รายชื่อนักศึกษา


มรภ.มหาสารคาม

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ลำดับ รหัสนักศึกษา คำนำ ชื่อ-สกุล จังหวัด Portfolio สถานะ แก้ไข
กรุณาเลือกเมนูด้านซ้ายเพื่อแสดงรายชื่อในแต่ละศูนย์การศึกษา
รายชื่อนักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ (รมป.)
1 571461321001 นางสาว เรืองรอง   จำนงนิต กาฬสินธุ์ ปกติ
2 571461321002 นาง ดาวประกาย   มาตยาคุณ กาฬสินธุ์ ปกติ
3 571461321003 นาง สุวรัตน์   วงค์ไชยชาญ กาฬสินธุ์ ปกติ
4 571461321004 นาง สุรีกรณ์   เชิดชน กาฬสินธุ์ ปกติ
5 571461321005 นางสาว วันเพ็ญ   อิงเอนุ กาฬสินธุ์ ปกติ
6 571461321006 นางสาว นิมมิตา   ศรเสนา กาฬสินธุ์ ปกติ
7 571461321007 นางสาว สมปอง   ภารสุวรรณ์ กาฬสินธุ์ ปกติ
8 571461321008 นางสาว อรพิน   การสะอาด กาฬสินธุ์ ปกติ
9 571461321009 นาง แสงสุริยา   สุขวิเศษ กาฬสินธุ์ ปกติ
10 571461321010 นาง พิมพกานต์   รสโสดา กาฬสินธุ์ ปกติ
11 571461321011 นางสาว จุฑานันท์   มังสุไร กาฬสินธุ์ ปกติ
12 571461321012 นาง วชิราภรณ์   จันทร์ชนะ กาฬสินธุ์ ปกติ
13 571461321013 นางสาว คนึงนุช   วิทเวทย์ กาฬสินธุ์ ปกติ
14 571461321014 นางสาว รุ่งทิวา   ไชยชุม กาฬสินธุ์ ปกติ
15 571461321015 นางสาว กวิสรา   เนินปัญญา กาฬสินธุ์ ปกติ
16 571461321016 นางสาว ศิริพร   เพ็ชโรจน์ กาฬสินธุ์ ปกติ
17 571461321017 นางสาว รัตนภรณ์   ปุณสังข์ กาฬสินธุ์ ปกติ
18 571461321018 นางสาว เนาวรัตน์   ทองจรัส กาฬสินธุ์ ปกติ
19 571461321019 นางสาว ลำใย   ไชยคำ กาฬสินธุ์ ปกติ
20 571461321020 นางสาว ทวีพร   กุลนาค กาฬสินธุ์ ปกติ
21 571461321021 นางสาว สิริชนก   ภูนาชัย กาฬสินธุ์ ปกติ
22 571461321022 นาย อภิชาติ   วังเหนือ กาฬสินธุ์ ปกติ
23 571461321023 นางสาว พัชรินทร์   กุลหลี กาฬสินธุ์ ปกติ
24 571461321024 นาง จันทร์ทิพย์   สารฤทธิ์ กาฬสินธุ์ ปกติ
25 571461321025 นางสาว ลลิตา   นาทองห่อ กาฬสินธุ์ ปกติ
26 571461321026 นาง วรรณิภา   เวียงปฎิ กาฬสินธุ์ ปกติ
27 571461321027 นางสาว อมลวรรณ   ยานผุด กาฬสินธุ์ ปกติ
28 571461321028 นางสาว พิกุล   สิทธิดา กาฬสินธุ์ ปกติ
29 571461321029 นาง ระติพร   ยมภา กาฬสินธุ์ ปกติ
30 571461321030 นาง ดรุณี   ประสมสุข กาฬสินธุ์ ปกติ
31 571461321031 นาย พิทยา   มูลอินทร์ กาฬสินธุ์ ปกติ
32 571461321032 นาง ณธิดา   ฆารจำรัส กาฬสินธุ์ ปกติ
33 571461321033 นางสาว สใบทิพย์   ชนาสิทธิ์ กาฬสินธุ์ ปกติ
34 571461321034 นางสาว ประภาภรณ์   สารจันทร์ กาฬสินธุ์ พ้นสภาพ
35 571461321035 นางสาว บังอร   แสนมนตรี กาฬสินธุ์ ปกติ
36 571461321036 นางสาว เยาวเรศ   ขันธุแสง กาฬสินธุ์ ปกติ
37 571461321037 นางสาว อุไรวรรณ   แท่นจันทร์ กาฬสินธุ์ ปกติ
38 571461321038 นางสาว นิศาชล   เรืองราม กาฬสินธุ์ ปกติ
39 571461321039 นางสาว ธิดา   วงษาศรี กาฬสินธุ์ พ้นสภาพ
40 571461321040 นางสาว ศศิมาภรณ์   ประทาพันธ์ กาฬสินธุ์ ปกติ
41 571461321041 นางสาว จันทร์เพ็ญ   แก้วกัญญา กาฬสินธุ์ ปกติ
42 571461321042 นางสาว จันทร์ศรี   คำชูราษฎร์ กาฬสินธุ์ ปกติ
43 571461321043 นางสาว เอ็มวิกา   วงค์นามน กาฬสินธุ์ ปกติ
44 571461321044 นางสาว รจณา   อุ่นศิริ กาฬสินธุ์ ปกติ
45 571461321045 นางสาว ขวัญนภา   อินศิริ กาฬสินธุ์ ปกติ
46 571461321046 นางสาว สุวรรณา   พละคำหาร กาฬสินธุ์ ปกติ
47 571461321047 นางสาว กัญญารัตน์   ทองเพ็ชร์ กาฬสินธุ์ ปกติ
48 571461321048 นางสาว ชัญญา   แสงเมฆสกุล กาฬสินธุ์ ปกติ
49 571461321049 นาง สุภาพรชัย   ประเสริฐสาร กาฬสินธุ์ ปกติ
50 571461321050 นางสาว พิกุล   สิทธิหงษ์ กาฬสินธุ์ พ้นสภาพ
51 571461321051 นางสาว สุกัญญา   มารยาท ขอนแก่น ปกติ
52 571461321052 นางสาว สุนิตย์   สุพันธ์คุ้ม ขอนแก่น ปกติ
53 571461321053 นางสาว ศิริธร   จันทร์เรือง ขอนแก่น พ้นสภาพ
54 571461321054 นาง กฤษณา   ศรีสนั่นวงษ์ ขอนแก่น ปกติ
55 571461321055 นางสาว ปวาณี   รอบรู้ ขอนแก่น ปกติ
56 571461321056 นางสาว รัตนาภรณ์   สมจิตร ขอนแก่น ปกติ
57 571461321057 นางสาว โชติรส   บัวแสง ขอนแก่น ปกติ
58 571461321058 นางสาว จิรภาพร   อินทรสิทธิ์ ขอนแก่น ปกติ
59 571461321059 นาง นันทิกานต์   ทุมเทียง ขอนแก่น ปกติ
60 571461321060 นางสาว นิภารัตน์   โพธิ์ศรี ขอนแก่น ปกติ
61 571461321062 นางสาว สุจิตรา   แก้วอินทร์ ขอนแก่น ปกติ
62 571461321063 นาง ประกอบ   เหล่าเจริญ ขอนแก่น ปกติ
63 571461321064 นาง กัณธวิมนต์   วิไลปาน ขอนแก่น ปกติ
64 571461321065 นาง ประภัสสร   สีลม ขอนแก่น ปกติ
65 571461321066 นาง วราภรณ์   หาญเสนา ขอนแก่น ปกติ
66 571461321067 นาง แสงนวน   บัวละคร ขอนแก่น ปกติ
67 571461321068 นางสาว มุณีพร   วรรณคำ ขอนแก่น ปกติ
68 571461321069 นางสาว เพียงฤทัย   บางสำรวจ ขอนแก่น ปกติ
69 571461321070 นางสาว นลินี   ยุพิน ขอนแก่น ปกติ
70 571461321071 นางสาว วรุณยุภา   ถวิลวงษ์ ขอนแก่น ปกติ
71 571461321072 นางสาว วนิดา   สมัครไทย ขอนแก่น ปกติ
72 571461321073 นาย สุวรรณ   โพธิ์ขี ขอนแก่น ปกติ
73 571461321074 นางสาว นิตยา   ทับมณี ขอนแก่น ปกติ
74 571461321075 นางสาว นิตยา   หมอยา ขอนแก่น ปกติ
75 571461321076 นางสาว ศิรินทรา   เจริญเหล่า ขอนแก่น ปกติ
76 571461321077 นางสาว ศิริพร   แสนโคตร ขอนแก่น ปกติ
77 571461321078 นางสาว กุลิสรา   บรรหาร ขอนแก่น ปกติ
78 571461321079 นางสาว ศรีพรจิตร   ลุยมนตรี ขอนแก่น ปกติ
79 571461321080 นาง ปริชาต   พลหล้า ขอนแก่น ปกติ
80 571461321081 นาง ธนทร   ธนาบุญภัทร์ มหาสารคาม ปกติ
81 571461321082 นางสาว วาสนา   เวชไธสง ขอนแก่น ปกติ
82 571461321083 นางสาว ชนิดา   ศรีมารัตน์ ขอนแก่น ปกติ
83 571461321084 นาง อุไลวัลย์   กล้าจอหอ ขอนแก่น พ้นสภาพ
84 571461321086 นางสาว เฉลิมขวัญ   แผ่นผา ขอนแก่น ปกติ
85 571461321087 นาง บุษราคัม   ศรน้อย ขอนแก่น ปกติ
86 571461321088 นาง วิไรรัตน์   ไชยบุญเรือง ขอนแก่น ปกติ
87 571461321090 นาง ธนัชพร   มีปัทมา ขอนแก่น ปกติ
88 571461321091 นางสาว ศตพร   นนทะไชย ขอนแก่น ปกติ
89 571461321092 นาง วนิดา   มะค่า ขอนแก่น ปกติ
90 571461321093 นางสาว วิมลรัตน์   ทองบ้านทุ่ม ขอนแก่น ปกติ
91 571461321094 นางสาว กนกอร   คำมีภักดี ขอนแก่น ปกติ
92 571461321095 นาง ศุภักษร   นันท์ดี ขอนแก่น ปกติ
93 571461321096 นาง พัชรา   บุตรราช ขอนแก่น ปกติ
94 571461321097 นาง อริสรา   สุวรรณศรี ขอนแก่น ปกติ
95 571461321098 นาง จิดาภา   ชำนาญ ขอนแก่น ปกติ
96 571461321099 นางสาว ภัทราลักษณ์   นามวัน ขอนแก่น ปกติ
97 571461321100 นาง ปวิตรา   สิมเสน ขอนแก่น ปกติ
98 571461321101 นาง สุกัญญา   ชมชัยรัตน์ ขอนแก่น ปกติ
99 571461321102 นางสาว อาภาพร   ศรีทาดี ขอนแก่น ปกติ
100 571461321103 นางสาว ลพัทร์ลดาภร   แผ่นสุวรรณ์ ขอนแก่น ปกติ
101 571461321104 นางสาว เนตรนภา   ลากูล ขอนแก่น ปกติ
102 571461321105 นางสาว ฐิตินันท์   สอนนอก ขอนแก่น พ้นสภาพ
103 571461321106 นาง ณิชชา   หม่วยนอก ขอนแก่น ปกติ
104 571461321107 นาง ณัฏยา   จันทมนตรี ขอนแก่น ปกติ
105 571461321108 นางสาว เบญจวรรณ   ใจซื่อ ขอนแก่น ปกติ
106 571461321109 นาง รุจิรา   ประทัง ขอนแก่น ปกติ
107 571461321110 นางสาว ฐานะมาศ   ละมุลตรี ชัยภูมิ ปกติ
108 571461321111 นางสาว กนกวรรณ   ยินดีมาก ชัยภูมิ ปกติ
109 571461321112 นาง ศุษมา   พงษ์เจริญ ชัยภูมิ พ้นสภาพ
110 571461321113 นางสาว กลีบแก้ว   ชำนาญพล ชัยภูมิ ปกติ
111 571461321114 นางสาว กฤติกาญจน์   เพียนอก ชัยภูมิ พ้นสภาพ
112 571461321115 นางสาว ธนพร   เหนือคูเมือง ชัยภูมิ ปกติ
113 571461321116 นางสาว ทิพพระจันทร์   ฝ่ายพนอม นครพนม ปกติ
114 571461321117 นางสาว ขวัญฤทัย   เชียงขวาง นครพนม ปกติ
115 571461321118 นางสาว ศิริลักษ์   ไชยศล นครพนม ปกติ
116 571461321119 นางสาว ชุติมา   อภัยโส นครพนม ปกติ
117 571461321120 นางสาว ธัญญรัตน์   บุญศรีเลิศ นครพนม ปกติ
118 571461321121 นางสาว ดวงฤทัย   ภะวะ นครพนม ปกติ
119 571461321122 นางสาว อุทุมพร   โยลัย นครพนม ปกติ
120 571461321123 นางสาว พัชรินทร์   มหาสมเหลา นครพนม ปกติ
121 571461321124 นางสาว สิริมา   รัตนมงคล นครพนม ปกติ
122 571461321125 นาง พัชราภา   ภูอ่าง นครพนม ปกติ
123 571461321126 นางสาว สุภารัตน์   อนุญาหงษ์ นครพนม ปกติ
124 571461321127 นาง วิจิตรา   ประเสริฐสังข์ นครพนม ปกติ
125 571461321128 นางสาว เมตตา   บุพศิริ นครพนม ปกติ
126 571461321129 นางสาว สุพัสษา   บุพศิริ นครพนม ปกติ
127 571461321130 นาง ศรีจันทร์   โพธิ์สุ นครพนม ปกติ
128 571461321131 นางสาว ดอกรัก   ไชยริบูรณ์ นครพนม ปกติ
129 571461321132 นางสาว รสริน   โคทังคะ นครพนม ปกติ
130 571461321133 นางสาว จริยา   ทองสี นครพนม ปกติ
131 571461321134 นางสาว สุจิตรา   ภักดี นครพนม ปกติ
132 571461321135 นางสาว แววพัศรา   กิตติการ บึงกาฬ ปกติ
133 571461321136 นางสาว อภิญญา   สุอินทร์ บึงกาฬ ปกติ
134 571461321137 นาง สุกัญญา   อภัยโส บึงกาฬ ปกติ
135 571461321138 นางสาว อวยพร   อ่อนทา บึงกาฬ ปกติ
136 571461321139 นางสาว มณีรัตน์   สมหมาย สกลนคร ปกติ
137 571461321140 นางสาว ปริฉัตร   คู่กระสังข์ บึงกาฬ ปกติ
138 571461321141 นาง ปัทมาสน์   ครองยุทธ บึงกาฬ ปกติ
139 571461321142 นาง นิศารัตน์   ลุนอุบล บึงกาฬ ปกติ
140 571461321143 นาง กินรี   โคตรเครื่อง บึงกาฬ ปกติ
141 571461321144 นางสาว จริญญา   ไชยเพ็ชร บึงกาฬ ปกติ
142 571461321145 นางสาว วารุณี   พรมปากสา บึงกาฬ ปกติ
143 571461321146 นาง ปรัศนีย์   สิงห์พิม บึงกาฬ ปกติ
144 571461321147 นางสาว ศุภิสรา   คงทัน บึงกาฬ ปกติ
145 571461321148 นาง พนิดา   สุวรรณแสน บึงกาฬ ปกติ
146 571461321149 นางสาว ปาริชาต   แม้นศิริ บึงกาฬ ปกติ
147 571461321150 นาง สุพัธชัย   มุกภักดี บึงกาฬ ปกติ
148 571461321151 นาง ษมญา   กุดวิลาศ บึงกาฬ ปกติ
149 571461321152 นางสาว พัชรีภรณ์   พิจิตร บึงกาฬ ปกติ
150 571461321153 นางสาว นันทิยา   พินทะภูวงศ์ บึงกาฬ ปกติ
151 571461321154 นางสาว พนิดา   พิสัยกุล บึงกาฬ ปกติ
152 571461321155 นาง วิริยา   อารีเอื้อ บึงกาฬ ปกติ
153 571461321156 นาย วีระพงษ์   บัวติก บึงกาฬ ปกติ
154 571461321157 นางสาว ยุภา   สุพร บึงกาฬ พ้นสภาพ
155 571461321159 นางสาว สาวิตรี   เมืองศรี บึงกาฬ ปกติ
156 571461321160 นาง แพรววรรณ   จำชาติ บึงกาฬ ปกติ
157 571461321161 นางสาว เกษรินทร์   ทิพย์แสง บึงกาฬ ปกติ
158 571461321162 นางสาว ภัทรวดี   ชัยจันทา บึงกาฬ ปกติ
159 571461321163 นางสาว ณัฐติการณ์   สุวรรณมงคล บึงกาฬ ปกติ
160 571461321164 นางสาว กานต์ธิดา   จันทร์เสน บึงกาฬ ปกติ
161 571461321165 นาง วิไลรัตน์   คงทัน บึงกาฬ ปกติ
162 571461321166 นางสาว รุ้งเพ็ชร   ทีหอคำ บึงกาฬ ปกติ
163 571461321167 นาง กัลยา   ศรีเหล่า บึงกาฬ ปกติ
164 571461321168 นางสาว สุชาดา   ศรีสุวรรณ บึงกาฬ ปกติ
165 571461321169 นางสาว ขวัญตา   คำสอน บึงกาฬ ปกติ
166 571461321170 นาง เกษร   ชะอุ่ม บึงกาฬ ปกติ
167 571461321171 นาง ณัฐวิภา   อารามวัด บึงกาฬ ปกติ
168 571461321172 นางสาว สุภาวดี   อินหา บึงกาฬ พ้นสภาพ
169 571461321173 นางสาว พิศมัย   มงคลนำ บึงกาฬ ปกติ
170 571461321174 นาย ไพฑูรย์   ศรีพันลม บึงกาฬ ปกติ
171 571461321175 นางสาว เพ็ญแข   คำนัน บุรีรัมย์ ปกติ
172 571461321176 นาง ศุภมิตร   ฉาไธสง บุรีรัมย์ ปกติ
173 571461321177 นาย ประหยัด   ชุนไธสง บุรีรัมย์ ปกติ
174 571461321181 นางสาว อรวรรณ   ภูชัน มหาสารคาม ปกติ
175 571461321182 นาย อภิวัฒน์   ยอดเพชร มหาสารคาม ปกติ
176 571461321183 นาง สุธารินี   สุวรรณเลิศ มหาสารคาม ปกติ
177 571461321184 นาง สุวคนธ์   พิษพานศิริวัฒนา มหาสารคาม ปกติ
178 571461321185 นางสาว นุชรินทร์   ไชยวิเชียร มหาสารคาม พ้นสภาพ
179 571461321186 นาย วิทยา   ศรีธรราษฎร์ มหาสารคาม ปกติ
180 571461321187 นาง จันทร์เพ็ญ   คงแสนคำ มหาสารคาม ปกติ
181 571461321188 นางสาว นิพร   ดรพะสี มหาสารคาม ปกติ
182 571461321189 นางสาว มัสยา   ศรีวังพล มหาสารคาม ปกติ
183 571461321192 นางสาว นัฐณีญา   สีทัด มหาสารคาม ปกติ
184 571461321193 นางสาว รามนารี   โพธิ์หล้า มหาสารคาม ปกติ
185 571461321194 นางสาว แคทรียา   ไชยโยราช มหาสารคาม ปกติ
186 571461321195 นางสาว ปิยะรัช   นามมุงคุณ มหาสารคาม ปกติ
187 571461321196 นาง พรทิพา   พันธ์ทอง มหาสารคาม ปกติ
188 571461321197 นาง ประภาภรณ์   ก้อนฆ้อง มหาสารคาม ปกติ
189 571461321198 นางสาว ภัทธรา   อ่อนธรรมา มหาสารคาม ปกติ
190 571461321199 นางสาว สนธยา   สอยจำปา มหาสารคาม ปกติ
191 571461321200 นางสาว กาญจนา   อันหนองกุง มหาสารคาม ปกติ
192 571461321201 นางสาว ศิริพร   ทับภูมี มหาสารคาม ปกติ
193 571461321202 นางสาว พัชรี   พรดอนก่อ มหาสารคาม ปกติ
194 571461321203 นาง กัลยา   มัดจุปะ มหาสารคาม ปกติ
195 571461321204 นางสาว สุวิมล   โฆสิต ขอนแก่น ปกติ
196 571461321205 นางสาว กรรณิการ์   มหาไชย มหาสารคาม ปกติ
197 571461321206 นาง อรอุมา   ใบพิมาย มหาสารคาม ปกติ
198 571461321207 นางสาว เสาวลักษณ์   บำรุงรส มหาสารคาม ปกติ
199 571461321208 นาง ณัชชลิดา   นามวงศ์ มหาสารคาม ปกติ
200 571461321209 นางสาว สิริพัชร   ยอดวงษ์กอง มหาสารคาม ปกติ
201 571461321210 นาง บุญน้อม   วงษ์สีสา มหาสารคาม ปกติ
202 571461321211 นางสาว สุนิสา   โคตรประทุม มหาสารคาม ปกติ
203 571461321212 นาย ทรงศักดิ์   ดีโม้ มหาสารคาม ปกติ
204 571461321213 นาง ดารณี   วงค์วรบุตร มหาสารคาม ปกติ
205 571461321214 นาง ฉันทนา   วานิช มหาสารคาม ปกติ
206 571461321215 นางสาว ประภาศรี   ทิพแสง มหาสารคาม ปกติ
207 571461321216 นางสาว บังอร   บุบผา มหาสารคาม ปกติ
208 571461321217 นางสาว มะลิวัลย์   จงใจงาม มหาสารคาม ปกติ
209 571461321218 นาง เกศราพร   พันพลู มหาสารคาม ปกติ
210 571461321219 นางสาว ทองปัก   มาตโค มหาสารคาม ปกติ
211 571461321220 นางสาว พิมพ์ใจ   ทิพย์สีราช มหาสารคาม ปกติ
212 571461321221 นางสาว ธัญญภรณ์   กาดกอง มหาสารคาม ปกติ
213 571461321222 นางสาว พรเพ็ญ   ทำอินลาด มหาสารคาม ปกติ
214 571461321223 นางสาว นริศรา   มูลวันดี มหาสารคาม ปกติ
215 571461321224 นาง จิราภรณ์   สตานิคม มหาสารคาม ปกติ
216 571461321225 นาง สุทิมา   สิงห์ทอง มหาสารคาม พ้นสภาพ
217 571461321226 นาง จิตรลดา   กุลต้น มหาสารคาม ปกติ
218 571461321227 นางสาว โสรยา   แก้วเกิน มหาสารคาม ปกติ
219 571461321228 นางสาว อมร   ปัญญาพิมพ์ มหาสารคาม ปกติ
220 571461321229 นาง เปรมสิริกมล   สายทองมาตย์ มหาสารคาม ปกติ
221 571461321230 นาง วิภารัตน์   คำโฮง มหาสารคาม ปกติ
222 571461321231 นาง ภักนิภา   โคตรสมบัติ มหาสารคาม ปกติ
223 571461321232 นาง กรรณ์ทิพย์มา   วงศ์ศิริ มหาสารคาม ปกติ
224 571461321233 นางสาว โสรัจจ์   บุญศรี มหาสารคาม ปกติ
225 571461321234 นาง สำเนียง   ภูสะเทือน มหาสารคาม ปกติ
226 571461321235 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพ็ญพิชชา   แสนปัดชา มหาสารคาม ปกติ
227 571461321236 นางสาว สุนิสา   พลหาวงษ์ มหาสารคาม ปกติ
228 571461321237 นางสาว ช่อทิพย์   จันทรเสนา มหาสารคาม ปกติ
229 571461321238 นาย ทรงฤทธิ์   อะโน มหาสารคาม ปกติ
230 571461321239 นางสาว ณิชกมล   นนตะสี มหาสารคาม ปกติ
231 571461321240 นาง ใบศรี   อารัตน์ มหาสารคาม ปกติ
232 571461321241 นางสาว เยาวรัตน์   อันปัญญา มหาสารคาม ปกติ
233 571461321242 นาง บังอร   มาตรา มหาสารคาม ปกติ
234 571461321243 นาง นพมาศ   วิทักษบุตร มหาสารคาม ปกติ
235 571461321244 นางสาว นวยนาจ   ผาพงษา มหาสารคาม ปกติ
236 571461321245 นางสาว ชัญญาภัค   อัสโย มหาสารคาม ปกติ
237 571461321246 นางสาว เนาวรัตน์   นาครัตน์ มหาสารคาม ปกติ
238 571461321247 นางสาว สายน้ำผึ้ง   ติดวงษา มหาสารคาม ปกติ
239 571461321248 นางสาว เพ็ญพิชชา   ปักโคทะกัง มหาสารคาม ปกติ
240 571461321250 นางสาว วาสนา   คงสุดี ร้อยเอ็ด ปกติ
241 571461321251 นางสาว ปราณี   ภูสุวรรณ์ ร้อยเอ็ด ปกติ
242 571461321252 นาง ขวัญจิตร   แสนสีจันทร์ ร้อยเอ็ด ปกติ
243 571461321253 นางสาว ธิดารัตน์   ยุคะลัง ร้อยเอ็ด ปกติ
244 571461321254 นางสาว ศรัณย์พร   มะยม ร้อยเอ็ด พ้นสภาพ
245 571461321255 นาง ปัทมาพร   ขามอาราม ร้อยเอ็ด ปกติ
246 571461321256 นางสาว รัชนี   พรมลี ร้อยเอ็ด ปกติ
247 571461321257 นางสาว เยาวลักษณ์   บุญขันธ์ ร้อยเอ็ด ปกติ
248 571461321258 นางสาว พัชราภรณ์   สิทธิจันทร์ ร้อยเอ็ด พ้นสภาพ
249 571461321259 นาง พิมศิริ   ลำเภา ร้อยเอ็ด ปกติ
250 571461321260 นาย พิทักษ์   สารบรรณ ร้อยเอ็ด พ้นสภาพ
251 571461321261 นางสาว พัชราพร   สิงหาเทพ ร้อยเอ็ด ปกติ
252 571461321262 นางสาว ปริศนา   พลเยี่ยม ร้อยเอ็ด ปกติ
253 571461321263 นางสาว ยุพาพร   บุญเดช ร้อยเอ็ด ปกติ
254 571461321264 นางสาว บุหลัน   กำลังหาญ ร้อยเอ็ด ปกติ
255 571461321265 นางสาว พรรณิภา   วิเชียรดี ร้อยเอ็ด ปกติ
256 571461321266 นาย นิกร   ภูพาดพลอย ร้อยเอ็ด ปกติ
257 571461321267 นางสาว ละอองดาว   เผ่าภูธร ร้อยเอ็ด พ้นสภาพ
258 571461321268 นางสาว ติภาภรณ์   ทะการุณ ร้อยเอ็ด ปกติ
259 571461321269 นาง สุภาพร   แสวง ร้อยเอ็ด ปกติ
260 571461321270 นางสาว สุพัตรา   ประเสริฐสังข์ ร้อยเอ็ด ปกติ
261 571461321271 นาง ดวงจันทร์   บุราณ ร้อยเอ็ด ปกติ
262 571461321272 นางสาว จตุพร   แก้วกัลยา ร้อยเอ็ด ปกติ
263 571461321273 นางสาว สมบูรณ์   ปัสสาจันทร์ ร้อยเอ็ด ปกติ
264 571461321274 นางสาว จันทัปปภา   มาตคูเมือง ร้อยเอ็ด ปกติ
265 571461321275 นางสาว สุดารัตน์   พารา ร้อยเอ็ด ปกติ
266 571461321276 นาง สุกัญญา   กาพภายสงค์ ร้อยเอ็ด ปกติ
267 571461321277 นาง สุรัตดา   พรเพชรรัตน์ เลย ปกติ
268 571461321281 นาง สมวาน   โสประดิษฐ เลย ปกติ
269 571461321282 นางสาว ธิติมา   สีทาสังข์ เลย ปกติ
270 571461321283 นาง หนูนิตย   เนธิบุตร เลย ปกติ
271 571461321284 นาง นัยนา   เสนานุช เลย ปกติ
272 571461321285 นาง เนือง   พิมพ์เสนา เลย ปกติ
273 571461321286 นาง นิสรา   จำปาสิม เลย ปกติ
274 571461321287 นางสาว ไมตรีจิต   สอนสุภาพ เลย ปกติ
275 571461321288 นางสาว ธนัชชา   มีสี เลย ปกติ
276 571461321289 นาง พรธิวรรณ   เคหัง เลย ปกติ
277 571461321290 นางสาว ซันนี่   หารโสภา เลย ปกติ
278 571461321291 นางสาว อัมภาพร   สินตูม เลย ปกติ
279 571461321293 นางสาว วรรณภา   หลักฐาน เลย ปกติ
280 571461321294 นาง สุพิศ   แถวบุญตา เลย ปกติ
281 571461321295 นาง ฐานิตา   วิชาโคตร เลย ปกติ
282 571461321296 นางสาว ขนิษฐา   ต้นพนม เลย ปกติ
283 571461321297 นางสาว นฤทัย   คุณฟอง เลย ปกติ
284 571461321298 นางสาว ณัฏฐณิชา   พิมพุฒ เลย ปกติ
285 571461321299 นางสาว จิราพัชร   เทศประสิทธิ์ สกลนคร ปกติ
286 571461321300 นางสาว สุภาวดี   ศรีราภา สกลนคร ปกติ
287 571461321301 นาง นิตยา   พันดวง สกลนคร ปกติ
288 571461321302 นางสาว ทศพร   นาพงษ์ สกลนคร ปกติ
289 571461321303 นาง เกษราภรณ์   ศรีประทุมภรณ์ สกลนคร ปกติ
290 571461321304 นางสาว นิตยา   ยานิตย์ สกลนคร ปกติ
291 571461321305 นางสาว สุนิสา   คำโสมศรี สกลนคร ปกติ
292 571461321306 นางสาว จิราภรณ์   โง่นทา สกลนคร ปกติ
293 571461321307 นาง ตุติญา   เครือคำ สกลนคร ปกติ
294 571461321308 นาง กชพร   พรหมเมือง สกลนคร ปกติ
295 571461321309 นาง อริยา   เกษมสาน สกลนคร ปกติ
296 571461321310 นางสาว กรรณิการ์   เครือจันผา สกลนคร ปกติ
297 571461321311 นาง มีนา   โพธิกุล สกลนคร ปกติ
298 571461321312 นางสาว วนิดา   ดวงเงิน สกลนคร ปกติ
299 571461321313 นาง นงนุช   นามไตร สกลนคร ปกติ
300 571461321314 นางสาว จันทิมาภรณ์   สมคำ สกลนคร ปกติ
301 571461321315 นางสาว นามวิกา   มอมเมาะ สกลนคร ปกติ
302 571461321316 นางสาว สาธิกา   มุทาพร สกลนคร ปกติ
303 571461321317 นางสาว วนิดา   การสอน สกลนคร ปกติ
304 571461321318 นางสาว วิลาวัลย์   อาวะสาร สกลนคร ปกติ
305 571461321319 นางสาว เตือนจิตร   พลขันธ์ สกลนคร ปกติ
306 571461321320 นางสาว ชัชฎา   สิมะเดชาชาติ สกลนคร ปกติ
307 571461321321 นางสาว ยลดา   คำภูนิจ สกลนคร ปกติ
308 571461321322 นางสาว สกาวรัตน์   สุพร สกลนคร ปกติ
309 571461321323 นาง รัชนีกร   สุริยะจันทร์ สกลนคร ปกติ
310 571461321324 นางสาว ประวรรณ   อุปชาใต้ สกลนคร ปกติ
311 571461321325 นางสาว จันทร์เพ็ญ   ทองเฟื่อง สกลนคร ปกติ
312 571461321326 นางสาว ชไมพร   ศรีวิจารย์ สกลนคร ปกติ
313 571461321327 นาง อมรรัตน์   โคตรศรี สกลนคร ปกติ
314 571461321328 นางสาว อุไร   ดุงเนย สกลนคร ปกติ
315 571461321329 นางสาว นราธิป   กรวดนอก สกลนคร ปกติ
316 571461321330 นางสาว วันวิสา   จันทร์เพ็งเพ็ญ สกลนคร ปกติ
317 571461321331 นางสาว ปิยธิดา   ธิวะโต สกลนคร ปกติ
318 571461321332 นางสาว วัชราภรณ์   สุวรรณ สกลนคร ปกติ
319 571461321333 นางสาว สุกานดา   พรมทอง สกลนคร ปกติ
320 571461321334 นางสาว นฤมล   พรมหากุล สกลนคร ปกติ
321 571461321335 นาง พิณนภา   นามนนท์ สกลนคร ปกติ
322 571461321336 นางสาว สุนทรี   แสงวงศ์ สกลนคร ปกติ
323 571461321338 นางสาว วาสนา   ชูเลิศ สกลนคร ปกติ
324 571461321339 นาง สมจิตร   ดวงคุณ สกลนคร ปกติ
325 571461321340 นาง วาสนา   ผาอิดดี สกลนคร ปกติ
326 571461321341 นางสาว เยาวลักษณ์   น้อยคำยาง สกลนคร ปกติ
327 571461321342 นางสาว สุกัญญา   พันสุวรรณ สกลนคร ปกติ
328 571461321343 นาง สมพร   ใครบุตร สกลนคร ปกติ
329 571461321346 นางสาว อรอุมา   ไฝทาคำ สกลนคร ปกติ
330 571461321347 นางสาว นิภา   อรุณวรรณ สกลนคร ปกติ
331 571461321348 นางสาว ปริดา   ขวาวงศา สกลนคร ปกติ
332 571461321349 นางสาว สวรรยา   โคตรคำ สกลนคร ปกติ
333 571461321350 นางสาว รมณ   จามน้อยพรม สกลนคร ปกติ
334 571461321351 นางสาว อรอุมา   ไชยสงค์ สกลนคร ปกติ
335 571461321352 นางสาว อรทัย   ยางศีลา สกลนคร ปกติ
336 571461321353 นางสาว ประภาพร   โยธวงษ์ สกลนคร ปกติ
337 571461321354 นาย อนุพงษ์   แสนพันนา สกลนคร ปกติ
338 571461321355 นางสาว พลอย   แสนอุบล สกลนคร ปกติ
339 571461321356 นางสาว นุชติยา   แสนบุญศิริ สกลนคร ปกติ
340 571461321357 นาง สุพัตรา   อำพล สกลนคร ปกติ
341 571461321358 นางสาว พัชรินทร์   ยันตะพันธ์ สกลนคร ปกติ
342 571461321359 นางสาว กิตติยา   มุ่งมาตร สกลนคร ปกติ
343 571461321360 นาง กฤษนา   เดชะ สกลนคร ปกติ
344 571461321361 นาง สังวร   แสนภพ สกลนคร ปกติ
345 571461321362 นางสาว ปวีณา   แก้วโพนทอง สกลนคร ปกติ
346 571461321364 นาง บุญยวีร์   โง๊ะบุดดา สกลนคร ปกติ
347 571461321366 นางสาว วาสนา   บุตรษยา สกลนคร ปกติ
348 571461321367 นางสาว พันธิวา   เหิมหอม สกลนคร ปกติ
349 571461321368 นางสาว กาญจนา   วงชารี สกลนคร ปกติ
350 571461321369 นางสาว ภิรดี   สีแดง สกลนคร ปกติ
351 571461321370 นาง นาริน   เสนสุวรรณ สกลนคร ปกติ
352 571461321371 นาง มณีรัตน์   เคนไชยวงค์ สกลนคร ปกติ
353 571461321372 นางสาว เดือนพัตรา   วชิมาเพท สุรินทร์ ปกติ
354 571461321373 นางสาว กาญจนาพร   บทมาตย์ หนองคาย ปกติ
355 571461321374 นาง ศิราณี   บุญชู หนองคาย ปกติ
356 571461321375 นางสาว สุพรรษา   วงศ์สมบัติ หนองคาย ปกติ
357 571461321376 นาง ภัทนิยา   เพียรสมภาร หนองคาย ปกติ
358 571461321377 นางสาว สังวาล   พิมพ์พา หนองคาย ปกติ
359 571461321378 นางสาว พัชรี   ขุนใหญ่ หนองคาย ปกติ
360 571461321379 นางสาว เพ็ญพิชชา   รอบคอบ หนองคาย ปกติ
361 571461321381 นาง สุเนตร   ห่อศรี หนองคาย ปกติ
362 571461321382 นางสาว ปรารีญา   เทียมราช หนองคาย ปกติ
363 571461321383 นางสาว ปิยะวรรณ   พลเสนา หนองคาย ปกติ
364 571461321384 นางสาว แพรววดี   ชนาราษฎร์ หนองคาย ปกติ
365 571461321385 นางสาว พัชรินทร์   พงพะลาด หนองคาย ปกติ
366 571461321386 นาง ดวงจันทร์   พิสัยกุล หนองคาย ปกติ
367 571461321387 นางสาว พุทธชาติ   คำสวัสดิ์ หนองคาย ปกติ
368 571461321389 นางสาว หนูเดือน   ศิลาคม หนองคาย ปกติ
369 571461321391 นาง สายพิรุณ   สุทธิ หนองคาย ปกติ
370 571461321392 นาง สุจิตตา   ชาวยศ หนองคาย ปกติ
371 571461321393 นางสาว เดือนเพ็ญเต็มดวง   จอมศรี หนองคาย ปกติ
372 571461321395 นาย ณรงค์   ศรีหาธาตุ หนองคาย ปกติ
373 571461321396 นาง อังชุรี   ยาทองไชย หนองคาย ปกติ
374 571461321397 นางสาว ปทุมพร   สาริมาตย์ หนองคาย ปกติ
375 571461321398 นางสาว ลัดดาวัลย์   ศิริภา หนองคาย ปกติ
376 571461321402 นาง กมล   เหล่าชัย หนองคาย ปกติ
377 571461321403 นางสาว สุธารัตน์   เอ้กัณหา หนองคาย ปกติ
378 571461321404 นางสาว ประทุมรัตน์   คำไพ หนองคาย ปกติ
379 571461321405 นางสาว ลักขณา   พรมภักดี หนองคาย ปกติ
380 571461321406 นางสาว เพ็ญพักตร์   ขันติกุล หนองคาย ปกติ
381 571461321407 นางสาว วิไลพร   ชานันโท หนองคาย ปกติ
382 571461321408 นางสาว เกษนี   เวียงอินทร์ หนองคาย ปกติ
383 571461321409 นาง รัชนีวัลย์   ชิณโชติ หนองคาย ปกติ
384 571461321410 นาง บังอร   คันทะจันทร์ หนองคาย ปกติ
385 571461321411 นางสาว ปัญจพาณ   บุตรพรม หนองคาย ปกติ
386 571461321413 นาย สุรพงษ์   โฮงคำแก้ว หนองบัวลำภู ปกติ
387 571461321414 นางสาว มัณฑนา   สมบัติหอม หนองบัวลำภู ปกติ
388 571461321415 นาง ณัฐนิช   สุขสวัสดิ์ หนองบัวลำภู ปกติ
389 571461321416 นางสาว นุสรา   มาลาพันธ์ หนองบัวลำภู ปกติ
390 571461321417 นาง วันทา   ภูครองทุ่ง หนองบัวลำภู ปกติ
391 571461321418 นางสาว พรสวรรค์   สาโถน หนองบัวลำภู ปกติ
392 571461321419 นาง จิตติมา   ทองนาค หนองบัวลำภู ปกติ
393 571461321420 นาย เมฆ   กุลกั้ง หนองบัวลำภู พ้นสภาพ
394 571461321421 นาง ดาวจรัสแสง   ปัญญาสิทธิ์ หนองบัวลำภู ปกติ
395 571461321422 นางสาว พัชรี   พิมพ์ภาคำ หนองบัวลำภู ปกติ
396 571461321423 นางสาว ชัชฎา   เลพล หนองบัวลำภู พ้นสภาพ
397 571461321424 นางสาว กรรณิการ์   พันธะชุม หนองบัวลำภู ปกติ
398 571461321425 นางสาว ภมรรัตน์   คำตา หนองบัวลำภู ปกติ
399 571461321426 นางสาว นิภาพร   ภูอินอ้อย หนองบัวลำภู ปกติ
400 571461321427 นาง บุญมี   จันทรโนนแซง หนองบัวลำภู ปกติ
401 571461321428 นางสาว พรพรรณ   กลุ้มศิล หนองบัวลำภู ปกติ
402 571461321429 นางสาว เตือนฤทัย   รัตนวรรณ หนองบัวลำภู ปกติ
403 571461321430 นางสาว วัชราภรณ์   สุวรรณศรี หนองบัวลำภู ปกติ
404 571461321431 นางสาว บัณฑิตา   วงษ์ตรีศรี หนองบัวลำภู ปกติ
405 571461321432 นาง ศิริพร   ประจันพล หนองบัวลำภู ปกติ
406 571461321433 นางสาว จันทร์จิรา   ศรีมนตรี หนองบัวลำภู ปกติ
407 571461321434 นาง ทัศนีย์   ผางเวศ หนองบัวลำภู ปกติ
408 571461321435 นาง ณฐกร   ศรีหะ หนองบัวลำภู ปกติ
409 571461321436 นางสาว อัญชลี   ภูเงิน หนองบัวลำภู ปกติ
410 571461321437 นางสาว ปัทมา   กองบาง หนองบัวลำภู ปกติ
411 571461321438 นาง นันท์นภัส   ทิพย์เนตร หนองบัวลำภู ปกติ
412 571461321439 นาง พัฒนา   ปลุกใจ หนองบัวลำภู ปกติ
413 571461321440 นางสาว ชวนพิศ   พุทธพันธ์ หนองบัวลำภู ปกติ
414 571461321441 นางสาว วัลยา   มงคลมะไฟ หนองบัวลำภู ปกติ
415 571461321442 นางสาว ดวงจิตร   กามลคร หนองบัวลำภู ปกติ
416 571461321443 นาง เอมอร   ขันธ์พระ หนองบัวลำภู ปกติ
417 571461321444 นาง เพ็ญนี   ชมภูวิเศษ หนองบัวลำภู ปกติ
418 571461321445 นางสาว บุปผา   อ่อนศรี หนองบัวลำภู ปกติ
419 571461321446 นาง นะภาพร   อ่อนฤกษ์ หนองบัวลำภู ปกติ
420 571461321447 นาง ฉลาด   สาหล้า หนองบัวลำภู ปกติ
421 571461321448 นาย สิทธิพงษ์   พันธ์มะณี หนองบัวลำภู ปกติ
422 571461321449 นาง ปาริกา   ขามเปี้ย หนองบัวลำภู ปกติ
423 571461321450 นางสาว สิริรัตน์   พิมพ์คต หนองบัวลำภู ปกติ
424 571461321451 นางสาว วนิดา   ยางศรี หนองบัวลำภู ปกติ
425 571461321453 นาง สุชานัน   บุญลือ หนองบัวลำภู ปกติ
426 571461321454 นางสาว สุพรรณิกา   สายสิงห์ หนองบัวลำภู ปกติ
427 571461321455 นางสาว ประภาภรณ์   เกิ้มเหม็นบุญ อุดรธานี พ้นสภาพ
428 571461321456 นาง พัชราภรณ์   รังสรรค์สมบัติ อุดรธานี ปกติ
429 571461321457 นางสาว พัชรินทร์   ภูกิจ อุดรธานี ปกติ
430 571461321458 นาง งามวัง   ชานันโท อุดรธานี พ้นสภาพ
431 571461321459 นาง ปรียา   คำเพชร อุดรธานี ปกติ
432 571461321460 นาง ดารุณี   สิทธิศรี อุดรธานี ปกติ
433 571461321461 นาง บัวขาว   กล้าหาญ อุดรธานี ปกติ
434 571461321462 นางสาว วนิชชา   ทิพย์โชติ อุดรธานี ปกติ
435 571461321464 นางสาว นิตยา   โสภาดี อุดรธานี ปกติ
436 571461321465 นาง วรัชยา   ไปแดน อุดรธานี พ้นสภาพ
437 571461321466 นางสาว พีระนุช   นาคเสน อุดรธานี ปกติ
438 571461321467 นาง พิศมัย   โคกยะสุพรม อุดรธานี ปกติ
439 571461321468 นางสาว วรรณรญา   สุวรรณการ อุดรธานี ปกติ
440 571461321469 นางสาว สุธารัตน์   แก้วกงพาน อุดรธานี ปกติ
441 571461321470 นางสาว ปุญญิศา   อุดรทักษ์ อุดรธานี ปกติ
442 571461321471 นาง ดุจดาว   มาลาแสง อุดรธานี ปกติ
443 571461321472 นางสาว มุจลินทร์   ผาใต้ อุดรธานี ปกติ
444 571461321473 นาง ยลดา   สาระคำ อุดรธานี ปกติ
445 571461321474 นาย อฌิวัตร์   วงศ์สุริยา อุดรธานี ปกติ
446 571461321475 นาย ณรงค์   ชัยผุ อุดรธานี ปกติ
447 571461321476 นางสาว พัชรารัศมิ์   ครัวนอก อุดรธานี ปกติ
448 571461321477 นางสาว จินตนา   เหล่าผง อุดรธานี ปกติ
449 571461321478 นาง ปุณณาสา   ปุนราชม อุดรธานี ปกติ
450 571461321479 นางสาว รุ่งนภา   ถามูลเรศ อุดรธานี ปกติ
451 571461321480 นางสาว สมพร   นามอาษา อุดรธานี ปกติ
452 571461321481 นางสาว วิภาจรี   กงบุราณ อุดรธานี ปกติ
453 571461321482 นางสาว ชนิตา   คุณสุนนท์ อุดรธานี ปกติ
454 571461321483 นางสาว ลำดวน   แก่นวงษ์ อุดรธานี ปกติ
455 571461321484 นางสาว อุลัย   ชัยธงรัตน์ อุดรธานี ปกติ
456 571461321485 นางสาว อรัญญา   ศรีมหัน อุดรธานี ปกติ
457 571461321489 นาง ปิยะนุช   จำปาทอง อุดรธานี ปกติ
458 571461321490 นาง สว่างจิต   หลอดคำ อุดรธานี ปกติ
459 571461321491 นางสาว วิไลวรรณ   บุญพงษ์ อุดรธานี ปกติ
460 571461321492 นาง สุธิดา   ภัครบดินท์ อุดรธานี ปกติ
461 571461321493 นางสาว พิชญากร   ยุทธรรม อุดรธานี ปกติ
462 571461321494 นางสาว เข็มพร   ทองสัมฤทธิ์ อุดรธานี ปกติ
463 571461321495 นาง สุภาพร   กั้วพิศมัย อุดรธานี ปกติ
464 571461321496 นางสาว ยุพาณี   คำภูแก้ว อุดรธานี ปกติ
465 571461321497 นางสาว วนิดา   จันทรเสนา อุดรธานี พ้นสภาพ
466 571461321498 นางสาว ทิพย์วิมล   บำรุงภักดี อุดรธานี ปกติ
467 571461321499 นาง ประนอม   ชาบุตรโคตร อุดรธานี ปกติ
468 571461321500 นางสาว มลธิรา   บุญภา อุดรธานี ปกติ
469 571461321501 นางสาว สุภานิตย์   ชนะสะแบง อุดรธานี ปกติ
470 571461321502 นาง ถาวร   ศรีสุพรรณ อุดรธานี ปกติ
471 571461321503 นางสาว จันทร์เพ็ญ   แสนโคตร อุดรธานี ปกติ
472 571461321504 นาง วัตถาภรณ์   บุตรศรี อุดรธานี ปกติ
473 571461321505 นางสาว วไลพร   วนารัตน์ อุดรธานี ปกติ
474 571461321506 นางสาว นันทิยา   แก้วเชียงหวาง อุดรธานี ปกติ
475 571461321507 นาง พรวิไล   เหล่าลาด อุดรธานี ปกติ
476 571461321508 นางสาว นฤดา   คนทน อุดรธานี ปกติ
477 571461321509 นางสาว ณัตตยา   เเก่นดี อุดรธานี ปกติ
478 571461321510 นางสาว พรรณศิริ   สมศรี อุดรธานี ปกติ
479 571461321511 นางสาว ธิดา   สมทรัพย์ อุดรธานี ปกติ
480 571461321512 นางสาว ชัชฐิชา   บุดดี อุดรธานี ปกติ
481 571461321513 นางสาว ปุญลักษณ์   ประสงคุณ อุดรธานี ปกติ
482 571461321514 นางสาว ณิฎา   ศรีลาภูมิ อุดรธานี ปกติ
483 571461321515 นาง ศิริกร   กอรัตน์ อุดรธานี ปกติ
484 571461321516 นาง สมใจ   แสงสุริยมงคล อุดรธานี ปกติ
485 571461321517 นางสาว ชัชฏาภรณ์   จอกทอง อุดรธานี ปกติ
486 571461321518 นาย ทัดเทพ   ลาภบรรจบ อุดรธานี พ้นสภาพ
487 571461321519 นาง พรทิพย์   ชื่นชม อุดรธานี ปกติ
488 571461321521 นางสาว ราตรี   มุกดาม่วง อุดรธานี ปกติ
489 571461321522 นางสาว ศิริญญา   ศรีสอนดี อุดรธานี ปกติ
490 571461321523 นาง กฤติมาภร   บุญธรรม อุดรธานี ปกติ
491 571461321524 นางสาว น้ำผึ้ง   ติยะบุตร อุดรธานี ปกติ
492 571461321525 นางสาว ศิริพร   กุเวรไตร อุดรธานี ปกติ
493 571461321526 นาง มลิวัลย์   งามชมภู อุดรธานี ปกติ
494 571461321527 นางสาว จิรพัชร   ก้อนฆ้อง อุดรธานี พ้นสภาพ
495 571461321529 นาง ประภรณ์   โพธิ์กัน อุดรธานี ปกติ
496 571461321530 นางสาว ธนวรรณ   สำราญใจ อุดรธานี ปกติ
497 571461321531 นางสาว ชลดา   ทุมโคตร อุดรธานี ปกติ
498 571461321532 นางสาว ยุวธิดา   ทองน้อย อุดรธานี ปกติ
499 571461321533 นาง เดือนเพ็ญ   สิงห์สาธร อุดรธานี ปกติ
500 571461321534 นาง ดาวพศุกร์   ลางกุล อุดรธานี ปกติ
501 571461321535 นาง วิรยา   สีโสดา อุดรธานี ปกติ
502 571461321536 นางสาว ปิยะวรรณ   พรมกุล อุดรธานี ปกติ
503 571461321537 นางสาว ชนากานต์   พิมพ์บูรณ์ อุดรธานี ปกติ
504 571461321538 นางสาว เกียรติสุดา   สีผาย ขอนแก่น ปกติ
505 571461321539 นางสาว เดือนเพ็ญ   โคตรทิพย์ บุรีรัมย์ ปกติ
506 571461321540 นางสาว วิพานี   นักร้อง บึงกาฬ ปกติ
507 571461321541 นาง คำกอง   มินาคำ ชัยภูมิ ปกติ
508 571461321542 นางสาว วิยะดา   อื่นมัง ชัยภูมิ ปกติ
509 571461321543 นางสาว ภัทรนันต์   บุญมาก นครพนม ปกติ
510 571461321544 นางสาว สุนีรัตน์   หวังรวมกลาง สุรินทร์ ปกติ