การปลูกผักโดยใช้วัสดุเหลือใช้(ขวดน้ำอัดลม) ความเป็นมาของทฤษฎีใหม่
จังหวัด: พิษณุโลก สร้างโดย: บ้านร่มเกล้า

สังกัด: อปท.

ผู้จัดทำ: นางสาวมาลี. เนตรแสงสี
วันที่สร้าง: 25 มกราคม พ.ศ. 2561    อ่านแบบเต็มหรือพิมพ์หน้านี้  

เนื้อหาข่าว : ประเภทตัวชี้วัด สถานศึกษามีการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย

แผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย 2-3- ปี ศาสตร์พระราชา การปลูกผักสวนครัวตามหลักเศรษฐกิพอเพียง สาระการเรียนรู้ที่ 3 ธรรมชาติรอบตัว ผู้สอน นางสาวมาลี เนตแสงสี วัน..........เดือน...........................พ.ศ............... กิจกรรม เสริมประสบการณ์ ชื่อกิจกรรม การปลูกผักโดยใช้วัสดุเหลือใช้(ขวดน้ำอัดลม) ความเป็นมาของทฤษฎีใหม่ วัตถุประสงค์และหลักการ ตลอดจนการนําทฤษฎี ใหม่ไปใช้ในการ พัฒนาการเกษตรและอาชีพอื่นๆได้อย่างเหมาะสมการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการปลูกฝังและส่งเสริม ให้เด็กปฐมวัยมีความพอเพียง พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน รักธรรมชาติรักสิ่ง แวดล้อม รักความเป็นไทย เด็กได้เรียนรู้จากการทํากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติ จนเกิดเป็นประสบการณ์ เกิดทักษะชีวิต ที่เด็กสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน ได้ต่อไป 1. ครูเกริ่นนําถามความรู้เดิมของเด็กเรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ ในหลวง เช่น - เด็ก ๆ เคยได้ยินคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงบ้างไหม - เด็ก ๆ รู้ไหมว่าใครเป็นคนคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง - เด็ก ๆ รู้จักการนําวัสดุเหลือใช้เช่น ขวดพลาสติก กล่องนมที่เด็ก ๆ กิน กระดาษ ลัง หรืออื่น ๆ มาทําประโยชน์บ้างไหม 2. ครูเกริ่นนําถามความรู้เดิมของเด็กเรื่อง การปลูกผักสวนครัว เช่น - เด็ก ๆ รู้จักผักสวนครัวไหมคะ - ที่บ้านของเด็ก ๆ ปลูกผักอะไรบ้าง - ผักที่ปลูกที่บ้านของเด็ก ๆ ใช้อะไรปลูก - เด็ก ๆ ได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ปลูกผัก รดนํ้าผักบ้างไหม ขั้นสอน / ลงมือปฏิบัติ 3. ครูนําผักสวนครัวของจริง เช่น ตะไคร้ใบกระเพรา ต้นหอม ผักชีผักบุ้งผัก กาด สะระแหน่ โหระพา มาให้เด็กได้ดูได้ลองจับ สัมผัส ดมกลิ่น พร้อมอธิบาย และเปิดโอกาสให้เด็กได้ซักถามข้อสงสัย 4. ครูนําวัสดุที่เตรียมมา คือ - ยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้ว - หอมแดงสําหรับปลูก จํานวน 60 หัว - บัวรดนํ้าพลาสติก จํานวน 2 ลูก 5. ครูอธิบายวิธีการปลูกต้นหอมจากเศษวัสดุเหลือใช้ทิ้งแล้ว คือ ยางรถยนต์ที่ไม่ ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ต่อ ไม่นําไปเผาไฟ ไม่ทิ้ง แต่เก็บไว้เพื่อนํามาใช้ประโยชน์ 6. ครูแบ่งเด็กออกเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 5 คน 7.ครูและเด็กแต่ละกลุ่มช่วยกันนําขวดน้ำอัดลมที่ไม่ใช้แล้วมาใส่ดินเตรียมแปลง ปลูก 8. บัวรดนํ้าใส่นํ้าแล้วรดไปบนแปลงผักให้ทั่วทั้งแปลง 9. ให้เด็กแต่ละคนช่วยกันนําหอมแดงลงปลูกในอุปกรณ์ที่เตรียมไว้โดยที่ครูคอย ดูแลและอธิบายว่าให้ปลูกอย่างไร ให้เอาด้านใดของหัวหอมลงด้านล่างเพื่อให้ แตกราก แตกใบ 10. ครูและเด็กช่วยกันสํารวจหัวหอมที่ปลูก ว่าใส่ถูกต้องหรือไม่ ใส่ครบทุกช่อง หรือไม่ ขั้นสรุป 11. เด็กและครูร่วมกันสรุป ถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืชผักสวน ครัว การดูแล รักษา ครูแนะนําให้เด็ก ๆ ชวนพ่อแม่ไปปลูกผักสวนครัวที่บ้านอาจ จะปลูกหลาย ๆ ชนิด ใช้วัสดุเหลือใช้อย่างอื่นเช่นกล่องนม ขวดพลาสติก กะละมัง แตก ยางรถยนต์ที่ทิ้งแล้ว เป็นต้น เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และยังปลอดสารพิษ เป็นการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย 12. ครูให้เด็กแต่ละกลุ่มเปลี่ยนเวรกันให้มารดนํ้าต้นหอมทุกวัน เพื่อให้ต้นหอม เจริญเติบโตและสามารถนําไปปรุงอาหารได้ วัสดุ / อุปกรณ์ 1. ผักสวนครัวของจริง 2. บัวรดน้ำพลาสติกจํานวน 2 ลูก 3. หอมแดง จํานวน 30 หัว 4. ขวดน้ำอัดลม( ที่ไม่ใช้แล้ว) วิธีการวัด / ประเมินผล สังเกตจาก 1. เด็กบอกเล่า สนทนา โต้ตอบ เกี่ยวกับ หลักเศรษฐกิจพอเพียง การนําของ เหลือใช้มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ได้ 2. เด็กสามารถปลูกผักในขวดน้ำอัดลมที่ไม่ใช้แล้ว 3. เด็กเรียนรู้วิธีการปลูกผักให้เจริญเติบโตจนสามารถนํามาบริโภคได้ 4. เด็กมีวินัย มีความรับผิดชอบจากหน้าที่การดูแลและรดนํ้าผักที่ครูมอบหมาย 5. เด็กมีปฏิสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนและครูในการร่วมกิจกรรมการปลูกผักได้
Menu ข่าว
เหตุการณ์อื่นๆ
ข่าวล่าสุด
จังหวัดที่โพสต์ล่าสุด
ติดต่อเราได้ที่ :
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. โทรศัพท์ 0-2244-5982-3
โทรสาร 0-2244-5927