การใช้ชุดสื่อการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย(3-5ปี) เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตในศตวรรษที่21
จังหวัด: ลำปาง สร้างโดย: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำโท้ง

สังกัด: อปท.

ผู้จัดทำ: นางสาวอัจฉรี ทองน้อย
วันที่สร้าง: 9 กันยายน พ.ศ. 2560    อ่านแบบเต็มหรือพิมพ์หน้านี้  

เนื้อหาข่าว : ประเภทตัวชี้วัด สถานศึกษามีการจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

สร้างโดยสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำโท้ง ( ลำปาง ) ผู้จัดทำ นางสาวอัจฉรี ทองน้อย ประเภทตัวชี้วัด:ศพด.สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำโท้ง ขอขอบคุณท่านมหาลัยสวนดุสิต และกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เห็นความสำคัญของเด็กปฐมวัย ได้นำชุดสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งประกอบไปด้วยหนังสือนิทาน ตุ๊กตาหุ่นมือ แผ่นซีดีเพลง และหนังสือป๊อบอัพ ให้กับทางศพด. ซึ่งก็ได้นำมาจากประสบการณ์โดยจัดการเรียนการสอนให้เด็ก หรือสามารถบูรณาการเข้ากับหน่วยการเรียนรู้ต่างๆ ทำให้เด็กเกิดเรียนรู้ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำได้
Menu ข่าว
เหตุการณ์อื่นๆ
ข่าวล่าสุด
จังหวัดที่โพสต์ล่าสุด
ติดต่อเราได้ที่ :
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. โทรศัพท์ 0-2244-5982-3
โทรสาร 0-2244-5927