนิทานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ให้เป็นผู้ที่ริเริ่มสร้างผลงานได้จริงจึงได้จัดทำหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “นิทานสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสอนเด็กให้มีคุณธรรม เกิดขึ้นได้ ใกล้ตัวเรา”และประกวดต้นฉบับนิทานภาพสำหรับเด็ก “SUANDUSIT KIDS BOOKS AWARD 2017”ขึ้นมาเป็นขวัญ กำลังใจ และยกย่อง ครูดี มีคุณภาพ ให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและอาชีพครู
        อนึ่งทางมหาวิทยาลัยมีความประสงค์ที่จะเดินตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อต้องการให้การศึกษาไทยมี “คุณภาพและคุณธรรม”จึงมุ่งส่งเสริมแนวคิดเรื่องคุณธรรมให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน มุ่งให้เด็กไทยมีคุณธรรม อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความรุ่งเรือง ซึ่งสะท้อนกับสถานการณ์สังคมไทยในปัจจุบัน ทั้งนี้การสื่อสารโดยผ่านรูปแบบนิทาน จะทำให้เข้าใจง่ายและเข้าถึงเด็กในวงกว้าง และเป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับครูที่จะสื่อสาร

วัตถุประสงค์

      1. เพื่อส่งเสริมการผลิตนิทานภาพสำหรับเด็กของบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย
      2. เพื่อปลูกฝังแนวคิดเรื่องคุณธรรม ให้เข้าถึงเด็กปฐมวัย ผ่านสื่อนิทานภาพ
      3. เพื่อให้สาธารณชน ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการอ่านในระดับปฐมวัย

กลุ่มเป้าหมาย

      บุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย ในโรงเรียนระดับอนุบาล เสียค่าธรรมเนียมเข้าอบรมท่านละ 5,550 บาทถ้วน ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 วัน 1 คืนรับจำนวนจำกัด (ขั้นต่ำ 30 คน ต่อรุ่น หากไม่ถึงทางโครงการขออนุญาตงดการจัดอบรม)

สาระของหลักสูตร

      เรียนรู้วิธีการผลิตนิทานภาพ เรียนรู้แนวคิดเรื่องคุณธรรมให้เข้าถึงเด็กปฐมวัย ผ่านสื่อนิทานภาพ ทั้งนี้ทางหลักสูตรฯ มีการให้บริการคำแนะนำหลังผ่านการอบรม “คลินิกสื่อนิทานสร้างสรรค์” ภายใต้หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “นิทานสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสอนเด็กให้มีคุณธรรม เกิดขึ้นได้ ใกล้ตัวเรา”สามารถส่งผลงานเข้าประกวดต้นฉบับนิทานภาพสำหรับเด็ก “SUANDUSITKIDS BOOKS AWARD 2017”และการรับรางวัล ตามเงื่อนไขของการประกวดตามเอกสารนี้
      ทางหลักสูตรฯใคร่ขอส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมให้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกคน(เฉพาะคนที่มาอบรมเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ส่งประกวด) เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและต่อองค์กร พร้อมได้เรียนรู้และคำแนะนำจากคณะกรรมการถึงจุดเด่นและจุดด้อยที่ควรพัฒนาในฉบับที่ส่งเข้าประกวด

ค่าธรรมเนียมการอบรมและสถานที่ดำเนินการสำหรับประเภทที่ 2

      อบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 วัน 1 คืน ค่าธรรมเนียมการอบรมท่านละ 5,550 บาทถ้วน พักที่โรงแรมสถานที่จัดการอบรม โดยแบ่งเป็น 10 รุ่น ทั่วประเทศ

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับดังนี้

     1. เกียรติบัตรผ่านการอบรม
     2. ที่พัก 1 คืน
     3. อาหารเช้า 1 มื้อ
     4. อาหารกลางวัน 2 มื้อ
     5. อาหารเย็น 1 มื้อ
     6. อาหารว่าง 3 มื้อ
     7. * ชุดสื่อนิทาน ค่านิยม 12 ประการ จำนวน 12 เล่ม พร้อม CD บทเพลง และภาพเคลื่อนไหว ในชุด จำนวน 2 แผ่น
     8. ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด มีสิทธิ์เข้าชิงรางวัลมูลค่า 200,000 บาทดังนี้
          8.1) ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับการตีพิมพ์ผลงาน โดยได้รับค่าลิขสิทธิ์งานพิมพ์ ตามเงื่อนไขของบริษัทเพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
          8.2) ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 5,000 - 10,000 บาท (เงินรางวัลสำหรับส่งผลงานประเภทที่ 1 เท่านั้น)
          8.3) ศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย 3 วัน 2 คืน (จำนวน 1 ที่นั่ง ต่อ 1 รางวัล) พร้อมตั๋วเครื่องบินไป/กลับและที่พักตามเงื่อนไขการประกวดที่แนบมานี้

     * ชุดสื่อนิทาน ค่านิยม 12 ประการ จำนวน 12 เล่ม
        1. พระราชาใจดี : รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
        2.* ภารกิจของฟูฟู : ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
        3.* ดีน่ากับทะเลดาว : กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
        4.* ขุด ขุด ขุด : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน
        5. น้องนบชอบไหว้ : รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
        6. ลูกช้างไม่ยอมเดิน: มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
        7. ประตูไม่วิเศษ : เข้าใจ เรียนรู้ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
        8. ใครทำตามกฎได้ยกมือขึ้น: มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
        9. เอิงเอยรู้ตัว : มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของในหลวง
        10. ภูผากับเงินมหัศจรรย์: รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
        11. ลูกเสือน้อย: มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ
        12.* กระต่ายกับพระจันทร์: คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม
     * รายการที่ 2,3,4,12 ได้รับรางวัลหนังสือดีที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF
     * รายการที่ 12 ได้รับรางวัลจากหนังสือดีเด่น และ BOOK START หน่วยงานที่มอบรางวัล: หนังสือดีเด่น จาก สพฐ. book start จาก สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมกับมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก หนังสือดีที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF จาก สถาบันรักลูกร่วมกับ สสส.

วันและสถานที่ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 วัน 1 คืน
ลำดับ วันที่จัดอบรม จังหวัด สถานที่จัดอบรม
1 15-16 กรกฎาคม 2560 อุบลราชธานี โรงแรมเนวาด้า
4 5-6 สิงหาคม 2560 เชียงใหม่ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด
5 19-20 สิงหาคม 2560 นครราชสีมา โรงแรมเฮอมิเทจ
6 26-27 สิงหาคม 2560 สุราษฎร์ธานี โรงแรมเคพาร์ค
7 2-3 กันยายน 2560 พิษณุโลก โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์
8 9-10 กันยายน 2560 นนทบุรี โรงแรมเดอะเล็คกาซี่
9 16-17 กันยายน 2560 อุดรธานี โรงแรมเจริญโฮเต็ล
10 23-24 กันยายน 2560 สงขลา โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ
  ผู้ส่งผลงานรับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท และตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมที่พักและศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย 3 วัน 2 คืน (จำนวน 1 ที่นั่ง)
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
  ผู้ส่งผลงานรับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 7,000 บาท และตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมที่พักและศึกษาดูงาน ณประเทศมาเลเซีย 3 วัน 2 คืน (จำนวน 1 ที่นั่ง)
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
  ผู้ส่งผลงานรับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาทและตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมที่พักและศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย 3 วัน 2 คืน (จำนวน 1 ที่นั่ง)

การเผยแพร่ผลงาน

 • 1. ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับการตีพิมพ์ผลงาน โดยได้รับค่าลิขสิทธิ์งานพิมพ์ ตามเงื่อนไขของบริษัทเพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2. ผลงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1-2 อาจจะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ผลงาน(ขึ้นกับการพิจารณาของกองบรรณาธิการ ) อาจจะได้รับค่าลิขสิทธิ์งานพิมพ์ ตามเงื่อนไขของบริษัทเพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ :

ผลงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1-2 ตามข้อ 2 อาจจะได้รับการเผยแพร่หรือค่าลิขสิทธิ์ผลงานหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกองบรรณาธิการถือเป็นเด็ดขาด

สมัครเข้าอบรมออนไลน์ สำหรับ อปท. ได้ที่

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป ก่อนการอบรม 15 วันของแต่ละรุ่น ผ่านทาง www.dusitcenter.org หัวข้อ SUANDUSIT KIDS BOOKS AWARD 2017 : สำนักงานประสานงานโครงการ รมป. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 โทรศัพท์ 02-2445982-3 Fax : 02-244-5927 Email : dusitcenter@gmail.com, ID Line : @dusitcenter

วิธีการสมัครและชำระเงินสำหรับ อปท.

กรุณาชำระก่อนการอบรม 15 วันของแต่ละรุ่น มี 3 ขั้นตอน ดังนี้

( - กรอก , ชำระ , ตรวจสอบชื่อ - ) กรุณาตรวจสอบรายชื่อก่อนการเดินทาง เพื่อประโยชน์ต่อผู้ข้าอบรม
 • 1. กรอกข้อมูลการสมัครผ่านเว็บไซต์โครงการ www.dusitcenter.org หัวข้อ "SUANDUSIT KIDS BOOKS AWARD 2017" เมื่อทำการสมัครเรียบร้อยแล้ว กรุณาตรวจสอบรายชื่อที่หัวข้อประกาศรายชื่อก่อนไปชำระเงิน หากยังไม่พบรายชื่อผู้สมัคร ให้ทำการสมัครใหม่อีกครั้ง จนกว่าชื่อ-สกุลจะขึ้นสำเร็จ
 • 2. ชำระค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 5,550 บาท ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินที่เว็บไซต์โครงการ หัวข้อ“การชำระเงิน” และชำระผ่าน ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี มสด.Training ประเภท : กระแสรายวันสาขา : กระทรวงศึกษาธิการ code : 80149 เลขที่บัญชี 059-6-01352-3
 • 3. ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและสถานะการชำระเงินในวันถัดไป (เฉพาะวันทำการ) ที่เว็บไซต์โครงการฯ หัวข้อ “SUANDUSIT KIDS BOOKS AWARD 2017” เมนู "ประกาศรายชื่อ" หากไม่พบรายชื่อ หรือสถานะการชำระเงินไม่มีการเปลี่ยนแปลง ผู้สมัครเข้าอบรมกรุณาติดต่อ โทร. 02-244-5982-3 ID LINE : @dusitcenter

หัวข้อการประกวด

 • คุณธรรม เกิดขึ้นได้ ใกล้ตัวเรา

ผลงานที่ส่งเข้าประกวด (ทั้ง 2 ประเภท)

 • ต้นฉบับเนื้อเรื่องนิทานสำหรับเด็ก อายุ 3-6 ปีจำนวน 22 หน้าพร้อมตั้งชื่อเรื่อง และคำบรรยายภาพประกอบเป็นนิทานที่มีเนื้อหาสร้างจิตสำนึกในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีคุณธรรมประจำใจ ภายใต้หัวข้อการประกวด “คุณธรรม เกิดขึ้นได้ ใกล้ตัวเรา”

เงื่อนไขการประกวด

 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องมีเกณฑ์ตามประเภทที่ส่งผลงาน
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องเป็นผู้เขียนเรื่องด้วยตนเอง ใช้ชื่อและนามสกุลจริง พร้อมระบุชื่อสถาบันการศึกษา หน่วยงานที่มีการจัดการศึกษาหรือสถานดูแลเด็กในระดับปฐมวัย
 • ผู้เข้าประกวดส่งได้ 1ผลงานต่อท่านเท่านั้น (กรณีมีผู้ผลิตผลงานร่วม ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีได้ ไม่เกิน 3 ท่านต่อ 1 ผลงาน)
 • ต้นฉบับเนื้อเรื่องพิมพ์ด้วยตัวอักษร Angsana new ขนาด 16 พอยต์ตามรูปแบบที่กำหนดให้( ดาวน์โหลดรูปแบบการส่งผลงานการประกวด ได้ที่เว็บไซต์ www.dusitcenter.org) จำนวน 22 หน้า ไม่รวมปกหน้า รองปกหน้า/หลังส่งผลงานโดยพิมพ์บนกระดาษ ขนาด A4ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณาต้นฉบับที่เป็นลายมือเขียน
 • เป็นเรื่องที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่ได้ลอกเลียนหรือดัดแปลงมาจากเค้าโครงเรื่องอื่น หรือแปลมาจากภาษาต่างประเทศ หากพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวด
 • การประกวดนี้เป็นการพิจารณาต้นฉบับเนื้อเรื่องเท่านั้น ส่วนการบรรยายภาพมีขึ้นเพื่อเสริมความเข้าใจในต้นฉบับเนื้อเรื่อง
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวด และไม่ได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ในรูปแบบใด ๆ จากที่อื่นในเชิงธุรกิจ
 • หลักสูตรฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้รางวัลใดรางวัลหนึ่ง กรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการ และ (ทั้งนี้)การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
 • หลักสูตรฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนต้นฉบับ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องทำสำเนาต้นฉบับเก็บไว้

เกณฑ์การพิจารณาผลงาน

 • 1. เป็นนิทานที่มีเนื้อหาส่งเสริมให้เด็กรู้จักและสร้างจิตสำนึกในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีคุณธรรมประจำใจ ภายใต้หัวข้อการประกวด “คุณธรรม เกิดขึ้นได้ ใกล้ตัวเรา”
 • 2 .มีเนื้อหา ภาษาและกลวิธีนำเสนอสอดคล้องกับพัฒนาการเด็กวัย 3-6 ปี
 • 3. มีเนื้อเรื่องสนุกสนานชวนติดตาม

การส่งผลงาน

 • สามารถดาวน์โหลดรูปแบบการส่งผลงานการประกวด ได้ที่เว็บไซต์ www.dusitcenter.org หัวข้อ SUANDUSIT KIDS BOOKS AWARD 2017 โดยทางโครงการฯ จะแนะนำการดาวน์โหลดในวันที่มีการอบรมเชิงปฏิบัติการตาม ตามรุ่นที่เลือก

กำหนดส่งผลงาน

 • ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2560 โดยจะถือวันที่ตามตราประทับของไปรษณีย์ เป็นวันส่งผลงาน

ประกาศผล

 • ประกาศผลผู้ชนะการประกวดผ่าน www.dusitcenter.org หัวข้อ “SUANDUSIT KIDS BOOKS AWARD 2017” งานมหกรรมหนังสือแห่งชาติ ประจำปี 2560

แถลงข่าวผู้ชนะการประกวด และพิธีมอบรางวัล

 • แถลงข่าวและพิธีมอบรางวัล “SUANDUSIT KIDS BOOKS AWARD 2017” ในงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติ ประจำปี 2560

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • 1. บุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัยที่มีการจัดการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล สามารถผลิตนิทานภาพ
 • 2. สามารถพัฒนานักเขียนที่เป็นบุคลากรครูเพื่อสร้างชื่อเสียงต่อตนเอง และต่อองค์กร
 • 3. บุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัยสามารถปลูกฝังแนวคิดเรื่องคุณธรรม ให้เข้าถึงเด็กปฐมวัย ผ่านสื่อนิทานภาพ
 • 4. สาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการอ่านในระดับปฐมวัย ตลอดจนเห็นความสำคัญในการพัฒนานักเขียนที่เป็นบุคลากรครู

การวัดและประเมินผล

 • 1. แบบสอบถาม
 • 2. ผลงาน(นิทานภาพ) จากการอบรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ

 • สำนักงานประสานงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (รมป.) โทร 02-244-5982-3, Fax : 02-244-5927 LineID : @dusitcenter

ที่ปรึกษาโครงการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
      รศ.ดร.ศิโรจน์   ผลพันธิน      อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
      รศ.ดร.สุขุม   เฉลยทรัพย์      ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี
      ผศ.ดร.พิทักษ์   จันทร์เจริญ      รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
      ผศ.ดร.ผดุง   พรหมมูล      ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์

กำหนดการงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ
นิทานสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสอนเด็กให้มีคุณธรรม เกิดขึ้นได้ ใกล้ตัวเรา
และประกวดต้นฉบับนิทานภาพสำหรับเด็ก“SUANDUSITKIDSBOOKSAWARD 2017

เวลา กิจกรรม วันที่ 1
08.30 - 09.00 ลงทะเบียน
09.00 - 09.30 ประธานกล่าวเปิดการอบรม
09.30 - 10.15 แรงบันดาลใจ การคิดหาโครงเรื่องเพื่อพัฒนานักเขียนที่เป็นบุคลากรครู
10.15 - 10.30 รับประทานอาหารว่าง
10.30 - 12.00 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เทคนิคการวาดภาพสำหรับเด็กวัยอนุบาล"
12.00 - 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง“เทคนิคการเขียนและการจัดทำรูปเล่มนิทานสำหรับเด็กวัยอนุบาล”
14.30 - 14.45 รับประทานอาหารว่าง
14.45 - 16.30 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “คุณธรรมคืออะไร - คุณธรรมอยู่ตรงไหนในชีวิตประจำวัน”
เวลา กิจกรรม วันที่ 2
09.00 - 12.00 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ผลงานการแต่งนิทานเป็นรายบุคคล/กลุ่ม” โดยบูรณาการความรู้
12.00 - 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 กระบวนการส่งผลงานเข้าประกวด และการบูรณาการความรู้ จากนิทานตามผลงานเป็นรายบุคคล/กลุ่ม เพื่อใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
16.00 - 16.30 พิธีปิด
หมายเหตุ : ทางโครงการได้เปิด "คลีนิกการให้คำปรึกษาเทคนิคการผลิตนิทาน" ผ่านทาง www.dusitcenter.org หัวข้อ SUANDUSIT KIDS BOOKS AWARD 2017

      กรุณาใส่กางเกงสุภาพ รองเท้าหุ้มส้นเข้าร่วมอบรม เนื่องจากเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ไม่เหมาะสำหรับผู้ใส่กระโปรงในการปฏิบัติกิจกรรม (ไม่ควรใส่กางเกงยีนส์ และรองเท้าแตะ)


ประวัติวิทยากร

 • 1. นักเขียนปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ โดยหมุนเวียนนักเขียนนิทาน ของแต่ละภาคอาทิ
        - ดร.ขัตติยดา ไชยโย ปัจจุบัน : ผลงาน : นักเขียนนิทานสำหรับเด็กวิทยากร เรื่อง การเขียนนิทานสำหรับเด็ก       - อาจารย์เกวลิน ชุ่มช่างทองผลงาน : บรรณาธิการหนังสือสำหรับเด็ก
 • 2. บรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์ บริษัทเพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย)จำกัด
        - ดร.ขัตติยดา ไชยโย ปัจจุบัน : ผลงาน : นักเขียนนิทานสำหรับเด็กวิทยากร เรื่อง การเขียนนิทานสำหรับเด็ก
 • 3. ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการ สังกัด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
        - ดร.สิริยากร กองทอง ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผลงานวิทยากร เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอก อาจารย์สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผลิตสื่อการสอน บิงโกอักษรแสนสนุก เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน เรียนรู้อักษรไทย-อังกฤษ

เสียงตอบรับจากโครงการที่เคยจัดอบรม

 • นวัตกรรมการสอนภาษาไทยเด็กปฐมวัย Download
 • สานฝันให้เป็นจริง Download
 • ฝันเราเท่ากัน Download
 • สุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรี และการแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย Download