คณิตวิทย์คิดส์สร้างสรรค์ (STRAM Approach)

สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ (จังหวัดบุรีรัมย์)

ผู้จัดทำ นางสาวอำพร ใจดี

ประเภทตัวชี้วัด : สถานศึกษาสามารถจัดการประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ            จากการเข้าร่วมสัมมนาในโครงการ ยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัยมุ่งสู่การพัฒนาความเป็นเลิศ Super Teacher ได้นำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการอบรมในหัวข้อ “คณิต วิทย์ คิดส์สร้างสรรค์”วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องเทคนิคการผลิตสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยและการออกแบบสื่อให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง โดยการนำกิจกรรม “ เสียงจากแก้ว” มาจัดประสบการณ์ให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ซึ่งการจัดกิจกรรมโดยใช้แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้แบบ STREAM นี้ โดยการบูรณาการทางด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน ที่เชื่อมโยงเหตุการณ์ ในชีวิตประจำวัน นำไปสู่ชั้นเรียน เพื่อพัฒนากระบวนการคิดแบะการค้นหาคำตอบด้วยตัวเอง สามารถนำมาปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เป็นอย่างดี ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้นำความรู้ที่ได้มาจัดกิจกรรมให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยได้นำมาจัดใน หน่วยการสื่อสารต้องติดตาม นำแก้วกระดาษและแก้วพลาสติกที่มีขนาดแตกต่างกันมาเจาะรู ร้อยด้วยเชือกเข้าด้วยกัน แล้วให้ฟังเสียงพูดจากเพื่อนฝังตรงข้าม จากนั้นนำแก้วมาสอดรวมกันให้เด็กพูดและฟังเสียงจากเพื่อนๆ จากนั้นใช้กรรไกรตัดเชือกให้ขาด นำผูกเชือกไว้กับลวดเสียบกระดาษไว้ที่ด้านในของแก้วกระดาษ ปล่อยปลายเชือกยาวประมาณ 60 เซนติเมตร นำเชือกจุ่มน้ำให้ชุ่ม ดึงเชือกเป็นจังหวะ แล้วถามเด็กๆ ว่าเสียงได้ยินเป็นเสียงอะไร เด็กๆ เกิดความสนุกสนาน

ที่มา : http://special2.dusitcenter.org/cdcnews/content.php?nid=8447 | เลขที่ข่าวอ้างอิง : 8447