คณิต วิทย์ คิดสร้างสรรค์ (เสียงจากหลอด)

สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาเขื่อน (จังหวัดเพชรบุรี)

ผู้จัดทำ ขวัญหทัย สีสะอาด

ประเภทตัวชี้วัด : สถานศึกษาสามารถจัดการประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ            คณิต วิทย์ คิดส์ สร้างสรรค์ ( เสียงจากหลอด ) สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาเขื่อน ( จังหวัดเพชรบุรี ) ผู้จัดทา นางขวัญหทัย สีสะอาด ประเภทตัวชี้วัด : ผู้เรียนมีทักษะการคิด,ภาษา,การสังเกต,การจาแนก,การเปรียบเทียบ และการ แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย จากการสัมมนาในโครงการ Super teacher ในหัวข้อ คณิต วิทย์ คิดส์สร้างสรรค์โดย ใช้แนวคิด STREAM เพื่อให้เด็กเกิดทักษะกระบวนการคิดหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปะ และคณิตศาสตร์ การกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น 1.เสียงจากแก้ว 2.เสียงจาก หลอด 3.กลิ้งๆไหลๆ 4.เรือโนอา โดยนำเอากิจกรรมเสียงจากหลอดมาจัดกิจกรรมการเรียน การ สอนให้เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาเขื่อน ตกลบตำหรุ อาเภอบ้านลาด จังหวัด เพชรบุรี ซึ่งเด็กๆได้เรียนรู้จากการทดลอง และการลงมอื การปฏิบัติด้วยตนเอง เกิดความ สนุกสนาน กิจกรรมเสียงจากหลอด เด็กจะได้รู้จักการสังเกตเสียงจากหลอดที่มีลักษณะขนาด ความยาวแยกต่างกัน หลอดที่สั้นเสียงจะแหลม หลอดที่ยาวเสียงจะทุ้ม และหลอดที่เป่าต้องตัด เป็นรูปสามเหลี่ยม และรีดให้แบนๆจะทำให้เกิดเสียงเวลาเป่า ถ้าไม่ตัดและไม่รีดหลอดเวลาเป่า จะมีแต่ลมเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้เด็กเกิดกระบวนการ เรียนรู้ คิดอย่างมีเหตุผล ตอบสนอง และกระตุ้นความสนใจของเด็กโดยตรง

ที่มา : http://special2.dusitcenter.org/cdcnews/content.php?nid=8482 | เลขที่ข่าวอ้างอิง : 8482