กิจกรรมเสริมประสบการณ์

โพสโดย : ศพด.อบต.บ้านเหล่า (อรภัทรา ใคร่นุ่นกา)

การประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โพสโดย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สามแยก (นางสาวจารุวรรณ ศิริลา)

การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โพสโดย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สามแยก (นางสาวจารุวรรณ ศิริลา)

การสอน ทำหน้ากากผ้า

โพสโดย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สามแยก (นางสาวจารุวรรณ ศิริลา)

มาตรการเฝ้าระวังในเด็กปฐมวัยโควิด-19

โพสโดย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สามแยก (นางสาวจารุวรรณ ศิริลา)

โครงการเพิ่มการเข้าถึงการตรวจประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กเชิงรุ...

โพสโดย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สามแยก (นางสาวจารุวรรณ ศิริลา)

มาลัยรักจากใจของหนู

โพสโดย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สามแยก (นางสาวจารุวรรณ ศิริลา)

โครงการอบรมคุณธรรม จิยธรรม ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานอย่างมีค...

โพสโดย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สามแยก (นางสาวจารุวรรณ ศิริลา)

สถานศึกษาที่ส่งข่าวมากสุด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระเบาะไผ่  จังหวัดปราจีนบุรี