แบบสำรวจการเข้ารับการศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
* โปรดอ่านข้อความให้ละเอียดก่อนกรอกข้อมูล *

              แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความต้องการในการเข้าศึกษาต่อของผู้ที่สนใจ(เฉพาะบุคลากรที่ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น) เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการดำเนินงานต่อไป ซึ่งในการสำรวจครั้งนี้เป็นการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นของทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต แต่เพียงผู้เดียว และยังไม่มีกำหนดการเปิดรับสมัครในขณะนี้ หากมีการเปิดรับสมัครทางโครงการจะทำการติดต่อไปยังข้อมูลที่แจ้งไว้

1. คุณสมบัติของผู้สนใจเข้าศึกษา

   1.1 เป็นพนักงานจ้าง (ภารกิจและทั่วไป ไม่รวมจ้างเหมา) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก หรือผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปีและได้รับเงินเดือนจัดสรร จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   1.2 อายุไม่เกิน 50 ปี นับถึงวันสมัคร
   1.3 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
   1.4 ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
   1.5 ผ่านการคัดเลือกและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัด

* กรุณากรอกข้อมูลให้ละเอียดครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการติดต่อ *
2. ข้อมูลส่วนตัว
คำนำหน้า นาย  นาง  นางสาว  อื่นๆ  
ชื่อ นามสกุล
เลขประจำตัวประชาชน
เกิดวันที่
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ หมู่ที่ ซอย
ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย์ เบอร์บ้าน เบอร์มือถือ - -
Email :
3. ข้อมูลหน่วยงาน (สถานที่ทำงาน/ต้นสังกัด)
   สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลเมือง
เทศบาลนคร
เทศบาลตำบล
   ประเภทหน่วยงาน        โรงเรียน       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กรุณาระบุชื่อหน่วยงาน   
ที่อยู่ที่ทำงาน เลขที่ หมู่ ซอย
ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
ไปรษณีย์ โทรศัพท์ที่ทำงาน โทรสาร
ตำแหน่ง ประสบการณ์ทำงาน
4. คุณยอมรับและสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเข้าศึกษา โดยเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 80% (มีเรียนทุกสัปดาห์) และมี iPadเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
 ยอมรับ      
( ทั้งนี้ผู้ที่กรอกข้อมูลนี้ควรปรึกษากับทางต้นสังกัดก่อนยืนยันคำตอบ ในข้อ 5 )
5. การเห็นชอบให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกรับทุนการศึกษาจากนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 เห็นชอบให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกรับทุนการศึกษา

Copyright © 2013-Present All Rights Reserved , Powered By Dusitcenter.org | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต