รายชื่อนักศึกษา


ม.สวนดุสิต (นครนายก)

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ลำดับ รหัสนักศึกษา คำนำ ชื่อ-สกุล จังหวัด Portfolio สถานะ แก้ไข
กรุณาเลือกเมนูด้านซ้ายเพื่อแสดงรายชื่อในแต่ละศูนย์การศึกษา
รายชื่อนักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ (รมป.)
1 571261321001 นางสาว มนัสชนก   กิจเจริญ จันทบุรี ปกติ
2 571261321002 นางสาว สกาวเดือน   ใยพวง ฉะเชิงเทรา ปกติ
3 571261321003 นาง วสุมน   เทือกคำซาว ฉะเชิงเทรา ปกติ
4 571261321004 นาง ณุชนาฎ   คำมณี ฉะเชิงเทรา ปกติ
5 571261321005 นางสาว วิลาวรรณ   มูฮำหมัดอารี ฉะเชิงเทรา ปกติ
6 571261321006 นาง ศิริรัตน์   ทางโต๊ะ ฉะเชิงเทรา ปกติ
7 571261321007 นางสาว วาสนา   พูลผล ฉะเชิงเทรา ปกติ
8 571261321008 นางสาว สุจิตรา   มะลิวัลย์ ฉะเชิงเทรา ปกติ
9 571261321009 นางสาว วีณา   โซ๊ะเฮง กรุงเทพมหานคร ปกติ
10 571261321010 นางสาว ทัศนีย์   แสงสุข ฉะเชิงเทรา ปกติ
11 571261321011 นางสาว มยุรี   วรรณฉวี ฉะเชิงเทรา ปกติ
12 571261321012 นาง อัญชลี   วิเศษกุล ฉะเชิงเทรา ปกติ
13 571261321013 นางสาว ณภัชชา   ชะนาวงศ์ ฉะเชิงเทรา ปกติ
14 571261321014 นาง สมจิตร   แก้วอุย ฉะเชิงเทรา ปกติ
15 571261321015 นาง สุพร   เสียงเลิศ ฉะเชิงเทรา ปกติ
16 571261321016 นางสาว กรวรรณ   หิรัญ ฉะเชิงเทรา ปกติ
17 571261321017 นางสาว บัณฑิตา   กันภัย ฉะเชิงเทรา ปกติ
18 571261321018 นางสาว วิภาพร   กุลเมืองโดน ฉะเชิงเทรา พ้นสภาพ
19 571261321019 นางสาว ปรารถนา   ดิษฐวิบูลย์ ฉะเชิงเทรา ปกติ
20 571261321020 นาง วิระกุล   ผลาเหิม ฉะเชิงเทรา พ้นสภาพ
21 571261321021 นาง ไวลิน   พูลทา ฉะเชิงเทรา พ้นสภาพ
22 571261321022 นางสาว ดาวเรือง   ภูมิเรศสุนทร ฉะเชิงเทรา ปกติ
23 571261321023 นาง ปิ่น   กะโก ฉะเชิงเทรา ปกติ
24 571261321024 นางสาว จตุพร   สินนอก ฉะเชิงเทรา ปกติ
25 571261321025 นางสาว จิรา   คนชุม ฉะเชิงเทรา ปกติ
26 571261321026 นางสาว ลำไพ   หาญสิทธิ์ ฉะเชิงเทรา พ้นสภาพ
27 571261321027 นางสาว หนึ่งฤทัย   การบรรจง ฉะเชิงเทรา ปกติ
28 571261321028 นาง ทิพย์วิภา   ปะตังทาเน ฉะเชิงเทรา ปกติ
29 571261321029 นาง มยุรา   อินใข ฉะเชิงเทรา ปกติ
30 571261321030 นางสาว อรชา   บุญลาย ฉะเชิงเทรา ปกติ
31 571261321031 นางสาว พรมณี   บุรีรัตน์ ฉะเชิงเทรา ปกติ
32 571261321032 นางสาว ปาลิตา   บับพา ฉะเชิงเทรา ปกติ
33 571261321033 นาง อุษา   ตาดทอง ชลบุรี ปกติ
34 571261321034 นางสาว อัญชุรี   กาญจนสาย ชลบุรี ปกติ
35 571261321035 นางสาว อรทัย   พรหมสาร ชลบุรี ปกติ
36 571261321036 นางสาว สุพรรษา   สิทธิโห ชลบุรี ปกติ
37 571261321037 นาง จุฬา   โพธิราช ชลบุรี ปกติ
38 571261321039 นาง พัช   พรวัฒนา นครนายก ปกติ
39 571261321040 นาง พรนิภา   บุญช่วยชู นครนายก ปกติ
40 571261321041 นางสาว อณุภาไพลิน   มหาวรรณกิจ นครนายก ปกติ
41 571261321042 นางสาว ปัญชลี   ทรัพย์วิจิตร นครนายก พ้นสภาพ
42 571261321043 นางสาว กนกวรรณ   จิตตนันทากูล นครนายก ปกติ
43 571261321044 นางสาว พิญชญา   เพชรแก้ว นครนายก ปกติ
44 571261321045 นางสาว สุพัตรา   มั่นคง นครนายก ปกติ
45 571261321046 นาง อารีย์   วิบูลย์กุล นครนายก พ้นสภาพ
46 571261321047 นางสาว เกตุสรินทร์   สีสุขภู่ นครนายก ปกติ
47 571261321048 นางสาว วาสนา   หาทรัพย์คลอง นครนายก ปกติ
48 571261321049 นางสาว วาสนา   พยุงวงษ์ นครนายก ปกติ
49 571261321050 นางสาว กาญจนา   รอมาลี นครนายก ปกติ
50 571261321051 นางสาว อำภา   สุขเกษม นครนายก ปกติ
51 571261321052 นาง สุกัญญา   โฉมฉิน นครนายก ปกติ
52 571261321053 นาง วรรณภา   ชมภู นครนายก ปกติ
53 571261321054 นางสาว ปราณีต   เติมเพ็ชร ปทุมธานี ปกติ
54 571261321055 นางสาว รุ่งทิวา   ทารีโฉม ปทุมธานี ปกติ
55 571261321056 นางสาว ฐิติมา   เปียใหญ่ ปทุมธานี ปกติ
56 571261321057 นาง ภัสราวรรณ   เมฆชุ่ม ปทุมธานี ปกติ
57 571261321058 นางสาว พรรณาภา   เริ่มน้อย ปทุมธานี ปกติ
58 571261321059 นาง เขมจิรา   เรือนกัน ปทุมธานี ปกติ
59 571261321060 นางสาว มัธนา   สิทธิชัย ปทุมธานี ปกติ
60 571261321061 นางสาว อารีรัตน์   ตั้งคติธรรม ปทุมธานี ปกติ
61 571261321062 นางสาว ศิลาวดี   หินสอน ปทุมธานี ปกติ
62 571261321063 นางสาว อภิชาณี   มั่นประเสริฐ ปทุมธานี ปกติ
63 571261321064 นาง กรุณา   สระขุนทด ปทุมธานี ปกติ
64 571261321066 นาง ลำพู   เกตุแก้ว ปทุมธานี พ้นสภาพ
65 571261321067 นางสาว เตือนใจ   จิตตคราม ปทุมธานี ปกติ
66 571261321068 นางสาว สุวิมล   ทองจัด ปทุมธานี พ้นสภาพ
67 571261321069 นางสาว ปิยพร   พานทอง ปทุมธานี ปกติ
68 571261321070 นางสาว อาราดา   พรมเปลว ปราจีนบุรี ปกติ
69 571261321071 นางสาว รุ่งอรุณ   จันทร์แก้ว ปราจีนบุรี ปกติ
70 571261321072 นางสาว นภาพร   อุตรี ปราจีนบุรี ปกติ
71 571261321073 นางสาว พันธิวา   สีเฮ้า ปราจีนบุรี ปกติ
72 571261321074 นางสาว กุลธีรา   เวชสิทธิ์ ปราจีนบุรี ปกติ
73 571261321075 นางสาว ฉะริญา   จวงสอน ปราจีนบุรี ปกติ
74 571261321076 นางสาว สุพัตรา   บุ่งง้าว ปราจีนบุรี ปกติ
75 571261321077 นาง ปิยธิดา   ศรีกระจ่าง ปราจีนบุรี พ้นสภาพ
76 571261321078 นางสาว ขวัญชนก   เพ็ชรัตน์ ปราจีนบุรี ปกติ
77 571261321079 นางสาว กัณทารี   เกิดผล ปราจีนบุรี ปกติ
78 571261321080 นาง นันทกาญจน์   ศรีสง่า ปราจีนบุรี พ้นสภาพ
79 571261321081 นางสาว นัฐธวีย์   สุวรรณศร ปราจีนบุรี ปกติ
80 571261321082 นาง สุจิตรา   สืบจันทร์ ปราจีนบุรี ปกติ
81 571261321083 นางสาว ธัญญารัตน์   ตาดอยู่ ปราจีนบุรี ปกติ
82 571261321085 นางสาว ไผ่แก้ว   สุวรรณะ ลพบุรี ปกติ
83 571261321086 นาง วินัส   แสงห้าว ลพบุรี ปกติ
84 571261321088 นาง วรายา   ทาพัด ลพบุรี ปกติ
85 571261321089 นางสาว สุภาภรณ์   เสือดี สระแก้ว ปกติ
86 571261321090 นางสาว ฐิติรัตน์   บุญมั่น สระแก้ว ปกติ
87 571261321091 นางสาว วิลาวรรณ   กันธิยาถา สระแก้ว ปกติ
88 571261321092 นางสาว อรวรรณ   แจ้งแก้ว สระแก้ว ปกติ
89 571261321093 นางสาว คนึงนิจ   ศรีเสริม สระแก้ว ปกติ
90 571261321094 นางสาว สุดา   ผาเจริญ สระแก้ว พ้นสภาพ
91 571261321095 นาง รัชฎาภรณ์   บุญโต สระแก้ว ปกติ
92 571261321096 นาง นิรมล   มุขมณีย์ สระแก้ว ปกติ
93 571261321097 นาง สำราณ   กรเสนาะ สระแก้ว ปกติ
94 571261321098 นาง กาญจนาภรณ์   หงษา สระแก้ว ปกติ
95 571261321099 นางสาว อรัมภา   ละทะโล สระแก้ว ปกติ
96 571261321100 นางสาว เรณุการ์   แสนตระกูล สระแก้ว ปกติ
97 571261321101 นางสาว ภูมิใจ   ตุมกา สระแก้ว ปกติ
98 571261321102 นางสาว มณีรัตน์   วันเจริญ สระแก้ว ปกติ
99 571261321103 นางสาว ทัศนะ   เจริญยุทธิ์ สระแก้ว ปกติ
100 571261321104 นางสาว สาริณี   จินดาทิพย์ สระแก้ว ปกติ
101 571261321105 นางสาว อัมรินทร์   แจ้งอรุณ สระแก้ว ปกติ
102 571261321106 นาง สุนันท์   ผลาหาญ สระแก้ว ปกติ
103 571261321107 นางสาว วรณัน   ชื่นเจริญ สระแก้ว ปกติ
104 571261321108 นางสาว สุรภา   คนคล่อง สระแก้ว ปกติ
105 571261321109 นาง วะนิดา   เดชพละ สระแก้ว ปกติ
106 571261321110 นาง อชิราพร   ดำรงค์พันธุ์ สระแก้ว ปกติ
107 571261321111 นาง จารุพร   นามมนตรี สระแก้ว ปกติ
108 571261321112 นางสาว สายฝน   ลมพัด สระแก้ว ปกติ
109 571261321113 นางสาว กมลชนก   อำนวย สระแก้ว ปกติ
110 571261321114 นางสาว สุภาพร   ทรงบัณฑิตย์ สระแก้ว ปกติ
111 571261321115 นางสาว ภณิดา   ธรรมมา สระแก้ว ปกติ
112 571261321116 นางสาว ภาพร   กุระพอง สระแก้ว ปกติ
113 571261321117 นางสาว วิยะดา   โถแพงจันทร์ สระแก้ว ปกติ
114 571261321118 นางสาว สุพิชฌาย์   โพธิ์แดง สระแก้ว ปกติ
115 571261321119 นางสาว สุกัญญา   เจิ้นสว่าง สระแก้ว ปกติ
116 571261321120 นางสาว ปาลิตา   มัฐผา สระแก้ว ปกติ
117 571261321121 นางสาว จิราพร   สืบวงษ์ สระแก้ว ปกติ
118 571261321122 นางสาว วราภรณ์   ปิ่นทอง สระแก้ว ปกติ
119 571261321123 นางสาว อรอุมา   ธรรมเนียมใหม่ สระแก้ว ปกติ
120 571261321124 นางสาว ธนภรณ์   ธรรมา สระแก้ว ปกติ
121 571261321125 นางสาว อรสา   ตระกูลสา สระแก้ว ปกติ
122 571261321126 นางสาว สุวรรณ   ขุนเทียม สระแก้ว ปกติ
123 571261321127 นางสาว พัชรี   ทวีศักดิ์ สระแก้ว ปกติ
124 571261321128 นางสาว กนกลักษณ์   เดชพละ สระแก้ว ปกติ
125 571261321129 นาง วาสิฏฐี   สิงห์โห สระแก้ว ปกติ
126 571261321130 นางสาว เกษร   สมนาค สระแก้ว ปกติ
127 571261321131 นางสาว พัชราภรณ์   โมธินา สระแก้ว พ้นสภาพ
128 571261321132 นางสาว นิลวรรณ   สีงาม สระแก้ว ปกติ
129 571261321133 นางสาว สุวิมล   คมขำ สระแก้ว พ้นสภาพ
130 571261321134 นางสาว พรทิพย์   แจ่มจำรัส สระแก้ว พ้นสภาพ
131 571261321135 นางสาว ประภัสสร   จันทบาน สระแก้ว ปกติ
132 571261321136 นาง รุ่งนภา   งามรูป สระแก้ว ปกติ
133 571261321137 นาง ทิพวรรณ   ลีสี สระแก้ว ปกติ
134 571261321138 นางสาว อัจฉราภรณ์   คำวันสา สระแก้ว พ้นสภาพ
135 571261321139 นางสาว อังคณา   เต็มผักแว่น สระแก้ว ปกติ
136 571261321140 นางสาว มาลา   บุญร่วม สระแก้ว ปกติ
137 571261321141 นาง วิไลวัลย์   ถาวรกุล สระแก้ว ปกติ
138 571261321142 นาง ปาริชาติ   ถาวรสุข สระแก้ว ปกติ
139 571261321143 นางสาว โสมนัส   วรรณศรี สระแก้ว ปกติ
140 571261321144 นางสาว ดวงใจ   กมลรัตน์ สระแก้ว ปกติ
141 571261321145 นางสาว อารีรัตน์   เกษจำรุณ สระแก้ว ปกติ
142 571261321146 นาง ธัญญาภรณ์   ชมกุล สระแก้ว ปกติ
143 571261321147 นางสาว วลัยพร   กอนเสพ สระแก้ว พ้นสภาพ
144 571261321148 นางสาว อนงค์   สุขสวัสดิ์ สระแก้ว ปกติ
145 571261321149 นาง นงค์ลักษณ์   วงษ์กวน สระบุรี ปกติ
146 571261321150 นางสาว ชรินรัตน์   สุทธินวล สระบุรี ปกติ
147 571261321151 นาง สุกัญญา   คนตรง สระบุรี พ้นสภาพ
148 571261321152 นาง สุฑารัตน์   ไทรจำปา สระบุรี ปกติ
149 571261321153 นางสาว พัชรา   สุขศรี สระบุรี ปกติ
150 571261321154 นางสาว เกศินี   ศิริวัฒน์ สระบุรี ปกติ
151 571261321155 นางสาว สุดารัตน์   แสงทวี สระบุรี ปกติ
152 571261321156 นาย ราชันย์   ต้นมาลี สระบุรี ปกติ
153 571261321157 นางสาว หนึ่งฤทัย   สมบูรณ์โชคลาภ สระบุรี ปกติ
154 571261321158 นาง อรนุช   นิจศรีวงศ์ สระบุรี ปกติ
155 571261321159 นางสาว จันทิมา   บัวขาว สระบุรี ปกติ
156 571261321160 นาง ศศิรัศมิ์   เข็มเพ็ชรโสภา สระบุรี ปกติ
157 571261321161 นางสาว คณิศรา   ทองอินทร์ สระบุรี ปกติ
158 571261321162 นางสาว สุกัญญา   บุญน้อม สระบุรี ปกติ
159 571261321163 นาง สุดนารี   มหาวงษ์ สระบุรี ปกติ
160 571261321164 นาง กานต์พิชชา   คำแก้ว ชลบุรี ปกติ