คณิตวิทย์คิดส์สร้างสรรค์

สร้างโดย ศพด.บ้านคลองชะอม (จังหวัดสุพรรณบุรี)

ผู้จัดทำ นางสาวกิ่งกาญจน์ กาญจนประพันธ์

ประเภทตัวชี้วัด : สถานศึกษามีการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย            จากการเข้าร่วมสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง คณิตวิทย์คิดส์สร้างสรรค์ ข้าพเจ้านำความรู้ที่ได้รับ มาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองชะอมสังกัดเทศบาลตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้จัดกิจกรรมเรียนรู้เสียงจากหลอดและแก้วกระดาษ เด็กๆได้เรียนรู้จากการทดลองและการปฏิบัติด้วยตนเอง กิจกรรมเสียงจากหลอด เด็กๆจะได้สังเกตเสียงจากหลอดที่มีขนาดความยาวต่างๆกัน หลอดที่สั้นเสียงจะแหลม หลอดที่ยาวเสียงจะทุ้ม แต่หลอดตรงที่เป่าต้องตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วรีดให้แบนๆถึงจะเกิดเสียง ถ้าไม่ตัดและไม่รีดหลอดจะมีแต่ลมเพียงอย่างเดียว ส่วนกิจกรรมเสียงจากแก้วกระดาษ เด็กๆได้สังเกตและทดลองในการดึงเชือก ถ้านำเชือกไปจุ่มน้ำแล้วดึงจะเกิดเสียงแต่ถ้าเชือกแห้งเวลาดึงจะไม่มีเสียง และการดึงมีหลายจังหวะซึ่งจะให้เป็นเสียงสัตว์ที่แตกต่างกัน และการใช้แก้วเล่นเป็นโทรศัพท์ถ้าดึงเชือกตึงเวลาพูดจะได้ยินเสียง แต่ถ้าเชือกไม่ตึงเวลาพุดจะไม่ได้ยินเสียง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองความอยากรู้อยากเห็น กระตุ้นความสนใจของเด็ก ส่งเสริมให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้ คิดอย่างเป็นระบบและคิดอย่างมีเหตุผล

ที่มา : http://special2.dusitcenter.org/cdcnews/content.php?nid=7807 | เลขที่ข่าวอ้างอิง : 7807