รายชื่อนักศึกษา


ม.สวนดุสิต (วิทยาเขต สุพรรณบุรี)

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ลำดับ รหัสนักศึกษา คำนำ ชื่อ-สกุล จังหวัด Portfolio สถานะ แก้ไข
กรุณาเลือกเมนูด้านซ้ายเพื่อแสดงรายชื่อในแต่ละศูนย์การศึกษา
รายชื่อนักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ (รมป.)
1 571081321001 นางสาว ธิติมา   แตงยัง กาญจนบุรี ปกติ
2 571081321002 นางสาว ขนิษฐา   ศรีบุญมา กาญจนบุรี ปกติ
3 571081321003 นางสาว ศิราณี   จันทร์บุตร กาญจนบุรี ปกติ
4 571081321004 นางสาว นวรัตน์   แก้วงาม กาญจนบุรี ปกติ
5 571081321005 นางสาว กรรณิการ์   อ่อนละมูล กาญจนบุรี ปกติ
6 571081321006 นางสาว อรอุมา   นิลเปลี่ยน กาญจนบุรี ปกติ
7 571081321007 นางสาว อรวรรณ   เปรมนิ่ม กาญจนบุรี ปกติ
8 571081321008 นางสาว วันวิสาข์   จันทร์แย้ม กาญจนบุรี ปกติ
9 571081321009 นาง สุภาวดี   เงินดี กาญจนบุรี ปกติ
10 571081321010 นาง ณธภร   สมัยนิยม กาญจนบุรี ปกติ
11 571081321011 นางสาว ประภัสสร   ถาวรกุล กาญจนบุรี ปกติ
12 571081321012 นางสาว ฐิติมา   สงวนพันธ์ กาญจนบุรี ปกติ
13 571081321013 นาง จริยา   ชีวะพานิช กาญจนบุรี ปกติ
14 571081321014 นางสาว สาวิตรี   เภาด้วง กาญจนบุรี ปกติ
15 571081321015 นางสาว กุหลาบ   ชูชื่น กาญจนบุรี ปกติ
16 571081321016 นางสาว ไพรรินทร์   ศรีเหรา กาญจนบุรี ปกติ
17 571081321017 นางสาว พรชมพู   ปุริสา กาญจนบุรี ปกติ
18 571081321018 นางสาว ลั่นทม   พรหมณ์ดี กาญจนบุรี ปกติ
19 571081321020 นางสาว อรพิน   สังขวิลาศ กาญจนบุรี ปกติ
20 571081321021 นางสาว ปฎิการ   ตรีสุวรรณ กาญจนบุรี ปกติ
21 571081321022 นางสาว รัตนา   สุดแสวง กาญจนบุรี ปกติ
22 571081321023 นาง อนงนาฏ   พรไชย กาญจนบุรี ปกติ
23 571081321024 นางสาว ธนัฎฐา   วิรุฬหธรรมรัต ชัยนาท ปกติ
24 571081321026 นาง สุชาดา   คลังมี ชัยนาท ปกติ
25 571081321027 นางสาว พรรณทิวา   ข้องหลิม ชัยนาท ปกติ
26 571081321028 นางสาว พรชนก   บุตสะพรม ชัยนาท ปกติ
27 571081321029 นางสาว รุจิราลัย   สรสิทธิ์ ชัยนาท ปกติ
28 571081321030 นางสาว รุ่งรัตน์   สนิทชาติ ชัยนาท ปกติ
29 571081321031 นางสาว สาวิณี   หรั่งเพ็ชร์ ชัยนาท ปกติ
30 571081321032 นาง สุกิจตา   ศรีชัย อุทัยธานี ปกติ
31 571081321033 นางสาว จารุวรรณ   พึ่งครุธ ชัยนาท ปกติ
32 571081321034 นาย คงศักดิ์   โพธิ์ศรี ชัยนาท ปกติ
33 571081321035 นาง วรุณยุพา   ทรัพย์เจริญ ชัยนาท ปกติ
34 571081321036 นางสาว วัณณิตา   สุชาการ อุทัยธานี ปกติ
35 571081321037 นางสาว ศุภธิดา   เทียนงาม ชัยนาท ปกติ
36 571081321038 นางสาว ภัทรียา   พรหมอาภรณ์ ชัยนาท พ้นสภาพ
37 571081321039 นางสาว วัลธณี   ยังแหยม ชัยนาท ปกติ
38 571081321040 นางสาว เพชรรุ่ง   วัฒนะ ชัยนาท ปกติ
39 571081321041 นางสาว สุนันทา   รอดใจ ชัยนาท ปกติ
40 571081321042 นางสาว สุรีพร   นิลโชติ ชัยนาท พ้นสภาพ
41 571081321043 นาง สายพิน   สุวรรณจักร ชัยนาท ปกติ
42 571081321044 นาง พิสมัย   อิ่มรัง ชัยนาท ปกติ
43 571081321045 นาง สุดารัตน์   บูชา ชัยนาท ปกติ
44 571081321046 นางสาว ไพรินทร์   เข็มกลัดเงิน นครปฐม ปกติ
45 571081321047 นางสาว ปาณิสรา   ทองดอนเกรื่อง นครปฐม พ้นสภาพ
46 571081321048 นางสาว นภาลัย   ทองบุญทรัพย์ นครปฐม ปกติ
47 571081321050 นางสาว บุษบา   แป้นพยัคฆ์ นครปฐม ปกติ
48 571081321051 นางสาว ทิพวัลย์   เพชรแต่ง นครปฐม ปกติ
49 571081321052 นางสาว อารยา   โสภิณ นครสวรรค์ ปกติ
50 571081321053 นางสาว สุกัญญา   พัดดำ นครสวรรค์ ปกติ
51 571081321054 นางสาว สุภานัน   คมขำ นครสวรรค์ พ้นสภาพ
52 571081321055 นางสาว ทัดดาว   ชั่งหล่อ นครสวรรค์ ปกติ
53 571081321056 นางสาว ปุณยวีร์   สิงห์เถื่อน นครสวรรค์ ปกติ
54 571081321057 นางสาว อุไรลักษณ์   แก้วอ่อน นครสวรรค์ ปกติ
55 571081321058 นางสาว สิริพร   พรมเถื่อน นครสวรรค์ ปกติ
56 571081321059 นางสาว จงรัก   ว่องกสิกรรม นครสวรรค์ ปกติ
57 571081321060 นาง บุหรัน   วงษ์ศรีแก้ว นครสวรรค์ ปกติ
58 571081321062 นางสาว ณิรัชญา   ยี่สุ่นเรือง นครสวรรค์ ปกติ
59 571081321063 นางสาว นงคราญ   โพธิ์เจริญ อ่างทอง ปกติ
60 571081321064 นางสาว สุภาพร   นรบุตร พระนครศรีอยุธยา พ้นสภาพ
61 571081321065 นางสาว บังอร   บัวหอม พระนครศรีอยุธยา ปกติ
62 571081321066 นาง มนเทียร   มงคลทรง พระนครศรีอยุธยา ปกติ
63 571081321067 นางสาว ศรียุพา   เสือเปรียว พระนครศรีอยุธยา ปกติ
64 571081321068 นาง บุญช่วย   ผ่องตระกูล พระนครศรีอยุธยา ปกติ
65 571081321069 นางสาว สุภาพร   รัมมะเนตร พระนครศรีอยุธยา ปกติ
66 571081321070 นางสาว วรรณทนา   ดีประเสริฐ พระนครศรีอยุธยา ปกติ
67 571081321071 นางสาว รัชนก   ศรีชะบา พระนครศรีอยุธยา ปกติ
68 571081321072 นางสาว เตือนใจ   ปิ่นทอง พระนครศรีอยุธยา ปกติ
69 571081321073 นางสาว รัตนา   ฉอ้อนโฉม พระนครศรีอยุธยา ปกติ
70 571081321074 นาง เฉลียง   ปานพรหมมาศ ลพบุรี ปกติ
71 571081321075 นางสาว ศรีไพร   บุญอินทร์ สิงห์บุรี ปกติ
72 571081321076 นางสาว ประภัสสร   สารพันธุ์ สิงห์บุรี ปกติ
73 571081321077 นางสาว สมคิด   พลเสน สุพรรณบุรี ปกติ
74 571081321078 นางสาว กัญญณัช   อินทรักษา สุพรรณบุรี ปกติ
75 571081321079 นางสาว นันทพร   เมืองแก้ว สุพรรณบุรี ปกติ
76 571081321080 นางสาว พรทิพย์   ทวีสุข สุพรรณบุรี ปกติ
77 571081321081 นาง ปวีณา   ฟองสมบูรณ์ สุพรรณบุรี ปกติ
78 571081321082 นางสาว สิชล   วิหาร สุพรรณบุรี ปกติ
79 571081321083 นางสาว ปิยรัตน์   มังกร สุพรรณบุรี ปกติ
80 571081321084 นาง อำพร   หิรัญนา สุพรรณบุรี ปกติ
81 571081321085 นางสาว กิตติมา   สมตัว สุพรรณบุรี ปกติ
82 571081321086 นางสาว อาภาพร   ผิวคราม สุพรรณบุรี ปกติ
83 571081321087 นางสาว วิจิตรา   สุขดี สุพรรณบุรี ปกติ
84 571081321088 นางสาว อรวรรณ   สุดสาย สุพรรณบุรี ปกติ
85 571081321089 นาย รัตน์ติกรณ์   ภัทรกาญจนโรจน์ สุพรรณบุรี พ้นสภาพ
86 571081321091 นาง เพ็ญศรี   เกิดสมนึก สุพรรณบุรี ปกติ
87 571081321092 นางสาว กานต์พิชชา   ชูวงษ์ สุพรรณบุรี พ้นสภาพ
88 571081321093 นาง ทิพวรรณ   โพธิประเสริฐ สุพรรณบุรี ปกติ
89 571081321094 นางสาว นภาพร   เล็กพันธ์ สุพรรณบุรี ปกติ
90 571081321095 นาง ปิยนันท์   แสงจันทร์ สุพรรณบุรี พ้นสภาพ
91 571081321096 นางสาว ศิริรัตน์   สุขเจริญนุกูล สุพรรณบุรี ปกติ
92 571081321097 นางสาว กิ่งกาญจน์   กาญจนประพันธ์ สุพรรณบุรี ปกติ
93 571081321098 นางสาว เพ็ญพักตร์   บุญเรืองรอด สุพรรณบุรี ปกติ
94 571081321099 นางสาว รัศน์ชญา   สิริวิกรัยกุล สุพรรณบุรี ปกติ
95 571081321100 นางสาว กาญจนา   แสงอรุณ สุพรรณบุรี ปกติ
96 571081321101 นางสาว อรสา   แก้วผูกนาค สุพรรณบุรี ปกติ
97 571081321102 นาง ธนพร   รูปขำดี สุพรรณบุรี ปกติ
98 571081321103 นางสาว สิเรียม   สระสีสม สุพรรณบุรี ปกติ
99 571081321104 นางสาว สุดารัตน์   สุริวรรณ สุพรรณบุรี ปกติ
100 571081321105 นางสาว พัชชา   รุ่งเรือง นครปฐม ปกติ
101 571081321106 นางสาว สมลักษณ์   เมฆหมอก นครปฐม ปกติ
102 571081321107 นาง เบญจวรรณ   นิลแก้วดี สุพรรณบุรี ปกติ
103 571081321108 นางสาว ศิริพร   สุทธิ สุพรรณบุรี ปกติ
104 571081321109 นางสาว นัชชพร   แสงอินทร์ สุพรรณบุรี ปกติ
105 571081321110 นางสาว จริยา   วังหิน สุพรรณบุรี พ้นสภาพ
106 571081321111 นางสาว บังอร   ดวงตาดำ สุพรรณบุรี ปกติ
107 571081321112 นางสาว มยุรี   แพรชาย สุพรรณบุรี ปกติ
108 571081321113 นาง ธัญรัตน์   จันมะณี สุพรรณบุรี ปกติ
109 571081321114 นางสาว ขนิษฐา   เปียปาน สุพรรณบุรี ปกติ
110 571081321115 นาย ณฐวัฒน์   จีนก๊ก สุพรรณบุรี ปกติ
111 571081321116 นางสาว จันทิมา   เฉกแสงทอง สุพรรณบุรี ปกติ
112 571081321117 นางสาว นัฏฐริณี   สีบานเย็น สุพรรณบุรี ปกติ
113 571081321118 นางสาว กลันฑิกา   แก้วบัวดี สุพรรณบุรี ปกติ
114 571081321119 นางสาว อุษา   เพชรสีจา สุพรรณบุรี ปกติ
115 571081321120 นางสาว อริสา   เก่งการณ์ อ่างทอง ปกติ
116 571081321121 นางสาว นฤมล   พึ่งพันธ์ อ่างทอง ปกติ
117 571081321122 นางสาว พลอยไพลิน   สนใจ อ่างทอง ปกติ
118 571081321123 นางสาว ประภาพร   พลเรือน อ่างทอง ปกติ
119 571081321124 นางสาว รัตนา   ฉิมฉวี อ่างทอง ปกติ
120 571081321125 นาง ชฎาพร   เดชคง อ่างทอง ปกติ
121 571081321126 นางสาว วันวิสา   นักสอน อ่างทอง ปกติ
122 571081321127 นางสาว วรรณวิมล   เคหา อ่างทอง ปกติ
123 571081321129 นางสาว มะลิสา   ผดุงชีพ พระนครศรีอยุธยา ปกติ
124 571081321130 นางสาว รัตนาภรณ์   ศิริวัฒน์ อ่างทอง ปกติ
125 571081321131 นางสาว อรวรรณ   สีคำอ่อน อ่างทอง ปกติ
126 571081321132 นาง เตือนใจ   จั่นทอง อ่างทอง ปกติ
127 571081321133 นางสาว อัญชลี   อำพันเรือง อ่างทอง ปกติ
128 571081321134 นางสาว นฤนาท   กล่อมสุภาพ อ่างทอง ปกติ
129 571081321135 นางสาว กุลรัตน์   สุขศรี อ่างทอง ปกติ
130 571081321136 นาง ธันยรัศมิ์   แข็งธัญกรณ์ อุทัยธานี ปกติ
131 571081321137 นางสาว ภาวิดา   แป้นห้วย สิงห์บุรี ปกติ
132 571081321138 นางสาว จินตนา   อิ่มคำ สิงห์บุรี ปกติ
133 571081321139 นาง จุลัยรัตน์   นุชพุ่ม อุทัยธานี ปกติ
134 571081321140 นางสาว พรประภา   อุปการจันทร์โรจน์ อุทัยธานี ปกติ
135 571081321141 นาง วาสนา   ภู่สอน อุทัยธานี ปกติ
136 571081321142 นางสาว ศุภักษร   มะหิงษา อุทัยธานี ปกติ
137 571081321143 นางสาว รัฐสรณ์   แห้วเพ็ชร อุทัยธานี ปกติ
138 571081321144 นางสาว อารีย์   มานะกิจ อุทัยธานี ปกติ
139 571081321145 นางสาว น้ำฝน   รุ่งเรือง สิงห์บุรี ปกติ
140 571081321146 นางสาว สุดารัตน์   ปานอ่วม สิงห์บุรี ปกติ
141 571081321147 นางสาว อังคนางค์   เก่งการนา อุทัยธานี ปกติ
142 571081321148 นางสาว รุ่งทิพย์   แจ้งถิ่นป่า อุทัยธานี ปกติ
143 571081321149 นางสาว กิติมา   เฟื้อแก้ว อุทัยธานี ปกติ
144 571081321150 นางสาว สุชาดา   สัตย์ธรรม อุทัยธานี ปกติ
145 571081321151 นางสาว วิไลวรรณ   ประทีป อุทัยธานี ปกติ
146 571081321152 นางสาว จุฬาภัคษณ์   อนุศักร อุทัยธานี ปกติ
147 571081321153 นางสาว ทิพวรรณ์   พุ่มนวล อุทัยธานี ปกติ
148 571081321154 นาง บุญทัน   พันธ์จันทร์ อุทัยธานี ปกติ
149 571081321155 นางสาว ชลธิชา   หวังสุข อุทัยธานี ปกติ
150 571081321156 นางสาว วิไลพร   เชื้อวงศ์ อุทัยธานี ปกติ
151 571081321157 นางสาว ญาณิศา   นาคทัพ อุทัยธานี ปกติ
152 571081321158 นางสาว ชุติมณฑน์   คลองเคียน อุทัยธานี ปกติ
153 571081321159 นางสาว สุรดาพิณ   เริงพานิช อุทัยธานี ปกติ
154 571081321160 นางสาว วรินธร   นาสิงห์ อุทัยธานี ปกติ
155 571081321161 นาง ลัดดา   โกวิน อุทัยธานี ปกติ
156 571081321164 นางสาว อำภา   ทุกประพันธ์ อุทัยธานี ปกติ
157 571081321165 นางสาว ปัทมา   วชีระสูตร์ อุทัยธานี ปกติ
158 571081321166 นาง วราภรณ์   หัสแดง อุทัยธานี ปกติ