การจัดหมวดหมู่สิ่งของต่างๆ(DSPM)

โพสโดย : โรงเรียนวัดแหลมดินสอ (นางปราณี พูลทรัพย์)

ร้องเล่นเต้นรำกับอูคูเลเล่

โพสโดย : โรงเรียนวัดวังหีบ (นางชวนพิศ จะรา)

ประเมินพัฒนาการ DSPM

โพสโดย : โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน (นางพัฒนา แสงสว่าง)

ประเมินพัฒนาการ DSPM

โพสโดย : โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน (นางพัฒนา แสงสว่าง)

ประเมินพัฒนาการ DSPM ด้านสติปัญญา

โพสโดย : โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน (หวันสะหระ สว่างนิพันธ์)

ร้องเล่นเล่นเน้นดนตรี (อูคูเล่เล่)

โพสโดย : โรงเรียนบ้านคอกช้าง (พิไลลักษณ์ อาญาพิทักษ์)

ดนตรีแสนสนุกกับนิทานหรรษา(อูคูเลเล่)

โพสโดย : โรงเรียนบ้านประตุพลิก (วรัญญา จินโนภาส)

โคจรของดวงดาว ร้องเล่นเต้นและดนตรี (อูคูเลเล่)

โพสโดย : โรงเรียนบ้านหนองจิก (นางสาวสุรางคณา ธรรมพิทักษ์)

สนุก สุข หรรษา (อูคูเลเล่)

โพสโดย : โรงเรียนบ้านเกาะสินไห (นางบุษบรรณ แก้วขาว)

สภาพแวดล้อมภายในและนอกห้องเรียน

โพสโดย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประชาศรัทธาธรรม (เพ็ญแข คำนัน)

สถานศึกษาที่ส่งข่าวมากสุด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระเบาะไผ่  จังหวัดปราจีนบุรี