ประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ อำเภอกระสัง ปี 2562

สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กวัดประชาศรัทธาธรรม (จังหวัดบุรีรัมย์)

ผู้จัดทำ เพ็ญแข คำนัน

ประเภทตัวชี้วัด : สถานศึกษามีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในศพด.อย่างต่อเนื่องตามระบบวงจร PDCA            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประชาศรัทธาธรรม ได้รับการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2562 โดยหน่วยงาน โรงพยาบาลอำเภอกระสังและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการดูแลพัฒนา และจัดการศึกษาและการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่ดูแลเด็กในเวลากลางวัน ช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง อายุ ๖ ปีบริบูรณ์ หรือ ก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดบริการ ตาม(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ได้ก าหนดนโยบายด้านเด็กปฐมวัย ไว้ดังนี้ ๑. เด็กปฐมวัยทุกคนต้องได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน อย่างมีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่อง ๒. การพัฒนาเด็กตามข้อ ๑ ต้องจัดให้เป็นระบบและมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยบูรณาการชัดเจนระหว่างหน่วยงานราชการ และที่ไม่ใช่ราชการ ระหว่างวิชาชีพที่สัมพันธ์กับการพัฒนาเด็กปฐมวัย และระหว่างระดับต่างๆ ของการบริหารราชการแผ่นเดินจากระดับชาติ ส่วนกลางส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ๓. รัฐและทุกภาคส่วนต้องร่วมกันระดมทรัพยากรให้เพียงพอแก่การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามนโยบายข้อ ๑ นอกจากนี้ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย โดยกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๓การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการที่พัฒนาเด็กปฐมวัย เป้าประสงค์ที่ ๑ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ทุกแห่งได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และเป้าประสงค์ที่ ๒คุณภาพของระบบบริการและระบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้รับการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนา

ที่มา : http://special2.dusitcenter.org/cdcnews/content.php?nid=9349 | เลขที่ข่าวอ้างอิง : 9349