play&lerm เพลินไปกับการประกันคุณภาพศึกษา (การจัดกิจกรรมการสกัดสีจากธรรมชาติ)

สร้างโดย ศพด.ป่ากุงน้อย (จังหวัดอุบลราชธานี)

ผู้จัดทำ นางสาวจิราภรณ์ สีเลิศ

ประเภทตัวชี้วัด : สถานศึกษามีการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย            จากการร่วมสัมมนาโครงการยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครู มุ่งสู่การพัฒนาความเป็นเลิศ Super Teacher ในหัวข้อวิจัย เรื่อง play & lerm เพลินไปกับคุณภาพการศึกษา ได้นำแนวการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็ก คือารให้เด็กได้ทดลองสกัดสีจากธรรมชาติ โดยให้เด็กๆได้ลองลงมือปฎิบัติจริงด้วยตนเอง ได้เรียนรู้และสังเกตุจากการปฎิบัติกิจกรรม จากการที่ ศพด.บ้านป่ากุงน้อยได้นำกิจกรรมการสกัดสีจากธรรมชาติมาทดลองใช้กับเด็กๆทำให้เด็กเกิดความรู้ที่หลากหลาย เกิดการคิดวิเคราะห์ การสังเกต การเปรียบเทีบ เกิดการเรียนรู้การเข้าสังคม การใช้ภาษาในการสื่อสาร ระหว่างที่ทำกิจกรรมมีความสนุกสยานเพลินเพลิน จากการที่ได้ทดลองปฎิบัติจริงด้วยตนเองจากการร่วมสัมมนาโครงการยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครู มุ่งสู่การพัฒนาความเป็นเลิศ Super Teacher ในหัวข้อวิจัย เรื่อง play & lerm เพลินไปกับคุณภาพการศึกษา ได้นำแนวการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็ก คือารให้เด็กได้ทดลองสกัดสีจากธรรมชาติ โดยให้เด็กๆได้ลองลงมือปฎิบัติจริงด้วยตนเอง ได้เรียนรู้และสังเกตุจากการปฎิบัติกิจกรรม จากการที่ ศพด.บ้านป่ากุงน้อยได้นำกิจกรรมการสกัดสีจากธรรมชาติมาทดลองใช้กับเด็กๆทำให้เด็กเกิดความรู้ที่หลากหลาย เกิดการคิดวิเคราะห์ การสังเกต การเปรียบเทีบ เกิดการเรียนรู้การเข้าสังคม การใช้ภาษาในการสื่อสาร ระหว่างที่ทำกิจกรรมมีความสนุกสยานเพลินเพลิน จากการที่ได้ทดลองปฎิบัติจริงด้วยตนเอง

ที่มา : http://special2.dusitcenter.org/cdcnews/content.php?nid=9321 | เลขที่ข่าวอ้างอิง : 9321