Play&Learn เพลินไปกับการประกันคุณภาพการศึกษา (การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ การฉีก ตัด ปะ ติด วัสดุ

สร้างโดย ศพด.หนองไผ่ (จังหวัดอุบลราชธานี)

ผู้จัดทำ นางสาวปาริชาติ ชมภูประเภท

ประเภทตัวชี้วัด : สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ            การจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย โดยยึดหลักจิตวิทยาและธรรมชาติของเด็กที่ชอบ ด้วยการใช้เทคนิควิธีการ บูรณาการสาระความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่ต้องการให้เกิดกับเด็กและการเล่นให้เข้าด้วยกัน ทำให้เด็กได้เล่น แสดงออก ทำให้เด็กรู้สึกสนุกสนาน อยากเรียนรุ้มากขึ้นในรูปแบบของการเล่นปนเรียน(play & Learn) ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเด็กทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ภายใต้การอำนวยความสะดวก สนับสนุน ชี้แนะ ช่วยเหลือของครูในด้านต่างๆเพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ เทคนิคการสอนศิลปะที่เน้นจิตนาการและปลดปล่อยความรู้สึก การสอน การฉีก ตัด ปะ ติด วัสดุ 1.ประสบการณ์ด้านสติปัญญา การเชื่อมโยงภาพ การแสดงความรู้สึก การแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อต่างๆกิจกรรมการเรียนรู้ 2.จุดประสงค์การเรียนรู้ พัฒนากล้ามเนื้อมือและตา เกิดความเพลิดเพลินส่งเสริมการแสดงออก 2.1ครูอธิบายกติกาและการทำกิจกรรมให้เด็กฟัง 2.2ครูสาธิตการฉีก ตัด ปะ ติด ให้เด็กดูก่อนแล้วค่อยให้เด็กทำ 2.3ครูแบ่งกลุ่มแล้วแจกใบงานและอุปกรณ์ให้เด็กตามกลุ่ม 2.4สังเกตการทำงาน ,สังเกตชิ้นงาน

ที่มา : http://special2.dusitcenter.org/cdcnews/content.php?nid=8781 | เลขที่ข่าวอ้างอิง : 8781