รายชื่อนักศึกษา


มรภ.อุตรดิตถ์

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ลำดับ รหัสนักศึกษา คำนำ ชื่อ-สกุล จังหวัด Portfolio สถานะ แก้ไข
กรุณาเลือกเมนูด้านซ้ายเพื่อแสดงรายชื่อในแต่ละศูนย์การศึกษา
รายชื่อนักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ (รมป.)
1 571741321001 นางสาว ลำดวน   มินทะนา น่าน ปกติ
2 571741321002 นางสาว อรอนงค์   สีคำภา น่าน ปกติ
3 571741321003 นางสาว นารีรัตน์   ศักดิ์ทวีเดช น่าน ปกติ
4 571741321004 นางสาว ณัฐสุดา   สีมา น่าน ปกติ
5 571741321005 นางสาว มาลี   เนตรแสงสี พิษณุโลก ปกติ
6 571741321006 นาย กุลเดช   วิทยลาภา พิษณุโลก ปกติ
7 571741321007 นางสาว ชญดานัส   นาคน้อย พิษณุโลก ปกติ
8 571741321008 นาง รสรินทร์   นวรัตน์ พิษณุโลก ปกติ
9 571741321009 นาง สิภาลักษณ์   เปล่งธีรสุวัฒน์ พิษณุโลก ปกติ
10 571741321010 นางสาว ปวีณา   เมืองเปรม พิษณุโลก ปกติ
11 571741321011 นางสาว สุรัญญา   เมฆบุตร พิษณุโลก ปกติ
12 571741321012 นางสาว กาญจนา   แซ่หลอ เพชรบูรณ์ ปกติ
13 571741321014 นางสาว รานา   ศักดิ์เจริญชัยกุล เพชรบูรณ์ ปกติ
14 571741321015 นาง ฐิติมา   กงจีน เพชรบูรณ์ ปกติ
15 571741321016 นางสาว สุพิชญา   ป้องปิด เพชรบูรณ์ ปกติ
16 571741321017 นาง ราตรี   แผนที่ เพชรบูรณ์ ปกติ
17 571741321018 นาง วันวิสา   รัชตจำรูญ เพชรบูรณ์ ปกติ
18 571741321019 นางสาว สุดารัตน์   หนูคำ เพชรบูรณ์ ปกติ
19 571741321020 นาย ดำเกิง   ก้อนทอง เพชรบูรณ์ ปกติ
20 571741321021 นางสาว นันทนา   ยอดทหาร เพชรบูรณ์ ปกติ
21 571741321022 นางสาว อรัญญา   ฝ้ายครบุรี เพชรบูรณ์ ปกติ
22 571741321023 นางสาว จาทิชา   บุญทจันทร์ เพชรบูรณ์ ปกติ
23 571741321024 นางสาว สมส่า   คำพรวน เพชรบูรณ์ ปกติ
24 571741321025 นางสาว สุนิษา   ด้วยสาร เพชรบูรณ์ ปกติ
25 571741321026 นางสาว จารุณี   แซ่ลี เพชรบูรณ์ ปกติ
26 571741321027 นางสาว คณิศร   ศักดิ์เจริญชัยกุล เพชรบูรณ์ ปกติ
27 571741321028 นางสาว ชลธิชา   บุญจอม เพชรบูรณ์ ปกติ
28 571741321029 นาง สุพิชชา   แปลงเรือน แพร่ ปกติ
29 571741321030 นางสาว กรรณิการ์   คำมี แพร่ ปกติ
30 571741321031 นางสาว วราภรณ์   อุตรศรี แพร่ พ้นสภาพ
31 571741321032 นาง ไพริน   กวางเดินดง แพร่ ปกติ
32 571741321033 นาง ร่วมจิตร   อุ่นแก้ว แพร่ ปกติ
33 571741321034 นางสาว อมราวดี   กาวิโล แพร่ ปกติ
34 571741321035 นาง จุฬารัตน์   แสนใจยา แพร่ ปกติ
35 571741321036 นางสาว ควรถวิล   กาบจันทร์ แพร่ ปกติ
36 571741321037 นางสาว เมตตา   กำเนิด แพร่ ปกติ
37 571741321038 นาง อันธิกา   กำทอง แพร่ ปกติ
38 571741321039 นาง สมพร   ลือโฮ้ง แพร่ ปกติ
39 571741321040 นาง ภูริชญา   ศักดิ์สิทธิ์ แพร่ ปกติ
40 571741321042 นาง สุพัตรา   นามวงศ์ เลย ปกติ
41 571741321043 นาง จุไรรัตน์   อินถา เลย ปกติ
42 571741321044 นางสาว ดอกไม้   จันทะคีรี เลย ปกติ
43 571741321045 นาง ณปภัช   จันทาสังข์ เลย ปกติ
44 571741321046 นางสาว พัณรดา   แซ่หลอ เลย ปกติ
45 571741321047 นางสาว ธัญยธรณ์   สุขวัฒน์พงศ์ เลย ปกติ
46 571741321048 นางสาว อรุณพร   วันทองสังข์ เลย ปกติ
47 571741321049 นางสาว นันทวรรณ   จันทิมา สุโขทัย ปกติ
48 571741321050 นางสาว บุปผา   มณีกุล สุโขทัย ปกติ
49 571741321051 นางสาว กมลวรรณ   เขียวโต สุโขทัย ปกติ
50 571741321052 นาง รัญจวน   สุวรรณวงศ์ สุโขทัย ปกติ
51 571741321053 นางสาว มลฤดี   จันน้ำอ่าง สุโขทัย ปกติ
52 571741321054 นางสาว จิตตรา   ห่อทอง สุโขทัย ปกติ
53 571741321055 นาง นันท์นภัส   ชูเกียรติวัฒนกุล สุโขทัย ปกติ
54 571741321056 นางสาว วารีรัตน์   เรืองณรงค์ สุโขทัย ปกติ
55 571741321057 นางสาว ทัศนียา   อยู่จันทร์ สุโขทัย ปกติ
56 571741321058 นาง นภาลัย   พิมจันทร์ สุโขทัย ปกติ
57 571741321059 นาง เบญจวรรณ์   เขียวเงิน สุโขทัย ปกติ
58 571741321060 นางสาว นิโลบล   พรหมสุข สุโขทัย ปกติ
59 571741321062 นางสาว รสสุคนธ์   เชื้อต่าย อุตรดิตถ์ ปกติ
60 571741321063 นาง วิจิตรา   อำนา อุตรดิตถ์ ปกติ
61 571741321064 นางสาว วินิดา   ศิริสมบูรณ์ อุตรดิตถ์ ปกติ
62 571741321065 นาง อภิชญา   สุกสีทา อุตรดิตถ์ ปกติ
63 571741321066 นาง รำเพย   สองสี อุตรดิตถ์ ปกติ
64 571741321067 นางสาว นฤมล   บุตดี อุตรดิตถ์ ปกติ
65 571741321068 นางสาว ทิพวรรณ   พรมฤทธิ์ อุตรดิตถ์ ปกติ
66 571741321069 นาง พรณุภา   จันทจร อุตรดิตถ์ ปกติ
67 571741321070 นางสาว ชนิศา   อรุณรักษ์ อุตรดิตถ์ ปกติ