รายชื่อนักศึกษา


มรภ.ยะลา

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ลำดับ รหัสนักศึกษา คำนำ ชื่อ-สกุล จังหวัด Portfolio สถานะ แก้ไข
กรุณาเลือกเมนูด้านซ้ายเพื่อแสดงรายชื่อในแต่ละศูนย์การศึกษา
รายชื่อนักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ (รมป.)
1 571501321001 นาง สารีปะห์   ยูโซ๊ะ นราธิวาส ปกติ
2 571501321002 นาง รอกีเย๊าะ   ลืองิ๊ นราธิวาส ปกติ
3 571501321003 นางสาว นุรไอนี   ปูลา นราธิวาส ปกติ
4 571501321004 นางสาว โรสวาตี   เจ๊ะหะ นราธิวาส ปกติ
5 571501321005 นางสาว นุรลีซ่า   สาแม นราธิวาส ปกติ
6 571501321006 นางสาว ซัลวานี   ลูวี นราธิวาส ปกติ
7 571501321008 นางสาว นิเม๊าะ   เจ๊ะสะแลแม นราธิวาส ปกติ
8 571501321009 นางสาว ฟาตีเม๊าะ   อูมูดี นราธิวาส ปกติ
9 571501321010 นาง ฮานีซะ   มาเลาะ นราธิวาส ปกติ
10 571501321011 นาง อีหย๊ะ   ดาโอ๊ะ นราธิวาส ปกติ
11 571501321012 นาง ฟารีด๊ะ   แวเจะ นราธิวาส ปกติ
12 571501321013 นาง มือซะห์   สนิ นราธิวาส ปกติ
13 571501321014 นางสาว มัยเฮรัน   การียา นราธิวาส ปกติ
14 571501321015 นาง อาลิษา   มะกะจิ นราธิวาส ปกติ
15 571501321016 นาง เจ๊ะมาซือน๊ะ   ลูวา นราธิวาส ปกติ
16 571501321017 นางสาว สายด๊ะ   มะปีเย๊าะ นราธิวาส ปกติ
17 571501321018 นางสาว ณูรีมาน   ยูโซ๊ะ นราธิวาส ปกติ
18 571501321019 นางสาว ซารีนา   สนิตา นราธิวาส ปกติ
19 571501321020 นางสาว นอร์ฮาตีนีย์   หะเล็ง นราธิวาส ปกติ
20 571501321021 นางสาว กาญจนา   บินอาแว นราธิวาส ปกติ
21 571501321022 นาง ซูใฮดา   อับดุลมายิ นราธิวาส ปกติ
22 571501321023 นาง แวยาเราะห์   ดอเลาะ นราธิวาส ปกติ
23 571501321024 นางสาว ธิดารัตน์   วิวันรัมย์ นราธิวาส ปกติ
24 571501321025 นางสาว โนรา   แวสมะแอแว นราธิวาส ปกติ
25 571501321026 นาง รุสนา   จะมาจี นราธิวาส ปกติ
26 571501321027 นาง ฮาสือนะ   ดอเล๊าะ นราธิวาส ปกติ
27 571501321028 นางสาว นาปีสาห์   บอสู นราธิวาส ปกติ
28 571501321029 นางสาว วรรณี   ปาแซ นราธิวาส ปกติ
29 571501321030 นาง อามีเนาะ   ปาแซ นราธิวาส ปกติ
30 571501321031 นางสาว ซูรีณา   มะ นราธิวาส ปกติ
31 571501321032 นาง มัสกะห์   มะดาโอ๊ะ นราธิวาส ปกติ
32 571501321033 นางสาว สารีณา   ยะโกะ นราธิวาส ปกติ
33 571501321034 นาง นูรไอนิง   อาแว นราธิวาส ปกติ
34 571501321035 นาง ซารีฟะห์   สาเหะยะปา นราธิวาส ปกติ
35 571501321036 นาง สุรีนา   อูเซ็ง นราธิวาส ปกติ
36 571501321037 นางสาว ฮายาตี   มะยาเฮะ นราธิวาส ปกติ
37 571501321038 นางสาว สีตียัยหม๊ะ   ยาแม นราธิวาส ปกติ
38 571501321039 นางสาว นูรีดา   ยาการียา นราธิวาส ปกติ
39 571501321040 นางสาว นูรีดา   ซือนิ นราธิวาส ปกติ
40 571501321043 นาง กูรีแซ   รายอลือแมะ นราธิวาส ปกติ
41 571501321044 นางสาว รูสลีนา   อาดอละ นราธิวาส ปกติ
42 571501321045 นางสาว ซูไรดา   มะยากี นราธิวาส ปกติ
43 571501321046 นาง สาวอณี   บองอแม ปัตตานี ปกติ
44 571501321047 นาง กชกร   ลาเต๊ะ ปัตตานี ปกติ
45 571501321048 นางสาว สูไรยา   วาแม ปัตตานี ปกติ
46 571501321050 นาง กัลยา   แจ่มจันทร์ ปัตตานี ปกติ
47 571501321051 นางสาว คอริเย๊าะ   วาเล็ง ปัตตานี ปกติ
48 571501321052 นางสาว อานิตย์   มิตรจันทร์ ปัตตานี ปกติ
49 571501321053 นาง ละออ   แดงนุ้ย ปัตตานี ปกติ
50 571501321054 นางสาว อาอีดะ   เจะมูซอ ปัตตานี ปกติ
51 571501321055 นางสาว แวปีสะ   มีนา ปัตตานี ปกติ
52 571501321056 นางสาว สุไวบะห์   สุหลง ปัตตานี ปกติ
53 571501321057 นาง นูรีสัน   มะโระ ปัตตานี ปกติ
54 571501321058 นางสาว อามีเนาะ   อาบุบากา ปัตตานี ปกติ
55 571501321059 นางสาว มารีแย   อามูบาซา ปัตตานี ปกติ
56 571501321060 นาง แยโตง   ดีเย๊าะ ปัตตานี ปกติ
57 571501321061 นางสาว ซาลีปะห์   อาลี ปัตตานี ปกติ
58 571501321062 นางสาว อาซียะห์   แปเฮาะอีเล ปัตตานี ปกติ
59 571501321063 นางสาว อัสนี   ดาโอ๊ะ ปัตตานี ปกติ
60 571501321064 นาง ฟาริดา   เสะอุเซ็ง ปัตตานี ปกติ
61 571501321065 นางสาว นูรียะห์   กูเต๊ะ ปัตตานี ปกติ
62 571501321066 นางสาว ฮานิง   เวาะหลง ปัตตานี ปกติ
63 571501321067 นาง นุร์อายนี   สมาน ปัตตานี ปกติ
64 571501321068 นาง มาสือนะ   เจ๊ะหนิ ยะลา ปกติ
65 571501321069 นางสาว ยากียะห์   เจ๊ะเห้ง ยะลา ปกติ
66 571501321070 นางสาว ไซนับ   อาแด ยะลา ปกติ
67 571501321072 นางสาว อามีเนาะ   เจ๊ะแว ยะลา ปกติ
68 571501321075 นางสาว นิรอซาวาตี   บือราเฮง ยะลา ปกติ
69 571501321076 นางสาว สุไฮลา   เจ๊ะเลาะ ยะลา ปกติ
70 571501321077 นางสาว คอรียะห์   เจ๊ะแวกูนิง ยะลา ปกติ
71 571501321078 นางสาว นัสรีดา   โตะลู ยะลา ปกติ
72 571501321079 นางสาว สุไรนา   แมเราะ ยะลา ปกติ
73 571501321080 นางสาว ซารีปะ   สาหะ ยะลา ปกติ
74 571501321081 นาง เจ๊ะรอกาย๊ะ   มะเระ ยะลา ปกติ
75 571501321082 นาง รอยฮาน   สลาตาโซ๊ะ ยะลา ปกติ
76 571501321083 นาง แวอาอีเสาะ   หะยีเจ๊ะเเว ยะลา ปกติ
77 571501321085 นางสาว มาซีเต๊าะ   ดากามะ ยะลา ปกติ
78 571501321086 นาง พาตีเม๊าะ   บือราเฮง ยะลา ปกติ
79 571501321087 นางสาว มาซูนะ   มะ ยะลา ปกติ
80 571501321088 นางสาว รอปีอ๊ะ   สูแว ยะลา ปกติ
81 571501321089 นางสาว นูรฮัยยา   บาดง ยะลา ปกติ
82 571501321093 นางสาว ซุบฮียะห์   ดือเร๊ะ ยะลา ปกติ
83 571501321094 นางสาว ลัยนา   สาเม๊าะ ยะลา ปกติ
84 571501321095 นาง หนึ่งฤทัย   วงศ์เจริญรัตนา ยะลา ปกติ
85 571501321096 นางสาว นัสรียา   เลาะลาแม ยะลา ปกติ
86 571501321097 นางสาว มาเรียยานี   ตีซา ยะลา ปกติ
87 571501321098 นางสาว นูรีดา   แวยูโซ๊ะ ยะลา ปกติ
88 571501321099 นางสาว ฟัตมา   แวหะมะ ยะลา ปกติ
89 571501321101 นางสาว ฟาดีละห์   เจ๊ะนิ ยะลา ปกติ
90 571501321104 นางสาว อาซลีนา   อับดุลเลาะอาซิส ยะลา ปกติ
91 571501321105 นางสาว สือนะ   ดามิ สงขลา ปกติ
92 571501321106 นาง ยลิตา   อุมา สงขลา ปกติ
93 571501321107 นางสาว นูรฮูดา   เจะมะสอง สงขลา ปกติ
94 571501321108 นางสาว ซากีเราะ   ยะลาหะ สงขลา ปกติ
95 571501321109 นางสาว วัรดะฮ์   วาจิ สงขลา ปกติ
96 571501321110 นางสาว รอฮานี   กาแบ ปัตตานี ปกติ
97 571501321111 นางสาว ยามีละ   สะอิ สงขลา ปกติ