ชุดสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5ปี เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต
จังหวัด: ตาก สร้างโดย: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญญเขต

สังกัด: อปท.

ผู้จัดทำ: นางดวงจันทร์ กันทะวงษ์
วันที่สร้าง: 9 กันยายน พ.ศ. 2560    อ่านแบบเต็มหรือพิมพ์หน้านี้  

เนื้อหาข่าว : ประเภทตัวชี้วัด ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

ชุดสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5ปี เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต ที้ได้รับจากทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีประโยชน์ต่อการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กมากในการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตประจำวันการรู้จักช่วยเหลือตนเองรู้จักการแบ่งปันความสามัคคีการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขเป็นสื่อนิทานที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก ทั้งด้านเนื้อหารูปภาพเล่มสีสรรค์ของหนังสือรวมทั้งตัวอักษรที่ใช้เหมาะกับเด็กมาก รวมทั้งแผ่นซีดี เนื้อหาของเพลงสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนของเด็ก จึงขอบคุณพระคุณทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่มอบสิ่งดีๆให้กับทางศูนย์เด็ก
Menu ข่าว
เหตุการณ์อื่นๆ
ข่าวล่าสุด
จังหวัดที่โพสต์ล่าสุด
ติดต่อเราได้ที่ :
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. โทรศัพท์ 0-2244-5982-3
โทรสาร 0-2244-5927