รายชื่อนักศึกษา


มรภ.นครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ลำดับ รหัสนักศึกษา คำนำ ชื่อ-สกุล จังหวัด Portfolio สถานะ แก้ไข
กรุณาเลือกเมนูด้านซ้ายเพื่อแสดงรายชื่อในแต่ละศูนย์การศึกษา
รายชื่อนักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ (รมป.)
1 571031321001 นางสาว พิศมัย   คนเพียร ขอนแก่น ปกติ
2 571031321002 นางสาว กนกพร   ห้ามไธสง ขอนแก่น ปกติ
3 571031321003 นาง ลักขณา   พิยะเดช ขอนแก่น พ้นสภาพ
4 571031321004 นางสาว วิไลวรรณ   สุธรรม ขอนแก่น ปกติ
5 571031321005 นางสาว นนทรี   แพนไธสง ขอนแก่น ปกติ
6 571031321006 นาง วิจิตรา   ภิรมย์ไกรภักดิ์ ชัยภูมิ ปกติ
7 571031321007 นางสาว อิสราภรณ์   เหง้ากอก ชัยภูมิ ปกติ
8 571031321008 นางสาว นริสรา   เหล่าภักดี ชัยภูมิ ปกติ
9 571031321009 นาง ญาราภรณ์   ฉางชัยภูมิทรัพย์ ชัยภูมิ ปกติ
10 571031321010 นางสาว ณัชปภา   ราณรงค์ ชัยภูมิ พ้นสภาพ
11 571031321011 นาง จูมทอง   เที่ยงราช ชัยภูมิ ปกติ
12 571031321012 นาง กนกกาญจน์   ปานพรม ชัยภูมิ ปกติ
13 571031321014 นาง วาสนา   สมสี ชัยภูมิ ปกติ
14 571031321016 นาง ณัฐชานันท์   พิมพ์ศรี ชัยภูมิ พ้นสภาพ
15 571031321017 นางสาว เทวา   ต่อพรม ชัยภูมิ พ้นสภาพ
16 571031321018 นาง รัดดา   หล่มแสง ชัยภูมิ พ้นสภาพ
17 571031321020 นาง นันท์นภัส   พิมสิม ชัยภูมิ ปกติ
18 571031321021 นาง วาสนา   ต่อชีพ ชัยภูมิ ปกติ
19 571031321022 นางสาว ภาริณี   เที่ยงกินรี ชัยภูมิ ปกติ
20 571031321023 นางสาว กานต์พิศชา   บรรเทากุล ชัยภูมิ ปกติ
21 571031321024 นางสาว นงค์เยาว์   วิเศษคร้อ ชัยภูมิ ปกติ
22 571031321025 นางสาว ดวงชีวัน   บุตรแวว ชัยภูมิ ปกติ
23 571031321026 นาง ปรางณภา   ใจเที่ยง ชัยภูมิ พ้นสภาพ
24 571031321027 นาง ขวัญจิตร   ตากิ่มนอก ชัยภูมิ ปกติ
25 571031321028 นางสาว ศุภจิรา   สมศรี ชัยภูมิ ปกติ
26 571031321030 นางสาว พงศ์ภรณ์   ชีวเรืองศรี ชัยภูมิ ปกติ
27 571031321031 นาย ไพวรรณ์   จิตอ่อง ชัยภูมิ เสียชีวิต
28 571031321032 นาง อัญชรีย์   อินทร์ทองแดง ชัยภูมิ ปกติ
29 571031321033 นาง สุนิสา   เทพเทียน ชัยภูมิ ปกติ
30 571031321034 นางสาว ธิติมา   สำราญ ชัยภูมิ ปกติ
31 571031321035 นางสาว พัชราภรณ์   โคตรศรีวงษ์ ชัยภูมิ ปกติ
32 571031321036 นางสาว จำนงค์   ศิริมงคล ชัยภูมิ ปกติ
33 571031321037 นางสาว ปรียาภา   สอนโกษา ชัยภูมิ ปกติ
34 571031321038 นาง จุลลดา   จารุเมธีชน ชัยภูมิ ปกติ
35 571031321039 นาง สุภาพร   บุญโยธา ชัยภูมิ ปกติ
36 571031321040 นางสาว ธนัญธน   วงค์สุนทร ชัยภูมิ ปกติ
37 571031321041 นางสาว อุบล   แก่งสันเทียะ ชัยภูมิ ปกติ
38 571031321042 นางสาว ประทุมทิพย์   พุฒต้น ชัยภูมิ ปกติ
39 571031321044 นาง มะลิวัลย์   ฟุ้งสวรรค์ นครราชสีมา ปกติ
40 571031321045 นาง ชริยา   หลายทวีวัฒน์ นครราชสีมา ปกติ
41 571031321046 นาง สุนีย์   โลหะมาตย์ ชัยภูมิ ปกติ
42 571031321047 นางสาว มะลิ   แทนริน ขอนแก่น ปกติ
43 571031321048 นางสาว อริสรา   ธงสันเทียะ นครราชสีมา ปกติ
44 571031321049 นาง ลภัสนันท์   ขามโนนวัดวิสิฐ นครราชสีมา พ้นสภาพ
45 571031321050 นางสาว กัญจนพร   จารึกกลาง นครราชสีมา ปกติ
46 571031321051 นาง ยุพดี   บัวสำราญ นครราชสีมา ปกติ
47 571031321052 นาง จิดาภา   ยิ้มสมุด นครราชสีมา ปกติ
48 571031321053 นางสาว บุปผา   ศรีนอก นครราชสีมา ปกติ
49 571031321054 นาง กุหลาบ   พิมพ์กลาง นครราชสีมา ปกติ
50 571031321055 นางสาว กชพร   ชาญสูงเนิน นครราชสีมา ปกติ
51 571031321056 นาง อุมาภรณ์   สีมาวงษ์ นครราชสีมา ปกติ
52 571031321057 นาง วราพร   ภู่ครบุรี นครราชสีมา ปกติ
53 571031321058 นางสาว รสรินทร์   เอิบพรมราช นครราชสีมา ปกติ
54 571031321059 นางสาว ปพิชญา   ชู้กระโทก นครราชสีมา ปกติ
55 571031321060 นาง พิมตะวัน   สุขบงกช นครราชสีมา ปกติ
56 571031321061 นาง ดาวรุ่ง   รัตนอุไร นครราชสีมา ปกติ
57 571031321062 นาง นทิตา   สนิทชอบ นครราชสีมา ปกติ
58 571031321063 นางสาว ศิริลักษณ์   ทับจังหรีด นครราชสีมา ปกติ
59 571031321064 นางสาว โชติกา   คูณย่าอุปถัมภ์ นครราชสีมา ปกติ
60 571031321065 นาง สาริศา   วลัญช์ภัทร นครราชสีมา ปกติ
61 571031321066 นางสาว จุรีรัตน์   อะสิธิมัง นครราชสีมา ปกติ
62 571031321067 นาง จินตนา   พูนศรี นครราชสีมา ปกติ
63 571031321069 นางสาว อิสริยาพร   จรรยาพิทักษ์ นครราชสีมา ปกติ
64 571031321070 นางสาว ศิริลักษณ์   โอนทองหลาง นครราชสีมา ปกติ
65 571031321071 นาง อ้อมทิพย์   ชั่งกุล นครราชสีมา ปกติ
66 571031321072 นาง นันท์นภัส   เพชรมะดัน นครราชสีมา ปกติ
67 571031321073 นาง จำรัส   สังฆบุตร นครราชสีมา ปกติ
68 571031321074 นางสาว อัญชลีกร   ศรีมหาพรม นครราชสีมา ปกติ
69 571031321075 นางสาว พิชญาพร   เครือพิมาย นครราชสีมา ปกติ
70 571031321076 นาง จุฑาภรณ์   มีทอง นครราชสีมา ปกติ
71 571031321077 นางสาว อรทัย   อาจดี นครราชสีมา ปกติ
72 571031321078 นางสาว กนกวรรณ   สร้อยพิมาย นครราชสีมา ปกติ
73 571031321079 นางสาว อารยา   บุญล้น นครราชสีมา ปกติ
74 571031321080 นางสาว ทิพวัลย์   ปลิงกระโทก นครราชสีมา ปกติ
75 571031321081 นางสาว นัดดา   เปลี่ยนกระโทก นครราชสีมา พ้นสภาพ
76 571031321082 นางสาว นพวรรณ   พิรักษา นครราชสีมา ปกติ
77 571031321083 นางสาว ธนกร   โครมกระโทก นครราชสีมา ปกติ
78 571031321084 นาง ศิริพร   วีระศร นครราชสีมา ปกติ
79 571031321085 นาง สุกัญญา   ศรีทอง นครราชสีมา ปกติ
80 571031321086 นาง สิริณัฎฐ์   เจียมขุนทด นครราชสีมา ปกติ
81 571031321087 นาย จรัญ   แจ่มจำรัส นครราชสีมา ปกติ
82 571031321088 นาง อุบลรัตน์   บัดสูงเนิน นครราชสีมา ปกติ
83 571031321089 นาง พราวพิรุณ   มอมขุนทด นครราชสีมา ปกติ
84 571031321090 นางสาว สรัลพร   จั่นขุนทด นครราชสีมา ปกติ
85 571031321091 นาง จิราพร   ฝ้านจันทึก นครราชสีมา ปกติ
86 571031321092 นางสาว เรณู   โอนสันเทียะ นครราชสีมา ปกติ
87 571031321093 นางสาว รจนา   แฟนพิมาย นครราชสีมา ปกติ
88 571031321094 นางสาว ปัทมา   ทองดีนอก นครราชสีมา ปกติ
89 571031321095 นาง พรภิมล   ทองดีนอก นครราชสีมา ปกติ
90 571031321096 นาง ภัทรนิษฐ์   คำดี นครราชสีมา ปกติ
91 571031321097 นาง นวรัตน์   ชำนาญกลาง นครราชสีมา ปกติ
92 571031321098 นางสาว ชุลีพร   ปิ่นชู นครราชสีมา ปกติ
93 571031321099 นาง อภิรมย์   เนื้อนา นครราชสีมา ปกติ
94 571031321100 นาง นัฐทิราพร   เกริกอำนาจ นครราชสีมา ปกติ
95 571031321101 นางสาว สุนันท์   ปะระมัสโส นครราชสีมา ปกติ
96 571031321102 นางสาว สุภักตร์   ปลิงกระโทก นครราชสีมา พ้นสภาพ
97 571031321103 นาง ธรรมมะ   เจริญ นครราชสีมา ปกติ
98 571031321104 นางสาว อมรรัตน์   ติระวัฒนศักดิ์ นครราชสีมา ปกติ
99 571031321105 นาง กาญจนา   นาดี นครราชสีมา ปกติ
100 571031321106 นาง รจนา   นิลสมัคร นครราชสีมา ปกติ
101 571031321107 นางสาว จรุณี   เค้างิ้ว นครราชสีมา ปกติ
102 571031321108 นางสาว ปนัดดา   ทาเงิน นครราชสีมา ปกติ
103 571031321109 นางสาว เกศมณี   ตามตะขบ นครราชสีมา ปกติ
104 571031321110 นางสาว จันทร์ธิมา   พูนมาก นครราชสีมา ปกติ
105 571031321111 นางสาว วราภรณ์   แก้วปัดถา นครราชสีมา ปกติ
106 571031321112 นางสาว ชยาภัค   เกษทองมา นครราชสีมา ปกติ
107 571031321113 นาง พัณณิตา   สังกัดกลาง นครราชสีมา ปกติ
108 571031321114 นางสาว กาญจนา   ยอดมี นครราชสีมา ปกติ
109 571031321117 นางสาว สายฝน   คนซื่อ นครราชสีมา ปกติ
110 571031321118 นางสาว วัญญาภรณ์   บัวบานศรี นครราชสีมา ปกติ
111 571031321119 นางสาว สุทธดา   บุญจันทร์ นครราชสีมา ปกติ
112 571031321120 นาง สายฝน   ดีสุทธิ นครราชสีมา ปกติ
113 571031321121 นางสาว สุรีพร   ตะอุบล นครราชสีมา ปกติ
114 571031321122 นางสาว ธิดารัตน์   ชูจอหอ นครราชสีมา ปกติ
115 571031321123 นาง นิตยา   ภู่อินทร์ นครราชสีมา ปกติ
116 571031321124 นางสาว ณธศร   ยับสันเทียะ นครราชสีมา ปกติ
117 571031321125 นาง วิราธร   เงินประเสริฐ นครราชสีมา ปกติ
118 571031321126 นางสาว กรณิกา   ประกอบผล นครราชสีมา ปกติ
119 571031321127 นาง ชวัลรัตน์   ตู้พิมาย นครราชสีมา ปกติ
120 571031321128 นาง เสาวนีย์   เสริมนอก นครราชสีมา ปกติ
121 571031321129 นางสาว จริยา   สมกำปัง นครราชสีมา ปกติ
122 571031321130 นางสาว นราจันทร์   ปราบภัย นครราชสีมา ปกติ
123 571031321131 นางสาว เสาวรส   เบาแรง นครราชสีมา ปกติ
124 571031321133 นาง ระภี   ยรรยงนวกิจ นครราชสีมา ปกติ
125 571031321134 นางสาว จารุณี   ทองเหล็ก นครราชสีมา ปกติ
126 571031321135 นาง วิยะดา   ขวัญสุข นครราชสีมา ปกติ
127 571031321136 นาง จุฬารัตน์   พวงพิมาย นครราชสีมา ปกติ
128 571031321137 นางสาว อังคนา   กล้าถูก นครราชสีมา ปกติ
129 571031321138 นาง สุวรรณา   พึ่งสันเทียะ นครราชสีมา ปกติ
130 571031321139 นางสาว นลินภัสร์   พัฒนากุล นครราชสีมา ปกติ
131 571031321141 นางสาว พิณโสภา   เกณฑ์กระโทก นครราชสีมา ปกติ
132 571031321142 นางสาว จันทร์ทิพย์   พึ่งดอน นครราชสีมา ปกติ
133 571031321143 นางสาว ชลลดา   ศรีพล นครราชสีมา ปกติ
134 571031321144 นาง นิยมภรณ์   วาลตะคุ นครราชสีมา ปกติ
135 571031321145 นาย อภินันท์   ศรีธรรมานุสาร นครราชสีมา ปกติ
136 571031321146 นางสาว เนตรนภา   ช่องงาม นครราชสีมา ปกติ
137 571031321147 นางสาว นิตยา   มงคลสวัสดิ์ นครราชสีมา ปกติ
138 571031321148 นางสาว ประทีป   ทรวงโพธิ์ นครราชสีมา ปกติ
139 571031321149 นางสาว อภิญญา   อาศัยน้ำ นครราชสีมา ปกติ
140 571031321150 นางสาว ดรุณี   ฉายราตรี นครราชสีมา ปกติ
141 571031321151 นางสาว สิริรัตน์   ปาปะเก นครราชสีมา ปกติ
142 571031321152 นางสาว ภัทราภรณ์   จานดี นครราชสีมา ปกติ
143 571031321153 นาง ธัญชนก   จงเพียร นครราชสีมา ปกติ
144 571031321155 นางสาว สุพิน   สีสอน นครราชสีมา ปกติ
145 571031321156 นางสาว พรทิพย์   ประดับศรี นครราชสีมา ปกติ
146 571031321157 นาง จรรยา   เมืองงิ้วราย นครราชสีมา ปกติ
147 571031321158 นางสาว สุนันท์   กล้าหาญ นครราชสีมา ปกติ
148 571031321159 นางสาว ชณัญญา   แพ่งจันทึก นครราชสีมา ปกติ
149 571031321160 นางสาว พิศมัย   แก้วสมสิน นครราชสีมา ปกติ
150 571031321161 นางสาว เกศินี   เปสันเทียะ นครราชสีมา ปกติ
151 571031321162 นางสาว พุ่มพวง   พ่วงจันทึก นครราชสีมา ปกติ
152 571031321164 นางสาว ชนิดาภา   หาญชนะ นครราชสีมา ปกติ
153 571031321165 นาง วัชราภรณ์   สมัครค้า นครราชสีมา ปกติ
154 571031321166 นางสาว ขนิษฐา   วรรณประภา นครราชสีมา ปกติ
155 571031321167 นาง พรทิพย์   สุ่มมาตย์ นครราชสีมา ปกติ
156 571031321168 นางสาว สุจิตรา   แรงดี นครราชสีมา ปกติ
157 571031321169 นาง กนกกร   จอมคำสิงห์ นครราชสีมา ปกติ
158 571031321170 นางสาว จุฑารัตน์   ลูกกระโทก นครราชสีมา ปกติ
159 571031321171 นาง สุวรรณา   สายชนะ นครราชสีมา ปกติ
160 571031321172 นางสาว วิรัลยา   เปรียบสันเทียะ นครราชสีมา ปกติ
161 571031321173 นางสาว สุนันทา   สมัญญา นครราชสีมา ปกติ
162 571031321174 นางสาว วาสนา   ผาสุข นครราชสีมา ปกติ
163 571031321175 นางสาว นลินนิภา   นกแก้ว นครราชสีมา ปกติ
164 571031321178 นางสาว รัตนาวดี   กลิ่นสันเทียะ นครราชสีมา ปกติ
165 571031321179 นางสาว ธัญญาภรณ์   หาญกล้า นครราชสีมา ปกติ
166 571031321180 นางสาว วราภรณ์   พุ่มพวง นครราชสีมา ปกติ
167 571031321181 นางสาว ดวงเดือน   พันนาเหนือ นครราชสีมา ปกติ
168 571031321182 นางสาว บุญญิศา   แก้วรังษี นครราชสีมา ปกติ
169 571031321183 นางสาว ธมลวรรณ   อินทร์สูงเนิน นครราชสีมา ปกติ
170 571031321185 นางสาว แววตา   หนูนอก นครราชสีมา ปกติ
171 571031321186 นางสาว กวินตรา   อินทร์บำรุง นครราชสีมา ปกติ
172 571031321188 นางสาว สุพัฒตรา   เพียงโงก นครราชสีมา ปกติ
173 571031321189 นางสาว สาวิตรี   สืบสุนทร นครราชสีมา ปกติ
174 571031321190 นาง อุไลพร   ดวงมาลัย นครราชสีมา ปกติ
175 571031321191 นางสาว มะลิวรรณ   บุญกล้า นครราชสีมา ปกติ
176 571031321192 นางสาว สุพิชชา   ศรีคชา นครราชสีมา ปกติ
177 571031321193 นางสาว รัชณาวรรณ   ประโมศรี นครราชสีมา ปกติ
178 571031321194 นาง อมรรัตน์   วิระตา นครราชสีมา ปกติ
179 571031321195 นางสาว เจษฎาภา   จิตนาม บึงกาฬ ปกติ
180 571031321196 นาง จันที   ศรีกมล บึงกาฬ ปกติ
181 571031321197 นางสาว จิราภา   พันธุ์ทอง บึงกาฬ ปกติ
182 571031321198 นาง อัญชริกา   มหาอุป บึงกาฬ ปกติ
183 571031321199 นาง ฉวีวรรณ   กุลวงษ์ หนองคาย ปกติ
184 571031321200 นาง สายชล   ตาลสิทธิ์ บึงกาฬ พ้นสภาพ
185 571031321202 นางสาว วรรณา   กาบแก้ว บุรีรัมย์ ปกติ
186 571031321203 นางสาว สำราญ   เกรัมย์ บุรีรัมย์ ปกติ
187 571031321204 นาง วนิดา   ระฆังทอง บุรีรัมย์ ปกติ
188 571031321205 นาง อินทิรา   ซ่อนกลิ่น บุรีรัมย์ ปกติ
189 571031321206 นางสาว อาภารดา   ศรีธรรมา บุรีรัมย์ ปกติ
190 571031321207 นางสาว ทิพวรรณ์   สิงหชัย บุรีรัมย์ ปกติ
191 571031321208 นางสาว นุชจรี   ตอรบรัมย์ บุรีรัมย์ พ้นสภาพ
192 571031321209 นาย กิติกร   เดชกุลรัมย์ บุรีรัมย์ ปกติ
193 571031321210 นาง สายพิน   เดิมทำรัมย์ บุรีรัมย์ ปกติ
194 571031321211 นางสาว อำพร   ใจดี บุรีรัมย์ ปกติ
195 571031321212 นางสาว ศวรรยา   เด็ดดวงรัมย์ บุรีรัมย์ ปกติ
196 571031321213 นางสาว นารินทร์   มะลิ บุรีรัมย์ ปกติ
197 571031321215 นาง กิ่งกาญจน์   สิทธิจาต บุรีรัมย์ ปกติ
198 571031321216 นาง อินทิรา   แก้วไธสง บุรีรัมย์ ปกติ
199 571031321217 นาง ปวีณรัตน์   กฤติยาวรรณ บุรีรัมย์ ปกติ
200 571031321218 นาง มนัสนันท์   จันทร์เรือง เพชรบูรณ์ ปกติ
201 571031321219 นางสาว อมรินทร์   สามเณร บุรีรัมย์ ปกติ
202 571031321220 นางสาว ศวรรณญากานต์   มะลิซ้อน บุรีรัมย์ ปกติ
203 571031321221 นางสาว ฑิฆัมพร   พันธุ์มุง บุรีรัมย์ ปกติ
204 571031321222 นางสาว ศิรประภา   เจริญพันธุวงศ์ บุรีรัมย์ ปกติ
205 571031321223 นาง สุพิน   แหวนวิเศษ บุรีรัมย์ ปกติ
206 571031321224 นางสาว รสลิน   เฉียบพิมาย บุรีรัมย์ ปกติ
207 571031321225 นาง สุภารัตน์   เที่ยงธรรม บุรีรัมย์ ปกติ
208 571031321226 นาง สุวิษา   วงศ์ทองเจริญ บุรีรัมย์ ปกติ
209 571031321228 นาง นงค์เยาว์   หีบไธสง บุรีรัมย์ ปกติ
210 571031321229 นางสาว วีรนงค์   ตาประโคน บุรีรัมย์ ปกติ
211 571031321230 นาง วาลี   ปวงสุข บุรีรัมย์ ปกติ
212 571031321231 นางสาว สุกัลยา   สุริยวงศ์ บุรีรัมย์ ปกติ
213 571031321232 นาง ธนาวดี   ศรีประโคน บุรีรัมย์ ปกติ
214 571031321233 นาง ณัฐินันท์   กลอยประโคน บุรีรัมย์ ปกติ
215 571031321235 นาง วรรณี   ทองทวี บุรีรัมย์ ปกติ
216 571031321236 นางสาว กาญจนา   สุทธิ บุรีรัมย์ ปกติ
217 571031321237 นาง ปวิชญา   ผดุงแดน บุรีรัมย์ ปกติ
218 571031321238 นางสาว รัชนก   การรัมย์ บุรีรัมย์ ปกติ
219 571031321239 นางสาว พัชรินทร์   สินไธสง บุรีรัมย์ ปกติ
220 571031321240 นาง กลิ่นผกา   กอบกาญจนพฤติ บุรีรัมย์ ปกติ
221 571031321241 นางสาว จิราภรณ์   เปรือรัมย์ บุรีรัมย์ ปกติ
222 571031321242 นาง ระพีพร   ปิตรัมย์ บุรีรัมย์ ปกติ
223 571031321243 นางสาว ภิญญาพัชญ์   ศักดิ์อลงกรณ์ บุรีรัมย์ ปกติ
224 571031321244 นาง ณัฐวดี   ฉิมมาลี บุรีรัมย์ ปกติ
225 571031321245 นางสาว อ่อนศรี   อะรัมย์ บุรีรัมย์ ปกติ
226 571031321246 นางสาว จิตราภรณ์   เอี่ยมรัมย์ บุรีรัมย์ ปกติ
227 571031321247 นางสาว สุนีย์   แก้วยงกฏ บุรีรัมย์ ปกติ
228 571031321248 นางสาว นิรันดร์ตรี   เนาวบุตร บุรีรัมย์ พ้นสภาพ
229 571031321249 นางสาว กรองทอง   รุ่งประโคน บุรีรัมย์ ปกติ
230 571031321250 นางสาว ปภาวี   คตวงค์ บุรีรัมย์ ปกติ
231 571031321251 นางสาว พิกุล   กิจดี นครราชสีมา ปกติ
232 571031321252 นางสาว ชุติมาพร   ชื่นพงษา บุรีรัมย์ ปกติ
233 571031321253 นางสาว วงเดือน   ดำปานดี บุรีรัมย์ ปกติ
234 571031321254 นางสาว ปัญจนิตย์   สุโขพันธ์ บุรีรัมย์ ปกติ
235 571031321255 นางสาว พิจิตรา   คะโลรัมย์ บุรีรัมย์ ปกติ
236 571031321256 นางสาว สุลาวัลย์   แสงกระจ่าง บุรีรัมย์ ปกติ
237 571031321260 นาง วรรณี   ใยไธสง บุรีรัมย์ ปกติ
238 571031321264 นาง สุภาพ   ทะเรรัมย์ บุรีรัมย์ ปกติ
239 571031321265 นาง ดาวรุ่ง   หงษ์พิลา บุรีรัมย์ ปกติ
240 571031321266 นางสาว สุภาวดี   ถะเกิงสุข บุรีรัมย์ ปกติ
241 571031321268 นาง มนัญพัชร์   เขตบำรุง บุรีรัมย์ ปกติ
242 571031321269 นาง บุณยรักษ์   ศรีทองสุข บุรีรัมย์ ปกติ
243 571031321270 นางสาว อลิชา   เยี่ยมมโน บุรีรัมย์ ปกติ
244 571031321272 นางสาว ปริญญานุช   เข็มรัมย์ บุรีรัมย์ ปกติ
245 571031321273 นางสาว วิภาดา   ดำเนินงาม บุรีรัมย์ ปกติ
246 571031321274 นางสาว อมรรัตน์   ฉิมจารย์ บุรีรัมย์ ปกติ
247 571031321275 นางสาว บุษบา   ผ้างาม บุรีรัมย์ ปกติ
248 571031321276 นางสาว ธนารักษ์   พินิจดวง บุรีรัมย์ ปกติ
249 571031321277 นางสาว รุ่งทิวา   สิบทัศน์ บุรีรัมย์ ปกติ
250 571031321278 นาย ธีรยุทธ   ไตรพรม บุรีรัมย์ ปกติ
251 571031321279 นางสาว สุรางค์รัตน์   เนื้อแก้ว บุรีรัมย์ ปกติ
252 571031321281 นางสาว กรรณิการ์   วรรณวิจิตร มหาสารคาม ปกติ
253 571031321282 นางสาว พัชราพรรณ   พรมภักดิ์ เลย ปกติ
254 571031321283 นางสาว ศศิธร   ชุมพล เลย ปกติ
255 571031321284 นาง สุดาพร   สีอ้วน เลย ปกติ
256 571031321285 นางสาว พิจิต   ผงชานันท์ สกลนคร ปกติ
257 571031321286 นาย กรมภวา   พิมพ์เพ็ญ สกลนคร ปกติ
258 571031321288 นาง ชุติกาญจน์   กายสิทธิ์ สระบุรี ปกติ
259 571031321289 นางสาว เกศินี   เย็นสมุทร สระบุรี ปกติ
260 571031321290 นางสาว ญาดาพัฒน์   เป็นตามวา สุรินทร์ ปกติ
261 571031321292 นางสาว สลิตตา   สิทธิสังข์ สุรินทร์ ปกติ
262 571031321293 นางสาว สุรีย์   วสุวัชร์ สุรินทร์ ปกติ
263 571031321294 นาง ประคองศรี   พรมทะเล สุรินทร์ ปกติ
264 571031321295 นางสาว เกษณีย์   ลาดี สุรินทร์ ปกติ
265 571031321296 นางสาว นภคประภา   เทศบุตร สุรินทร์ ปกติ
266 571031321300 นางสาว สุธาสินี   สาวิเสน หนองคาย ปกติ