ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม

โครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 
 

หลักการและเหตุผล

 
 
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศประสบความสำเร็จในการพัฒนา
 
  คือ การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีเศรษฐกิจที่มั่นคง  
  มีสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียบพร้อม การดูแล  
  เด็กในระดับปฐมวัย ถือได้ว่าเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งของการศึกษา  
  เพราะเด็กในช่วงปฐมวัยคือโอกาสในการศึกษาเรียนรู้พัฒนาระบบ  
  ความคิดเชาว์ปัญญาของมนุษย์ได้ดีที่สุด โดยช่วงเวลาดังกล่าว  
  เริ่มตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 5 ขวบ ในช่วงปฐมวัยของเด็กนั้นควรจะได้  
  รับการพัฒนาการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ตั้งแต่การพัฒนาทั้งทาง  
  กล้ามเนื้อ การมองเห็น คำศัพท์พื้นฐาน ภาษา การฟังเพื่อสุนทรียะ  
  สุนทรียะ การเรียนรู้คณิตศาสตร์และตรรกกะความเป็นเหตุเป็นผล  
  การสร้างความ สัมพันธ์กับผู้อื่น การเรียนรู้ที่จะแสดงออกและควบ  
  คุมอารมณ์ ความรู้สึก     
 
ประเทศสิงคโปร์ ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีระบบ
 
  ที่มีคุณภาพ  และเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา การบริหารจัดการทา  
  งการศึกษาโรงเรียนทุกระดับมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ โดยเฉพาะการ  
  ศึกษาปฐมวัยที่ประเทศสิงคโปร์ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ  มีรูปแบบ  
  การพัฒนาครูที่ดี  และมีการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมหลักสูตร  
  สื่อการเรียนอย่างเหมาะสมยิ่งจนถือว่าเป็นศูนย์เด็กเล็กต้นแบบ    
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนา  
  เด็กปฐมวัย  โดยเน้นการจัดระบบศูนย์การศึกษาที่ดี เอื้ออำนวย  
  การอบรมพัฒนาเด็ก อีกทั้งมีโครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กอย่าง  
  ต่อเนื่อง  โดยเฉพาะการส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ ให้แก่  
  ผู้ดูแลเด็กให้รอบรู้ ทั้งวิธีการทำงาน วิธีคิดสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณ-  
  ภาพจึงเห็นควรจัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานการจัดการศึกษา  
  ปฐมวัยสำหรับผู้ดูแลเด็ก ณ ประเทศสิงคโปร์ ขึ้น เพื่อประโยชน์  
  ต่อผู้ดูแลเด็กต่อไป  
 

วัตถุประสงค์

 
 
 • เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  แนวคิดใหม่ๆ  เกี่ยวกับการพัฒนา
 •  
   
  เด็กปฐมวัย  จากสถานศึกษาต้นแบบในต่างประเทศ
   
   
 • เพื่อเพิ่มเติมสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยใหุ้
 •  
   
  บรรลเป้าหมายการพัฒนาเด็กเล็กทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา
   
   
  จิตใจ และอารมณ์
   
   
 • เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
 •  
   
  ปฐมวัย  แก่ครูผู้ดูแลเด็กเล็กทั่วประเทศ
   
       
   

  ระยะเวลาดำเนินโครงการ

   
    กำหนดการดำเนินการโครงการ เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน  
   

  2551 โดยแบ่งการดูงานออก เป็น 3 รุ่นๆ ละ 6 วัน (อบรม1 วัน

   
    และเดินทางไปศึกษาดูงาน 5 วัน)  
   

  รุ่นที่ 1 ผู้ดูแลเด็ก 25 คน , ผู้ประสานงาน 11 คน     รวม 36 คน

   
    รุ่นที่ 2 ผู้ดูแลเด็ก 25 คน , ผู้ประสานงาน 11 คน     รวม 36 คน  
   

  รุ่นที่ 3 ผู้ดูแลเด็ก 25 คน , ผู้ประสานงาน 11 คน     รวม 36 คน

   
   

  รวมทั้งสิ้น         108  คน

   
       
   

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

   
   
  ครูผู้ดูแลเด็กและคณะศึกษาดูงานได้รับความรู้ แนวคิดใหม่ๆ
   
   
  เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรง-
   
   
  โรงเรียนอนุบาลชั้นนำในประเทศสิงคโปร์ เพื่อนำมาพัฒนาปรับ
   
   
  ปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก
   
   
  อีกทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ แนวคิดที่ได้รับการศึกษาดูงานให้แก่
   
   
  ผู้ดูแลเด็กเล็กในหน่วยงานอื่นๆ ได้อีกด้วย
   
       
       
   
     
   
   
   
  webboard
   
  แสดงกระทู้ล่าสุด
   
     
   
  กระทู้ล่าสุด ศูนย์ไหนที่โดนปัญหาน้ำท่วม
  (1 พฤศจิกายน. 2554 เวลา 9:46:08,siriyakorn)
   
   
  กระทู้ล่าสุด เรียน อ.อ้อ
  (28 ตุลาคม 2554 เวลา 11:39:40,deklek-45)
   
     
   
  กระทู้ล่าสุด ผู้นำเครือข่ายจัดทำ Pocketbook
  (12 กันยายน 2554 เวลา 18:03:10,siriyakorn)
   
   
  กระทู้ล่าสุด ขอบคุณสำหรับสิ่งดี ๆ ค่ะ
  (2 กันยายน 2554 เวลา 13:01:52,deklek-45)
   
   
  กระทู้ล่าสุด ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน
  (27 สิงหาคม 2554 เวลา 12:49:32,เมืองทะเลแห่งภู)
   
     
     
   
   
   
  เว็บไซท์นี้เป็นส่วนหนึ่งโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองฯและม.ราชภัฎสวนดุสิต
  ::: สงวนสิขสิทธิ์ 2551 :::