เรื่อง คณิตวิทย์คิดสร้างสรรค์ ( เสียงจากแก้ว)

สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุพรรณรัตน์ (จังหวัดศรีสะเกษ)

ผู้จัดทำ นางสาว จินตนา ไชยชนะ

ประเภทตัวชี้วัด : ผู้เรียนมีทักษะการคิด,ภาษา,การสังเกต,การจำแนก,การเปรียบเทียบและแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย             การนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม Super Teacher ไปใช้ในกิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในหัวข้อการสัมมนาเรื่อง คณิตวิทย์คิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้เป็นกระบวนการทีสำคัญ และพัฒนาทักษะต่างๆของเด็กปฐมวัย เมื่อเด็กเติบโตขึ้น จะสามารถควบคุมร่างกาย ของตนเองได้ดีขึ้น และเริ่มสำรวจตัวเองมากขึ้น สามารถเข้าใจบุคคลอื่นได้ดีขึ้น รูปแบบของการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมแบบบูรณาการ ที่ผู้สอนเชื่อมโยงความรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบStream Approach จากกิจกรรมเสียงจากแก้ว เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ เด็กได้เรียนรู้ ถึงการนำวัสดุที่เหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของเล่นและยังได้เรียนรู้ถึงหลักการทางวิทยาศาสตร์ คือ เมื่อมีการสั่นเทือนของเชือกแล้วทำให้เกิดการเสียดสีเชือกที่ติดอยู่กับไม้กับแก้วกระดาษทำเกิดการสั่นสะเทือนผ่านเส้นเชือก ทำให้เกิดเสียงก้องในแก้วกระดาษ เสียงจะเกิดขึ้นตามที่เรากระตุกเชือก ทำให้เด็กได้ลงมือปฏิบัต

ที่มา : http://special2.dusitcenter.org/cdcnews/content.php?nid=8159 | เลขที่ข่าวอ้างอิง : 8159