ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่

สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สามแยก  (จังหวัดเพชรบูรณ์)

ผู้จัดทำ นางสาวจารุวรรณ ศิริลา

ประเภทตัวชี้วัด : ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน             ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สามแยก จัดกิจกรรมที่ให้เด็กๆมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันกับผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงาน อบต.สามแยกที่เข้ามามีส่วนร่วมช่วยกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ บรรยากาศดี เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก มีต้นไม้สีเขียว ให้ความร่มรื่น เด็กๆสามารถทำกิจกรรมต่างๆนอกห้องเรียนได้อย่างปลอดภัย สร้างบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกให้ร่มรื่น สะอาด มีดอกไม้ต้นไม้ พื้นที่สาฃีเขียม(สนามหญ้า) การปลูกจิตสำนึกในการอนุกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เด็กๆได้ลงมือทำและมีส่วนร่วมเพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่า มีสภาพแวดล้อมที่ดีทั้งนี้จึงได้รับความร่วมมือกันระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน โรงเรียนที่เข้ามามีส่วนร่วมในครั้งนี้และเพื่อให้เด็กปฐมวัยที่เรียนอยู่ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สามแยก ได้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี น่าอยู่ และปลอดภัย

ที่มา : http://special2.dusitcenter.org/cdcnews/content.php?nid=9348 | เลขที่ข่าวอ้างอิง : 9348