ข่าวทั้งหมด จำนวนข่าว 8,900 ข่าว | จำนวน 890 หน้า
เลขข่าว 9368 กิจกรรมเสริมประสบการณ์ [อุดรธานี]  สังกัด อปท. ศพด.อบต.บ้านเหล่า  บันทึก 9 ก.พ. 2564, 11:12 น.
เลขข่าว 9367 การประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [เพชรบูรณ์]  สังกัด อปท. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สามแยก   บันทึก 18 ก.ย. 2563, 12:26 น.
เลขข่าว 9366 การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [เพชรบูรณ์]  สังกัด อปท. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สามแยก   บันทึก 18 ก.ย. 2563, 11:45 น.
เลขข่าว 9365 การสอน ทำหน้ากากผ้า [เพชรบูรณ์]  สังกัด อปท. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สามแยก   บันทึก 17 ก.ย. 2563, 13:14 น.
เลขข่าว 9364 มาตรการเฝ้าระวังในเด็กปฐมวัยโควิด-19 [เพชรบูรณ์]  สังกัด อปท. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สามแยก   บันทึก 17 ก.ย. 2563, 11:00 น.
เลขข่าว 9363 โครงการเพิ่มการเข้าถึงการตรวจประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กเชิงรุก ปี 2563 [เพชรบูรณ์]  สังกัด อปท. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สามแยก   บันทึก 16 ก.ย. 2563, 13:53 น.
เลขข่าว 9362 มาลัยรักจากใจของหนู [เพชรบูรณ์]  สังกัด อปท. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สามแยก  บันทึก 16 ก.ย. 2563, 15:40 น.
เลขข่าว 9361 โครงการอบรมคุณธรรม จิยธรรม ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข [เพชรบูรณ์]  สังกัด อปท. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สามแยก   บันทึก 16 ก.ย. 2563, 11:57 น.
เลขข่าว 9360 การป้องและจัดสภพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเจริญในสถานการโรคระบาด โควิด- 19 [อุดรธานี]  สังกัด อปท. บ้านดงเจริญ  บันทึก 27 ส.ค. 2563, 14:51 น.
เลขข่าว 9359 ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและงานที่มีทักษะที่ชำนาญพิเศษ [อุดรธานี]  สังกัด อปท. บ้านดงเจริญ  บันทึก 20 ส.ค. 2563, 14:08 น.