รายชื่อนักศึกษา


ม.สวนดุสิต (ลำปาง)

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ลำดับ รหัสนักศึกษา คำนำ ชื่อ-สกุล จังหวัด Portfolio สถานะ แก้ไข
กรุณาเลือกเมนูด้านซ้ายเพื่อแสดงรายชื่อในแต่ละศูนย์การศึกษา
รายชื่อนักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ (รมป.)
1 571561321001 นาง ณัฐกานต์   พิเชฐกุลสัมพันธ์ เชียงใหม่ ปกติ
2 571561321002 นาง อังคณา   จินาวงค์ เชียงใหม่ ปกติ
3 571561321003 นาง อำภา   ทองแจ้น เชียงใหม่ ปกติ
4 571561321004 นาง นรีกานต์   ปินตาละ เชียงใหม่ ปกติ
5 571561321005 นางสาว ปราถนา   เชียงจันทร์ เชียงใหม่ ปกติ
6 571561321006 นางสาว บัวพร   แก้วกมลจิต เชียงใหม่ ปกติ
7 571561321007 นางสาว บุณฑริกตา   เครื่องคำ เชียงใหม่ ปกติ
8 571561321008 นาง ศตนันท์   ชุ่มมาลี เชียงใหม่ ปกติ
9 571561321009 นาง วิลาวัลย์   หล้าสุยะ เชียงใหม่ ปกติ
10 571561321010 นางสาว กานมณี   ผ่องแผ้ว เชียงใหม่ ปกติ
11 571561321011 นางสาว เขมจิรา   คันธรส เชียงใหม่ ปกติ
12 571561321012 นาง จุฑาภรณ์   ยาดี เชียงใหม่ ปกติ
13 571561321013 นางสาว มะลิวัลย์   ยั่งยืนกุล เชียงใหม่ ปกติ
14 571561321015 นาง จารุวรรณ   โนใจวงศ์ เชียงใหม่ ปกติ
15 571561321016 นาง รานี   เขมอาทร เชียงใหม่ ปกติ
16 571561321017 นางสาว ชุลีพร   ชุภูษณพงศ์ เชียงใหม่ ปกติ
17 571561321018 นาง จันทราวรรณ   ไพศาลสกุลโอภาส เชียงใหม่ ปกติ
18 571561321023 นาง สุรีย์พร   ธันยพรประทาน เชียงใหม่ ปกติ
19 571561321024 นางสาว อรณิชา   ศิริสกุลไพร เชียงใหม่ ปกติ
20 571561321026 นางสาว แสงดี   อาภาประเสริฐ เชียงใหม่ ปกติ
21 571561321027 นางสาว ดั่งฤทัย   พิทักษ์วิทยากุล เชียงใหม่ ปกติ
22 571561321028 นางสาว วราภรณ์   ศักดิ์บำเพ็ญกุล เชียงใหม่ ปกติ
23 571561321029 นาง สุภาพร   ธินะ เชียงใหม่ ปกติ
24 571561321030 นาง กันยา   บุญตัน เชียงใหม่ ปกติ
25 571561321031 นางสาว แสงเดือน   บุญตัน เชียงใหม่ ปกติ
26 571561321032 นางสาว จันทิมา   จรัสวัฒนา เชียงใหม่ ปกติ
27 571561321033 นางสาว อัญชลี   สมฤทธิ์ เชียงใหม่ ปกติ
28 571561321034 นางสาว ศิริรัตน์   ดอกแก้ว เชียงใหม่ ปกติ
29 571561321035 นางสาว รุ่งเรือง   แสนแก้ว เชียงใหม่ ปกติ
30 571561321036 นางสาว ชรินทร์ทิพย์   อธิพรม เชียงใหม่ พ้นสภาพ
31 571561321037 นาง ธัญญา   วัฒณะศิลป์ เชียงใหม่ ปกติ
32 571561321038 นางสาว นงลักษณ์   เด่นภูเขา เชียงใหม่ ปกติ
33 571561321039 นางสาว กวิสรา   แสงสว่าง เชียงใหม่ ปกติ
34 571561321040 นางสาว จารุณี   วันเจริญใหม่ เชียงใหม่ ปกติ
35 571561321041 นางสาว นารี   อองแก้ว เชียงใหม่ ปกติ
36 571561321042 นาง ผ่องพรรณ   พระคุณรุ่งเรือง เชียงใหม่ ปกติ
37 571561321043 นางสาว คำสุข   ดีสา เชียงใหม่ ปกติ
38 571561321044 นางสาว สรินยา   ตั๋นเขียว เชียงใหม่ ปกติ
39 571561321045 นางสาว สุริวรรณ์   แดงขาวเขียว เชียงใหม่ ปกติ
40 571561321046 นาง ภรณ์ไพลิน   อินทรโยธิน เชียงใหม่ ปกติ
41 571561321047 นางสาว ปิยนาตย์   สีบุศย์ เชียงใหม่ ปกติ
42 571561321048 นางสาว จุฑาทิพย์   ใสสว่าง เชียงใหม่ ปกติ
43 571561321049 นาง สลิลทิพย์   สุยะ น่าน ปกติ
44 571561321050 นาง พรปวีณ์   กันทะตา น่าน ปกติ
45 571561321051 นาง รุ่งลาวัลย์   แสนทะไชย น่าน ปกติ
46 571561321052 นาง วราภรณ์   ปงศรีชัย น่าน ปกติ
47 571561321053 นาง พรพิมล   ทาฤทธิ์ น่าน ปกติ
48 571561321054 นางสาว วลีรัตน์   กานนตระกูล น่าน ปกติ
49 571561321055 นางสาว กนกพร   นันไชยวงศ์ น่าน ปกติ
50 571561321056 นางสาว ศุภวรรณ   อินจันทร์ น่าน ปกติ
51 571561321057 นางสาว สุนิทรา   คำสุหล้า น่าน ปกติ
52 571561321058 นางสาว สร้อยสุดา   ปันยศ น่าน ปกติ
53 571561321059 นางสาว ธิติมา   กามะวิถี น่าน ปกติ
54 571561321060 นางสาว มาลัยพร   หม่องนัน แพร่ ปกติ
55 571561321062 นางสาว เนตรนภา   ต้นศิริ แพร่ ปกติ
56 571561321063 นาง ปารีณา   ธนานะ แพร่ ปกติ
57 571561321064 นางสาว สุภาพร   สอนสี แพร่ ปกติ
58 571561321065 นางสาว นฤมล   จิระโต แม่ฮ่องสอน ปกติ
59 571561321067 นางสาว สุภาวิณี   พรหมเสริมสุข แม่ฮ่องสอน ปกติ
60 571561321068 นาง นงนุช   พจน์หรรษา แม่ฮ่องสอน ปกติ
61 571561321069 นาง มณีรัตน์   พจน์หรรษา แม่ฮ่องสอน ปกติ
62 571561321070 นาง จีรพรรณ   จุมพุธ แม่ฮ่องสอน ปกติ
63 571561321071 นางสาว ยุพิน   สุพรพงศ์ภาค แม่ฮ่องสอน ปกติ
64 571561321072 นาง รัตนา   จันทร์ตา แม่ฮ่องสอน ปกติ
65 571561321073 นาง จุรีพร   ศิลา ลำปาง ปกติ
66 571561321074 นางสาว รพีพรรณ   อินต๊ะสอน ลำปาง ปกติ
67 571561321075 นาง อมรา   วงศ์ธิดา ลำปาง ปกติ
68 571561321076 นางสาว สุพรรณิการ์   บุญไล ลำปาง ปกติ
69 571561321077 นาง ภัทิรา   วนันตรากูล ลำปาง ปกติ
70 571561321078 นางสาว สุพรรษา   เสาร์คำ ลำปาง ปกติ
71 571561321079 นาง แสงนภา   วงษ์ปัน ลำปาง พ้นสภาพ
72 571561321080 นางสาว นิศาชล   ต๋าคำปัญญา ลำปาง ปกติ
73 571561321081 นางสาว ไพริน   อินตานวล ลำปาง ปกติ
74 571561321082 นางสาว วิไลลักษณ์   สีธิ ลำปาง ปกติ
75 571561321083 นาง รัตติยา   บุญเจริญ ลำปาง ปกติ
76 571561321084 นางสาว อัจฉรี   ทองน้อย ลำปาง ปกติ
77 571561321085 นางสาว สมหญิง   สุขสวัสดิ์ ลำปาง ปกติ
78 571561321086 นางสาว พัชราภรณ์   ขันเขียว ลำปาง ปกติ
79 571561321087 นาง เจนจิรา   รักบุตร ลำปาง ปกติ
80 571561321088 นาง ศิริวรรณ   ลีลาศีลธรรม ลำปาง ปกติ
81 571561321089 นาง อำเลย   มุ่งคิด ลำปาง ปกติ
82 571561321090 นางสาว เกศนที   ช้างอาจ ลำปาง ปกติ
83 571561321091 นาง สาวิตรี   เตชะมานิต ลำปาง ปกติ
84 571561321092 นาง สาวิตรี   ศรีทิพย์วงศ์ ลำปาง ปกติ
85 571561321095 นางสาว ศุภัชญา   กายาเมา ลำพูน ปกติ
86 571561321096 นาง อรพินทร์   ลือดัง ลำพูน ปกติ
87 571561321097 นางสาว อรอนงค์   ปุ๊ดแค ลำพูน ปกติ
88 571561321098 นางสาว จงรักษ์   กุนา ลำพูน ปกติ
89 571561321099 นางสาว ปรารถนา   มาสา ลำพูน ปกติ
90 571561321100 นางสาว อรวรรณ   ศรีไม้ ลำพูน ปกติ
91 571561321101 นางสาว รจนา   สายเครื่อง ลำพูน ปกติ
92 571561321103 นางสาว วลีรัตน์   น้อยสะปุ๋ง ลำพูน พ้นสภาพ
93 571561321104 นางสาว พิศมัย   ก้อนคำ ลำพูน ปกติ
94 571561321105 นางสาว ศิรินภา   กาวี ลำพูน ปกติ
95 571561321106 นางสาว เรณู   ต๊ะศรี ลำพูน ปกติ
96 571561321107 นาง จันทนา   เตจาคำ ลำพูน เสียชีวิต
97 571561321108 นางสาว ศศิธร   จาชัย ลำพูน พ้นสภาพ
98 571561321109 นางสาว วิไลพร   ก้อนตั้ง ลำพูน ปกติ
99 571561321110 นาย กฤษฐฎา   รัตนเมฆิณษ์ ลำพูน ปกติ
100 571561321111 นาง ปริศนา   แบนปิง ลำพูน ปกติ
101 571561321112 นางสาว วรณัน   สมพงษ์อุทัย ลำพูน ปกติ
102 571561321113 นางสาว พิมพรรณ   ประกอบวุฒิกุล ลำพูน ปกติ
103 571561321114 นางสาว กัลยรัตน์   วงศ์ฤดีเจริญกุล ลำพูน ปกติ
104 571561321115 นางสาว จำนงค์   เครือรอด ลำพูน ปกติ
105 571561321116 นาง อรทัย   ไชยพูน ลำพูน ปกติ
106 571561321117 นาง อำนวย   สุติยะ ลำพูน ปกติ
107 571561321118 นาง สมพร   ไทยยันโต ลำพูน ปกติ
108 571561321119 นางสาว สุริพรรณ   หล้าใจ ลำพูน ปกติ