Play & Learn : เพลินไปกับประกันคุณภาพการสอนศิลปะที่เน้นกระบวนการจิตนาการ

สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแกแดะ (จังหวัดสงขลา)

ผู้จัดทำ นางสาววัรดะฮ์ วาจิ

ประเภทตัวชี้วัด : สถานศึกษาสามารถจัดการประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ            นางสาววัรดะฮ์ วาจิ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก บ้านแกแดะ ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา นักศึกษาโครงการ รมป. 2 ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศ Super teacher ร่วมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง Play & Learn การจัดการเรียนรู้เรียนปนเล่น(Play & Learn)เพลินไปกับประกันคุณภาพการศึกษาด้วยเทคนิค(IMAGE AND FEEL)เป็นการสอนศิลปะที่เน้นกระบวนการจิตนาการและปลดปล่อยความรู้สึก ซึ่งมีจุดประสงค์ คือ 1.พัฒนากล้ามเนื้อมือและตา 2.เกิดความเพลิดเพลิน 3.ส่งเสริมการแสดงออก 4.รู้จักสิ่งที่ทำ โดยยึดหลักจิตวิทยาและธรรมชาติของเด็กที่ชอบเล่นอยู่แล้วด้วยการใช้เทคนิควิธีการ มาบูรณาการสาระความรู้ ทำให้เด็กได้เล่นแสดงออก สนุกสนานเพลิดเพลิน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน เป็นการเรียนรู้แบบลงมือกระทำเน้นปฏิบัติ(active Learning)ด้วยการแสดงออกโดยการเล่นภายใต้การดูแล ช่วยเหลือของครู

ที่มา : http://special2.dusitcenter.org/cdcnews/content.php?nid=8681 | เลขที่ข่าวอ้างอิง : 8681