รายชื่อนักศึกษา


มรภ.เชียงราย

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ลำดับ รหัสนักศึกษา คำนำ ชื่อ-สกุล จังหวัด Portfolio สถานะ แก้ไข
กรุณาเลือกเมนูด้านซ้ายเพื่อแสดงรายชื่อในแต่ละศูนย์การศึกษา
รายชื่อนักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ (รมป.)
1 571221321001 นางสาว ปุริมปรัชญ์   จีรัง เชียงราย ปกติ
2 571221321002 นางสาว อรุณศิริ   วงศ์ไชยา เชียงราย ปกติ
3 571221321003 นางสาว พิมประภา   สภูยศ เชียงราย ปกติ
4 571221321004 นาง กิจมณี   จันธิมา เชียงราย ปกติ
5 571221321005 นาง จีราวรรณ   จันตา เชียงราย ปกติ
6 571221321006 นางสาว อรวรรณ   ขุนแพง เชียงราย ปกติ
7 571221321007 นาง วราภรณ์   ไชยวงค์ เชียงราย ปกติ
8 571221321008 นาง สุกัญญา   ฟูมา เชียงราย ปกติ
9 571221321009 นาง สายฝน   แซ่ฟุ้ง เชียงราย ปกติ
10 571221321010 นางสาว ศิริพร   ภิระบัน เชียงราย ปกติ
11 571221321011 นาง กาญจนา   ดงปาลี เชียงราย ปกติ
12 571221321012 นาง ยุพิน   อยู่ยอด เชียงราย ปกติ
13 571221321013 นาย บรรหาร   ปิมเขียว เชียงราย ปกติ
14 571221321014 นาง แสงเดือน   หินนก เชียงราย ปกติ
15 571221321015 นางสาว นารีรัตน์   นักกล้า เชียงราย ปกติ
16 571221321016 นางสาว ศรัณยธร   กันจินะ เชียงราย ปกติ
17 571221321017 นางสาว ณัฐกานต์   บุญป้อ เชียงราย ปกติ
18 571221321018 นาง ขวัญจิตร์   อินต๊ะชัย เชียงราย ปกติ
19 571221321019 นาง สุพรรณ   ไชยชมภู เชียงราย ปกติ
20 571221321020 นางสาว ชมลพรรณ   อิ่นคำ เชียงราย ปกติ
21 571221321021 นาง มณีวรรณ   คำปวน เชียงราย ปกติ
22 571221321022 นาง อำพร   บุญยัง เชียงราย พ้นสภาพ
23 571221321023 นางสาว ภาวิณี   แสงเงินรอด เชียงราย ปกติ
24 571221321024 นางสาว จันทร์จิรา   คำเงิน เชียงราย ปกติ
25 571221321025 นางสาว พัชรินทร์   ไชยชาติ เชียงราย ปกติ
26 571221321026 นางสาว กิ่งกาญจน์   ไมตรีจิตร เชียงราย ปกติ
27 571221321027 นางสาว ชไมพร   สุตินกาศ เชียงราย ปกติ
28 571221321028 นางสาว ณัฐชา   คืนมาเมือง เชียงราย ปกติ
29 571221321029 นางสาว นงคราญ   แดงสุวรรณ์ เชียงราย ปกติ
30 571221321030 นางสาว จุฬาภรณ์   กัลยา เชียงใหม่ ปกติ
31 571221321031 นางสาว เขมิกา   รุ่งลักษมี เชียงราย ปกติ
32 571221321032 นาย นันทวัฒน์   บุญรัตนโชค เชียงราย ปกติ
33 571221321033 นาง ประภัสสรา   วิทยาชัยสกุล เชียงราย ปกติ
34 571221321034 นางสาว จิรพร   แซ่ฟุ้ง เชียงราย ปกติ
35 571221321035 นางสาว จันทร์เพียร   แก้วดา เชียงราย ปกติ
36 571221321036 นางสาว ทิพวรรณ   เชอมือ เชียงราย ปกติ
37 571221321037 นางสาว ทิวา   เยอเบาะ เชียงราย ปกติ
38 571221321038 นางสาว ชนาธิป   ใจการุณเลิศดี เชียงราย ปกติ
39 571221321039 นางสาว ลักขิกา   ลาภประเสริฐโสภณ เชียงราย ปกติ
40 571221321040 นางสาว ศิรินกรณ์   สุยะ เชียงราย ปกติ
41 571221321041 นาย ภานุวัฒน์   อาหยิ เชียงราย ปกติ
42 571221321042 นางสาว นิวาริน   มาเยอะ เชียงราย ปกติ
43 571221321043 นางสาว วิไล   เชอหมื่อ เชียงราย ปกติ
44 571221321045 นางสาว มาทินี   หมื่อแล เชียงราย ปกติ
45 571221321046 นาย วิโรจน์   อยู่ลือ เชียงราย พ้นสภาพ
46 571221321047 นางสาว สุนันท์   วิเศษสิทธิ์ศักดิ์ เชียงราย ปกติ
47 571221321048 นาง อรทัย   ขวัญชัย เชียงราย ปกติ
48 571221321049 นาง เสาวลักษณ์   ธิสงค์ เชียงราย ปกติ
49 571221321050 นางสาว รัศมี   รุ่งทวีพิทยากุล เชียงราย ปกติ
50 571221321051 นางสาว จีราพรรณ   วงค์พันตา เชียงราย ปกติ
51 571221321052 นาง วลัยพร   ปวงศรี เชียงราย ปกติ
52 571221321053 นางสาว รัชนีวรรณ   ปันทะวงค์ เชียงราย ปกติ
53 571221321054 นางสาว จิราภรณ์   ระมัด เชียงราย ปกติ
54 571221321055 นางสาว ชญานิษฎ์   แก้วอิ่น เชียงราย ปกติ
55 571221321056 นางสาว รวีวรรณ   อันยิ เชียงราย ปกติ
56 571221321057 นางสาว วรารัตน์   กาแปง เชียงราย ปกติ
57 571221321058 นางสาว รุจิษยา   การเพียร เชียงราย ปกติ
58 571221321059 นาง อรพิน   หินแก้ว เชียงราย ปกติ
59 571221321060 นางสาว พิมพกา   พิรารัตน์ เชียงราย ปกติ
60 571221321061 นางสาว ลำดวล   วงศ์แปง เชียงใหม่ ปกติ
61 571221321062 นางสาว รุ่งนภา   บุญมา เชียงใหม่ ปกติ
62 571221321063 นางสาว บุญญภัสร์   ผาสุข เชียงใหม่ ปกติ
63 571221321064 นางสาว ธนพร   สิงห์ใจ เชียงใหม่ ปกติ
64 571221321065 นางสาว พิจิตรา   มหาวัน เชียงใหม่ ปกติ
65 571221321066 นางสาว วิไลพร   ห่อแฮ เชียงใหม่ พ้นสภาพ
66 571221321067 นางสาว วารุณี   ดีทู เชียงใหม่ ปกติ
67 571221321068 นาง รัชนีย์   กาวิรส เชียงใหม่ ปกติ
68 571221321069 นาง สตรีพร   ระลึก น่าน ปกติ
69 571221321070 นาง แสงเดือน   ทองทา พะเยา ปกติ
70 571221321071 นาง ธัญชนก   ชุมนุมพร้อม พะเยา ปกติ
71 571221321072 นางสาว จิรภิญญา   กาติ๊บ พะเยา ปกติ
72 571221321073 นางสาว ณัฐณิชา   แซ่จ๋าว พะเยา ปกติ
73 571221321074 นาง จิราพร   นาคสีดา พะเยา ปกติ
74 571221321075 นางสาว พัชรินทร์   กาติ๊บ พะเยา ปกติ
75 571221321076 นางสาว พรนิภา   ปูรณ์มนัส พะเยา ปกติ
76 571221321077 นางสาว มยุรี   คำคง พะเยา ปกติ
77 571221321078 นาง ทิม   รุ่งเรือง พะเยา ปกติ
78 571221321079 นางสาว เกษร   ศรีชมภู พะเยา ปกติ
79 571221321080 นางสาว ขนิษฐา   พรหมวิชัย พะเยา ปกติ
80 571221321081 นางสาว วนิดา   แก้วเทพ พะเยา ปกติ
81 571221321082 นางสาว ทิพย์วัลย์   พงษ์พยอม พะเยา ปกติ
82 571221321083 นางสาว สิทธิณี   ฟองโพธิ์ พะเยา ปกติ
83 571221321084 นาง ชวัลลักษณ์   นภาพัฒนกุล พะเยา ปกติ
84 571221321085 นางสาว กิ่งแก้ว   หอมนาน พะเยา ปกติ
85 571221321086 นางสาว วารี   พูนผลแสนชัย พะเยา ปกติ
86 571221321087 นาง ปราณี   ฟูแสง พะเยา ปกติ
87 571221321088 นางสาว ฉันชนก   สิทธินันท์ พิจิตร พ้นสภาพ