คณิตวิทย์คิดสร้างสรรค์ (เสียงจากแก้ว)

สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลธงชัย(วัดบุญทวี) (จังหวัดเพชรบุรี)

ผู้จัดทำ นางสาวเยาวเรศ พูลพิพัฒน์

ประเภทตัวชี้วัด : ผู้เรียนมีทักษะการคิด,ภาษา,การสังเกต,การจำแนก,การเปรียบเทียบและแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย            จากการเข้าร่วมสัมมนาในโครงการยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัยมุ่งสู่การพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ Super Teacher ได้นำความรู้และทักษะในหัวข้อคณิตวิทย์คิดสร้างสรรค์ โดยการนำกิจกรรมเสียงจากแก้วมาจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลธงชัย ซึ่งทำให้เด็กๆมีความสนุกสนานตื่นเต้นกับเสียงที่ออกมาจากแก้ว เมื่อเอาเชือกจุ่มน้ำให้เปียกเสียงก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่ง เด็กๆก็จะชอบมากว่ามันเป็นเสียงแบบนี้ได้อย่างไร และเด็กๆได้ลงมือปฏิบัติทำกิจกรรมด้วยตนเองโดยใช้แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้แบบ STREAM ทำให้เด็กเกิดทักษะทางกระบวนการคิด รู้จักหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปะและคณิตศาสตร์ ซึ่งเด็กๆได้เรียนรู้ในการฝึกการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์และยังได้แสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหา นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้แบบองค์รวมที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กได้

ที่มา : http://special2.dusitcenter.org/cdcnews/content.php?nid=8286 | เลขที่ข่าวอ้างอิง : 8286