โครงการความร่วมมือระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (รมป.)

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต


หลักการและเหตุผล


การพัฒนาประเทศเพื่อใหสามารถกาวสูการแขงขันในเวทีโลก ตองพัฒนากระบวนการจัดการศึกษา ของชาติใหมีมาตรฐานทางวิชาการในระดับสากล จากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2545 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และนโยบายดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงความรู และเพื่อใหคนไทยทั้งปวงไดรับ โอกาสเทาเทียมกันทางการศึกษา พัฒนาคนไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต อันเปนเงื่อนไขไปสูระบบเศรษฐกิจ ฐานความรูที่พึงประสงค


การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาจึงเปนประเด็นเรงดวนอยางหนึ่ง ในการขับเคลื่อนการปฏิรูป การศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ทั้งภาครัฐ เอกชน ผูนําชุมชน และผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงเปนยุทธศาสตรหลักในการสรางกลไกและเปนพลัง ขับเคลื่อนที่สําคัญยิ่งในการปฏิรูปการศึกษาใหบรรลุเปาหมาย อยางมีประสิทธิภาพ


องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทและภารกิจที่สําคัญยิ่งอยางหนึ่งในการจัดการศึกษา เพื่อทองถิ่น และชุมชน โดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษาในสวนของศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งประกอบดวย เจาหนาที่ ผูดูแลเด็กเล็ก จําเปนตองไดรับการพัฒนาเพื่อใหเกิดสมรรถนะในดาน การปฏิบัติงานใหไดตามมาตรฐานหลักสูตร และมีความมั่นคงในวิชาชีพ


บุคลากรสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมีเปนจํานวนมาก ที่จะตองไดรับการพัฒนาในการ เขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี จากการที่บุคลากรประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ จากกรมการพัฒนา ชุมชน กรมศาสนา และสปช. ที่ไดถายโอนจากสวนราชการเดิมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น และจากศูนย พัฒนาเด็กเล็กที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดตั้งขึ้นมาเองมีเปนจํานวนมาก (ไมนอยกวา 37,346) มีความ ตองการในการพัฒนาตนเองใหมีความรู ความสามารถ และมีวุฒิการศึกษาที่สามารถไดรับใบประกอบวิชาชีพ อันจะเปนการพัฒนาตนเองและทองถิ่นใหดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อความมั่นคงผาสุกของสังคม – เศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge – Based Society and Economy)


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตตระหนักถึงความสําคัญ ในการพัฒนาบุคลากรสังกัดองคกรปกครอง สวนทองถิ่น ซึ่งเปนประเด็นสําคัญยิ่ง ที่จะสงผลตอการปฏิรูปการศึกษาของชาติ และดวยภารกิจที่สําคัญใน

ฐานะสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาทองถิ่นตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ที่ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังงานปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังงานการเรียนรู โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษาสงเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหการบริการวิชาการแกสังคม ปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และสงเสริมวิทยฐานะครู


หนาที่สําคัญยิ่งอยางหนึ่งของมหาวิทยาลัย คือ ประสานความรวมมือ และชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวาง มหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศ เพื่อการพัฒนาทองถิ่น การเสริมสรางความเขมแข็ง ของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ และ มาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง


ดวยเหตุผลและความจําเปนดังกลาว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจึงไดจัดทําโครงการความรวมมือ ทางวิชาการ ระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพื่อรองรับการพัฒนา บุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยทางมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิตนั้นเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีความพรอม มีศักยภาพสูงในการบริหารจัดการไดอยางดียิ่ง เนื่องจากมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเปนฐานสําคัญในการบริหารจัดการโครงการความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไดอยางมีประสิทธิภาพ


วัตถุประสงค


โครงการความรวมมือทางวิชาการ ระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต มีวัตถุประสงค ดังนี้

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพการศึกษา สําหรับบุคลากรสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

2. เพื่อการบริการวิชาการในการพัฒนาสังคมในสวนทองถิ่น และชุมชนใหสังคมไทยเปนสังคมแหงความรู

3. เพื่อสรางเครือขายในการบริหารการศึกษาอยางเปนระบบ ในการสรางความเขมแข็งทางวิชาการและ วิชาชีพ

4. เพื่อใหผูดูแลเด็ก ผูชวยผูดูแลเด็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการพัฒนาใหมีวุฒิการศึกษา

สูงขึ้น ไดรับใบประกอบวิชาชีพ และเปนแนวทางในการพัฒนาความรู ความสามารถ อันจะเปน ประโยชนตอการศึกษาของชาติ

กลุมเปาหมาย

1. เปนพนักงานจาง (ภารกิจและทั่วไป ไมรวมจางเหมา) ซึ่งปฏิบัติหนาที่ผูชวยครูผูดูแลเด็ก หรือผูดูแล เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตอเนื่องนับถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557

ไมนอยกวา 1 ป

2. อายุไมเกิน 50 ป นับถึงวันสมัคร

3. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทาจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง กอนวันที่ 30 มิถุนายน 2557

4. ไมมีโรคติดตอรายแรง หรือเปนโรคที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา

5. ผานการคัดเลือก และไดรับอนุญาตจากหนวยงานตนสังกัด


ขอบเขตการจัดหลักสูตร


ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท.0807.3/5081 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 เรื่องขอพิจารณาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรศึกษาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา สําหรับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่น ที่ขอใหมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิตไดพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สําหรับผูดูแลเด็ก ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น ตอจากหลักสูตรที่ใชในการจัดการศึกษาตามโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ใชจัดการศึกษามาแลวรวมระยะเวลา 5 ป ซึ่งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 (ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2552) กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการประเมิน เพ่ือพัฒนาหลักสูตร อยางตอเนื่องอยางนอยทุก ๆ 5 ป และในปจจุบันยังมีผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครอง สวนทองถิ่นอีกเปนจํานวนมาก ที่มีความประสงคจะสมัครเขารับการศึกษา เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพ ของผูดูแลเด็กใหมีศักยภาพในการบริหารและจัดการศึกษาปฐมวัย อันเปนรากฐานที่สําคัญในการพัฒนา กําลังคนของชาติในอนาคต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตไดพิจารณาแลวจึงไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยนําหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2554 มาปรับปรุงใหเหมาะสมโดยปรับหลักสูตรในกลุมวิชาชีพครู จากการ จัดการเรียนรูใน 9 กลุมมาตรฐานการเรียนรูของคุรุสภา มาปรับปรุงใหสอดคลองกับขอบังคับคุรุสภา วาดวย มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 โดยใหครอบคลุมมาตรฐานความรู (11 มาตรฐานความรู) และประสบการณ วิชาชีพตามขอบังคับ สําหรับกลุมวิชาเอก (การศึกษาปฐมวัย) ใชรายละเอียดของกลุมวิชาเอกเดิมปรับปรุงใหม เปนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 ของคณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพื่อใชสําหรับโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตไดเสนอหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 ของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามโครงการ ความรวมมือทางวิชาการระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตในการประชุมครั้งที่ 6(27)/2557 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 มีมติให ความเห็นชอบหลักสูตร และอนุมัติการเปดสอนตามแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรดังกลาว เพื่อใหสํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ. 0566.01/1886 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557

2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557) ของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวาง

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มสี

าระสรุปไดดังนี้


2.1 วัตถุประสงคของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรดานการศึกษาปฐมวัยใหมีคุณลักษณะดังตอไปนี้

1) มีคุณธรรม จริยธรรมนําทางในการดําเนินชีวิต มีจรรยาบรรณเปนหลักในการปฏิบัติตน มีจิต วิญญาณความเปนครูปฐมวัยมืออาชีพ และมีความรับผิดชอบตอวิชาชีพครู สังคมและสิ่งแวดลอม

2) สามารถจัดการเรียนรูดานการศึกษาปฐมวัย และสามารถใชทักษะในการสื่อสารทํางานรวมกับ

เด็ก ครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน และสังคมไดอยางมีความสุข

3) มีความสามารถในการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลาย เพื่อพัฒนาองคความรู และผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ

4) แสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง มีความสามารถในการคิด และพัฒนาตนเองใหประสบ ความสําเร็จอยูเสมอ

5) มีความรอบรู เชี่ยวชาญ เปนผูนําทางวิชาการ สามารถประยุกตความรู ความเขาใจอันถองแท ในทฤษฎี และระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสรางความรูใหมไปใชในการปฏิบัติ และติดตามพัฒนาของศาสตร ดานการศึกษาปฐมวัย รวมทั้งเพิ่มพูนความรูและสมรรถนะของตนเองอยูเสมอ


2.2 ระบบการจัดการศึกษา

จัดการศึกษาเปนระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษา

ปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห โดยใน 1 ปการศึกษามีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 1 ภาคฤดู รอน แบงออกเปน 2 ระยะ ๆ ละ 8 สัปดาห โดยใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตที่มีสัดสวน เทียบเคียงกันไดกับภาคปกติ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา ตรี พ.ศ.2548

2.3 การดําเนินการหลักสูตร

1) มีการใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

2) จัดการเรียนการสอนทั้งในวัน – เวลาราชการปกติ และวันเสาร – วันอาทิตย

- ภาคการศึกษาที่ 1 ระหวางเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน

- ภาคการศึกษาที่ 2 ระหวางเดือนธันวาคม – มีนาคม

- ภาคเรียนฤดูรอน ระยะที่ 1 ระหวางเดือนเมษายน – พฤษภาคม ระยะที่ 2 ระหวางเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม

3) คุณสมบัติของผูเขาศึกษา

- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทาจากสถานศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง กอนวันที่ 30 มิถุนายน 2557

- เปนพนักงานจาง ซึ่งปฏิบัติหนาที่ผูชวยครูผูดูแลเด็ก หรือผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตอเนื่องนับถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 มาไมนอยกวา 1 ป

- อายุไมเกิน 50 ป นับถึงวันสมัครเขาศึกษา

- ไมมีโรคติดตอรายแรง หรือเปนโรคที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา

- ผานการคัดเลือกและไดรับอนุญาตจากหนวยงานตนสังกัด

- มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู 4) การคัดเลือกผูเขาศึกษา

- กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเปนผูตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัคร โดยพิจารณาจาก ขอมูลการปฏิบัติงานและหลักฐานที่ใชสมัครเขารับการศึกษา โดยใหการรับรองและอนุมัติใหมาดําเนินการ สมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษา


- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตดําเนินการตามหลักเกณฑการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย หรือ ตามที่กําหนดในคูมือการบริหารโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเรื่องการรับสมัครนักศึกษาเขาศึกษา ในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ของโครงการความรวมมือฯ

5) แผนการรับนักศึกษา

มหาวิทยาลับกําหนดแผนการรับนักศึกษา ปการศึกษาละ 3,000 คน ตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ป การศึกษา 2557 เปนตนไป

6) คาใชจายในการศึกษา

คาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร คนละ 120,000 บาท (ระยะเวลาการศึกษา 10 ภาค

เรียน)

2.4 โครงสรางหลักสูตรและอาจารยผูสอน

2.4.1 โครงสรางหลักสูตร

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 171 หนวยกิต

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต

      1.1) กลุมวิชาภาษาไมนอยกวา 9 หนวยกิต

      1.2) กลุมวิชามนุษยศาสตรไมนอยกวา 6 หนวยกิต

      1.3) กลุมวิชาสังคมศาสตรไมนอยกวา 6 หนวยกิต

      1.4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตรไมนอยกวา 6 หนวยกิต (ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมวิชาใดวิชาหนึ่ง เพิ่มอีก 3 หนวยกิต เพื่อใหครบ 30 หนวยกิต) 2) หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา 135 หนวยกิต

2.1) กลุมวิชาชีพครู 51 หนวยกิต

2.2) กลุมวิชาเอก 84 หนวยกิต

      2.2.1 กลุมวิชาเอกบังคับ 54 หนวยกิต

      2.2.2 กลุมวิชาเอกเลือก 30 หนวยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต


หมายเหตุ

1. การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน นักศึกษาตองไดรับการฝกทั้ง 2 แนวทาง คือ

แนวทางที่ 1 นักศึกษามีแหลงเรียนรูที่ใชโรงเรียน/สถานศึกษาเปนฐาน คือศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด องคกรปกครองสวนทองถ่น ที่ปฏิบัติงานประจําอยู ตั้งแตวันแรกและตลอดระยะเวลาในการศึกษาตาม โครงการ นักศึกษาจะไดฝกประสบการณวิชาชีพโดยตรง ระหวางเรียนในทุก ๆ รายวิชาในขณะเรียน ภาคทฤษฎีในวัน เสาร – อาทิตย และนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนในการ ปฏิบัติงานในวันธรรมดา ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยการแนะนําและใหคําปรึกษาชวยเหลือจากผูสอนรายวิชา ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย และจากผูทรงคุณวุฒิดานวิชาชีพศึกษานิเทศและผูเกี่ยวของของกองการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กนั้น ๆ สังกัดอยู ทั้งนี้การฝกปฏิบัติวิชาชีพในขณะ/ระหวาง เรียนแนวทางที่ 1 นั้น จะนับเปนกิจกรรมหนึ่งในการประเมินผลการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ในภาคการศึกษา นั้น ๆ ดวย

แนวทางที่ 2 นักศึกษาจะไดฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียนในรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ (Practicum) ในสถานศึกษาหรือศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่องคกร วิชาชีพทางการศึกษาและตามที่หลักสูตรกําหนด ภายใตการแนะนํา ติดตาม และกํากับดูแลของผูทรงคุณวุฒิ ดานวิชาชีพ

2. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ นักศึกษาจะไดฝกปฏิบัติวิชาชีพในรายวิชาการ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในสาขาวิชาเฉพาะ (Internship / Externship 1,2) โดยจะตองไปทําการสอน

ในสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ และเงื่อนไขขององคกรวิชาชีพทางการศึกษาเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป ตามหลักสูตรกําหนด ภายใตการกํากับดูแลของผูทรงคุณวุฒิดานวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา


2.4.2 อาจารยผูสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตกําหนดใชศักยภาพอาจารยประจําหลักสูตร ๆ ละ 5 คน จาก แตละสถาบันอุดมศึกษาเครือขาย และกําหนดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดังนี้

1) ผูชวยศาสตราจารยอรุณศรี จันทรง (3-3399-000-83-54-9) คม.(การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2538 ค.บ.(การอนุบาลศึกษา) วิทยาลัยครูสวนดุสิต พ.ศ.2527

2) ผูชวยศาสตราจารยสดใส โชติกเสถียร (3-1021-07610-70-5) กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2538 ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) วิทยาลัยครูสวนดุสิต พ.ศ.2532

3) อาจารยอุไรวรรณ โชติชุษณะ (3-1201-00342-41-1) กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ พ.ศ.2547

4) อาจารยสืบศักดิ์ นอยดัด (3-7102-00014-21-6) กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2555 ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) วิทยาลัยครูสวนดุสิต พ.ศ.2548

5) อาจารยปานใจ จารุวนิช (3-1016-00263-03-1) กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2539 ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ.2547


2.5 สถานที่จัดการเรียนการสอน

จัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และสถาบันอุดมศึกษาเครือขาย 10 แหง โดยใชหลักสูตรและแนวทางในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิตรับผิดชอบในการปรับปรุงหลักสูตรและแนวทางในการจัดการศึกษาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน หลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ และสอดคลองกับบริบทของผูเรียน ตามนโยบายของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น


2.6 มาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตร

1) ดานคณุ

ธรรม จริยธรรม

2) ดานความรู

3) ดานทักษะทางปญญา

4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ

5) ดานทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

6) ดานทักษะการจัดการเรียนรู


2.7 ความรวมมือกับหนวยงานหรือสถาบันอื่น

1) กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นลงนามในบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือทางวิชาการระหวาง

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กับมหาวิทยาลัยรายภัฏสวนดุสิต เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557

2) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตลงนามในบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือทางวิชาการในลักษณะ เครือขายระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏ กําแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สถาบันพลศึกษาศรีสะเกษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยกําหนดใชหลักสูตรและแนวทางในการจัดการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตรับผิดชอบในการปรับปรุงหลักสูตรและ แนวทางในการจัดการศึกษา ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และสอดคลองกับบริบท ของผูเรียนตามนโยบายของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น พรอมทั้งใหมีการใชทรัพยากรรวมกันในการจัด การศึกษาระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และสถาบันอุดมศึกษา เครือขาย

3) มหาวิทยาราชภัฏสวนดุสิตกําหนดใหมีคณะอนุกรรมการบริหารโครงการรวมกันระหวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กับสถาบันอุดมศึกษาเครือขายแตละสถาบัน โดยมีองคประกอบดังนี้

- บุคลากรที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จํานวน 3 คน

- บุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาเครือขาย จํานวน 3 คน

- เลขานุการ (บุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต) จํานวน 1 คน

- ผูชวยเลขานุการ จํานวน 2 คน

(บุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 1 คน และบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษา

เครือขาย 1 คน)

ทั้งนี้ กําหนดใหบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาเครือขาย 1 คน ทําหนาที่ประธาน และใหบุคลากรจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 1 คน ทําหนาที่รองประธาน โดยกําหนดใหมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง


ขอมูลประกอบ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรศึกษา ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีหนังสือที่ ศธ. 0506(2)/14322 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 ถึงเลขาธิการ ก.พ. เรื่อง การรับรองปริญญา ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. ใหการรับรอง

ปริญญาแลว รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่ นร. 1004.3/213 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2555 และหนังสือที่ นร. 1004.3/ว.11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556


ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 และเรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 และเรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร และสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตร 5 ป)

3. ขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556

4. ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรูและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษาตามาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ.2549,ราชกิจจานุเบกษา เลม 123 ตอนที่ 56ง 8มิถุนายน 2549,หนา 289 – 305

5. ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา เพื่อการ ประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2557 ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2557

สำนักงานกลางโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (รมป.)