Healty Yummy for Kids “cooking สลัดโรลเพื่อหนู”

สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี (จังหวัดปัตตานี)

ผู้จัดทำ นางสาวสูไรยา วาแม

ประเภทตัวชี้วัด : สถานศึกษามีการจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ            อาหารเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย เพราะมีผลต่อพัฒนาการทางร่างกาย สมอง ระบบประสาทและสติปัญญา รวมทั้งพัฒนาการทางอารมณ์และบุคลิกภาพ  เด็กปฐมวัยจึงต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่โดยเฉพาะทางด้านอาหารและโภชนาการ เด็กวัยนี้จะมีความสนใจเรื่องการรับประทานอาหารน้อยลง เนื่องจากมีความสนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวมากขึ้นและห่วงการเล่นเด็กจึงมีโอกาสขาดสารอาหารได้  ซึ่งการได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและเพียงพอต่อความต้องการจะช่วยให้ร่างกายเด็กเจริญเติบโตได้เต็มศักยภาพ จึงควรให้ความสำคัญกับการเลือกโภชนาการที่เหมาะสมให้กับเด็ก เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี ได้จัดกิจกรรม “cooking สลัดโรลเพื่อหนู” โดยได้นำความรู้จากการเข้าร่วมอบรมโครงการยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัยมุ่งสู่การพัฒนาความเป็นเลิศ (Super Teacher) ในหัวข้อสัมมนา เรื่อง “Healty Yummy for Kids” มาปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตนเองโดยจัดกิจกรรม cooking ให้กับเด็กๆได้ทำสลัดโรล ที่เลือกสลัดโรลเพื่อที่จะส่งเสริมให้เด็กรับประทานผัก เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติเอง ได้เรียนรู้ส่วนผสมและขั้นตอนการทำสลัดโรล จากกิจกรรมดังกล่าวทำให้เด็กชอบที่จะรับประทานผักได้มากขึ้น

ที่มา : http://special2.dusitcenter.org/cdcnews/content.php?nid=8851 | เลขที่ข่าวอ้างอิง : 8851