Play and Learn เพลินไปกับประกันคุณภาพการศึกษา

สร้างโดย ศพด.วัดบ้านตลาดชัย (จังหวัดบุรีรัมย์)

ผู้จัดทำ นางสาวสุนีย์ แก้วยงกฏ

ประเภทตัวชี้วัด : ผู้เรียนมีทักษะในการหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง             หลังจากได้เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “Play & Learn เพลินไปกับประกันคุณภาพการศึกษา” ได้รับความรู้เกี่ยวกับ ONE SONG HIT เทคนิคการเล่านิทาน การจัดกิจกรรมการเรียนปนเล่น (Play & Lear ) การเล่นเกมศึกชิงบัลลังก์ IMAGE AND FEEL เทคนิคการสอนศิลปะ และความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ความรู้ที่ได้รับ สามารถนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเล่านิทานให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทอนหงส์ ซึ่งเด็กส่วนใหญ่จะชอบฟังนิทานอยู่แล้ว เมื่อครูนำเทคนิคการเล่านิทานที่ได้รับมาจากการสัมมนามาปรับใช้กับเด็ก โดยสอดแทรกเสียงเพลงในบางช่วงบางตอนให้เข้ากับเนื้อหาของนิทาน ทำให้เด็กมีความสนใจในกิจกรรม มีความสนุกสนาน มีความกล้าแสดงออก มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีการใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆในการเคลื่อนไหวร่างกาย ทำให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา รวมทั้งได้พัฒนาทักษะทางภาษาเพิ่มมากขึ้น เด็กชอบและมีความสุขกับกิจกรรมในครั้งนี้มาก

ที่มา : http://special2.dusitcenter.org/cdcnews/content.php?nid=8153 | เลขที่ข่าวอ้างอิง : 8153