play and learn เพลินไปกับประกันคุณภาพการศึกษา

สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ผู้จัดทำ นางสาวปาริฉัตร รักษาแก้ว

ประเภทตัวชี้วัด : ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว            กาารจัดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่น เป็นกลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้้ ค้นหาเทคนิคการจัดกิจกรรมให้กับเด้็กปฐมวัยโดยยึดหลักจิตวิิทยาและธรรมชาติขงเด็กที่ชอบเล่นอยู่แล้วด้วยการใช้เทคนิควิธีการบูรณาการสาระความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่ต้องการให้เกิดกับเด็กและารเล่นให้เข้าด้วยกัน ทำให้เด็กได้เล่น แสดงออก ได้ร้องเพลง ทำให้เด็กรู้สึกสนุกสนาน อยากเรียนรู้มากขึ้น ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ เน้นการปฏิบัติ ด้วยการแสดงออกผ่านการเล่นภายใต้การดูแลของครูจัดเป็นกลยุทธ์การเรียนรู้โดยค้นหาวิธีการจัดการเรียนรู้แบบแยบยลใช้เครื่องมือ รุูปแบบ เทคนิค และวิธีการอย่างหลากหลายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้และสมรรถนะ จึงถือเป็นการวางแผนการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาซึ่งถือว่าเป็นกลไกสำคัญเพื่อสร้างความมั่นใจให่แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องว่า ผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา

ที่มา : http://special2.dusitcenter.org/cdcnews/content.php?nid=8352 | เลขที่ข่าวอ้างอิง : 8352