รายชื่อนักศึกษา


สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ลำดับ รหัสนักศึกษา คำนำ ชื่อ-สกุล จังหวัด Portfolio สถานะ แก้ไข
กรุณาเลือกเมนูด้านซ้ายเพื่อแสดงรายชื่อในแต่ละศูนย์การศึกษา
รายชื่อนักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ (รมป.)
1 571591321001 นางสาว เยาวภา   วงศ์วรรณา บุรีรัมย์ ปกติ
2 571591321002 นางสาว อละชัย   สุดแสวง ยโสธร ปกติ
3 571591321004 นางสาว ฐิติมา   กมล ยโสธร ปกติ
4 571591321005 นาง นิรัชรา   แสงใสแก้ว ยโสธร ปกติ
5 571591321006 นางสาว อุไร   สุระชาติ ศรีสะเกษ ปกติ
6 571591321007 นางสาว เพียรทิพย์   เจือทอง ศรีสะเกษ ปกติ
7 571591321008 นางสาว สิทธิณี   เนียมจิตต์ ศรีสะเกษ ปกติ
8 571591321009 นางสาว บุญยืน   ทิศชาติ ศรีสะเกษ ปกติ
9 571591321010 นางสาว กัญญารัตน์   ทัดเทียม ศรีสะเกษ ปกติ
10 571591321011 นางสาว ศิริรัตน์   เพ็งจันทร์ ศรีสะเกษ ปกติ
11 571591321012 นาง สมคิด   ฉายประดับ ศรีสะเกษ ปกติ
12 571591321013 นาง รินทร์วดี   ดำรงค์ ศรีสะเกษ ปกติ
13 571591321014 นางสาว วรินทร์   นนทการ ศรีสะเกษ ปกติ
14 571591321015 นางสาว วิภาวัลย์   ประสงค์เสียง ศรีสะเกษ ปกติ
15 571591321016 นางสาว ศรีสุดา   เถาว์ทอง ศรีสะเกษ ปกติ
16 571591321017 นางสาว ศศิธร   กลิ่นหอม ศรีสะเกษ ปกติ
17 571591321018 นางสาว จิราวดี   ดวงศรี ศรีสะเกษ ปกติ
18 571591321019 นางสาว อัญชิสา   ชินทอง ศรีสะเกษ ปกติ
19 571591321020 นางสาว มิรันตรี   พรมอุ ศรีสะเกษ ปกติ
20 571591321021 นางสาว ลภัสรดา   สมภาวะ ศรีสะเกษ ปกติ
21 571591321022 นาง แสงดาว   พละศักดิ์ ศรีสะเกษ ปกติ
22 571591321023 นางสาว วิไลรัตน์   ชมดง ศรีสะเกษ ปกติ
23 571591321024 นาง นิรุชรา   ยาวโนภาส ศรีสะเกษ ปกติ
24 571591321025 นาง สายยัน   สาระชาติ ศรีสะเกษ ปกติ
25 571591321026 นาง สำเนียง   ปรางนวล ศรีสะเกษ ปกติ
26 571591321027 นางสาว ลาวัลย์   พลคำ ศรีสะเกษ ปกติ
27 571591321028 นางสาว กนกวรรณ   นิยม ศรีสะเกษ ปกติ
28 571591321029 นางสาว จีรวรรณ   คุณวุฒิ ศรีสะเกษ ปกติ
29 571591321030 นาง เรณู   นันทะสิงห์ ศรีสะเกษ ปกติ
30 571591321031 นางสาว ภูริชญา   จันทร์เปรียง ศรีสะเกษ ปกติ
31 571591321032 นางสาว กรวรรณ   สอดศรี ศรีสะเกษ ปกติ
32 571591321033 นางสาว ณัฐทรียา   อนุรุ่งโรจน์ ศรีสะเกษ ปกติ
33 571591321034 นาง วันเพ็ญ   พานจันทร์ ศรีสะเกษ ปกติ
34 571591321035 นางสาว กาญจนา   วรเลิศ ศรีสะเกษ ปกติ
35 571591321036 นาง บัวไข   ปัญญาเหลือ ศรีสะเกษ ปกติ
36 571591321037 นางสาว ชุติกาญจน์   บุญเฟรือง ศรีสะเกษ ปกติ
37 571591321038 นาง นันทกา   บุญสูง ศรีสะเกษ ปกติ
38 571591321039 นางสาว สุวรรณา   เทาศิริ ศรีสะเกษ ปกติ
39 571591321040 นางสาว ประกาย   นาคยอง ศรีสะเกษ ปกติ
40 571591321041 นางสาว คำพันธ์   ชินวงค์ ศรีสะเกษ ปกติ
41 571591321042 นางสาว จินตนา   ไชยชนะ ศรีสะเกษ ปกติ
42 571591321044 นางสาว นุชจนาถ   ชาวเชียงตุง ศรีสะเกษ ปกติ
43 571591321045 นาง ลัดดาวัลย์   แก้วรักษา ศรีสะเกษ ปกติ
44 571591321046 นาง เยาวรัตน์   พลเหมือน ศรีสะเกษ ปกติ
45 571591321047 นางสาว ละเมียด   ทองดี ศรีสะเกษ ปกติ
46 571591321048 นางสาว ฉวีลักษณ์   ศรีเลิศ ศรีสะเกษ ปกติ
47 571591321049 นาง กันทิมา   ลันดา ศรีสะเกษ ปกติ
48 571591321051 นาง อณัญญา   แก้วแล้ว ศรีสะเกษ ปกติ
49 571591321052 นางสาว ปราณี   วงษ์ทอง ศรีสะเกษ ปกติ
50 571591321053 นางสาว ดวงเนตร   เทาศิริ ศรีสะเกษ ปกติ
51 571591321054 นางสาว จุฑาภรณ์   คำขาว ศรีสะเกษ ปกติ
52 571591321055 นางสาว ปวีณา   เรียมทอง ศรีสะเกษ ปกติ
53 571591321056 นาง จุฬาพร   รัตนพันธ์ ศรีสะเกษ ปกติ
54 571591321057 นางสาว สาวิตรี   จุลนาค ศรีสะเกษ ปกติ
55 571591321058 นางสาว ภาณุมาศ   แพงตา ศรีสะเกษ ปกติ
56 571591321059 นาง รัตนา   รองทอง อุบลราชธานี ปกติ
57 571591321060 นางสาว ญาณิศา   บุตรพรม สุรินทร์ ปกติ
58 571591321061 นางสาว ศิริรัตน์   นวนแสง ศรีสะเกษ ปกติ
59 571591321062 นางสาว ศศินันท์   พิมพ์ทอง ศรีสะเกษ ปกติ
60 571591321064 นางสาว อำไพ   ทองมันปู ศรีสะเกษ ปกติ
61 571591321065 นางสาว นงลักษณ์   หลักด่าน ศรีสะเกษ ปกติ
62 571591321066 นางสาว วารีรัตน์   พิมพ์ทอง ศรีสะเกษ ปกติ
63 571591321067 นาง เรืองฤทัย   เหตุผล ศรีสะเกษ ปกติ
64 571591321068 นางสาว นงค์เยาว์   งามมาก ศรีสะเกษ ปกติ
65 571591321069 นาง สายสมร   วงค์คำจันทร์ ศรีสะเกษ ปกติ
66 571591321070 นางสาว พนิดา   ขาววิเศษ ศรีสะเกษ ปกติ
67 571591321071 นางสาว อุมาพร   คุณมาศ ศรีสะเกษ ปกติ
68 571591321072 นาง สมวาสน์   ประพัสรางค์ ศรีสะเกษ ปกติ
69 571591321073 นางสาว เกษมศรี   บุตรราช ศรีสะเกษ ปกติ
70 571591321074 นางสาว กัญญา   ทาจันทร์ ศรีสะเกษ ปกติ
71 571591321075 นางสาว ประดับพร   คะหาญ ศรีสะเกษ ปกติ
72 571591321076 นาง เสาวลี   บุญมณี สุรินทร์ ปกติ
73 571591321077 นางสาว กาญจนา   บูรณะ สุรินทร์ ปกติ
74 571591321078 นาง สิริกันยา   จันทร์คณา สุรินทร์ เสียชีวิต
75 571591321079 นาง จิราภรณ์   ทองนรินทร์ สุรินทร์ ปกติ
76 571591321080 นาง ราตรี   เที่ยงธรรม สุรินทร์ ปกติ
77 571591321081 นาย พิสิษฐ์   พงษ์สุวรรณ์ สุรินทร์ ปกติ
78 571591321083 นาย ธนาศักดิ์   ฉิมงาม สุรินทร์ ปกติ
79 571591321084 นาย วรายุทธ   ลักขษร สุรินทร์ ปกติ
80 571591321085 นาง สุภัทร์   รักษา สุรินทร์ ปกติ
81 571591321086 นาง วิรัญภัทร   สิงห์โตทอง สุรินทร์ ปกติ
82 571591321087 นางสาว วัยยานาน   สัตบุตร สุรินทร์ ปกติ
83 571591321088 นาง วราลักษณ์   บวรโมทย์ สุรินทร์ ปกติ
84 571591321089 นางสาว วันทนา   บุติมาลย์ สุรินทร์ ปกติ
85 571591321090 นาง ฉัตรแก้ว   แก้วหลวง สุรินทร์ ปกติ
86 571591321091 นาง แพ   จันทินมาธร สุรินทร์ ปกติ
87 571591321092 นางสาว ไพลแก้ว   เสาะพบดี สุรินทร์ ปกติ
88 571591321093 นาง สายยนต์   หาญนึก สุรินทร์ ปกติ
89 571591321094 นางสาว เอมอร   ศิริพันธ์ สุรินทร์ ปกติ
90 571591321095 นางสาว พัชรี   เรืองสุขสุด สุรินทร์ ปกติ
91 571591321096 นางสาว พัฒนาพร   สุขสงวน สุรินทร์ ปกติ
92 571591321097 นางสาว วิไลพร   พากเพียร สุรินทร์ ปกติ
93 571591321099 นาง ชมพูนุท   ตระกูลดี สุรินทร์ ปกติ
94 571591321100 นางสาว รุ่งฤดี   สว่างผุย สุรินทร์ ปกติ
95 571591321101 นางสาว บังอร   สิทธิจันทร์ สุรินทร์ ปกติ
96 571591321102 นาง สุพัฒน์   สีดาพาลี สุรินทร์ ปกติ
97 571591321103 นาง สุรีพร   จอมเกาะ สุรินทร์ ปกติ
98 571591321104 นางสาว ชลดา   ชูชัย สุรินทร์ ปกติ
99 571591321105 นางสาว สุดารัตน์   สมงาม สุรินทร์ ปกติ
100 571591321106 นาง ภัทรทิยา   ห้องขวาง สุรินทร์ ปกติ
101 571591321107 นาง นฤมล   ไชยสาคร สุรินทร์ ปกติ
102 571591321108 นาง กรรณิการ์   แหลมทอง สุรินทร์ ปกติ
103 571591321109 นางสาว พัชราภรณ์   พันธ์ดี สุรินทร์ ปกติ
104 571591321110 นางสาว ไพรวัลย์   กระสังข์ สุรินทร์ ปกติ
105 571591321111 นาง นุชนาฎ   ปู่หลุ่น สุรินทร์ ปกติ
106 571591321112 นางสาว พรทิพย์   บุญครัน สุรินทร์ ปกติ
107 571591321113 นางสาว ประทินยา   ไชยราช สุรินทร์ ปกติ
108 571591321114 นางสาว ณิชานันท์   ผังนิล ศรีสะเกษ ปกติ
109 571591321115 นางสาว สายฝน   รินโยธา สุรินทร์ ปกติ
110 571591321116 นางสาว ฉัตรชนก   วันแพง ศรีสะเกษ ปกติ
111 571591321117 นาง นนธิชา   กันยา ศรีสะเกษ ปกติ