กิจกรรม Play & Learn เพลินไปกับประกันคุณภาพการศึกษา

สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาดี (จังหวัดปราจีนบุรี)

ผู้จัดทำ นางสาวสุพัตรา บุ่งง้าว

ประเภทตัวชี้วัด : สถานศึกษาสามารถจัดการประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ            การจัดการเรียนรู้แบบเล่นปนเรียน ( Play & Learn )เป็นกลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ ค้นหาเทคนิคการจัดกิจกรรมให้กับเด็กปฐมวัยโดยยึดหลักจิตวิทยาและธรรมชาติของเด็กที่ชอบเล่นอยู่แล้ว ด้วยการใช้เทคนิค วิธีการบูรณาการสาระความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่ต้องการให้เกิดกับเด็ก และการเล่นให้เข้าด้วยกัน ทำให้เด็กเกิดความสนุกสนาน อยากเรียนรู้มากขึ้น ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ เน้นการปฏิบัติ (active learning) ด้วยการเเสดงออกโดยการเล่นภายใต้การดูแลช่วยเหลือของครู กิจกรรมที่ได้นำมาจัดให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาดี คือ กิจกรรมศึกชิงบัลลังก์ ทำให้เด็กได้มีการพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก - ใหญ่ ให้มีความสัมพันธ์ในการเคลื่อนไหว พัฒนาการทางสังคมและความร่วมมือในกลุ่ม ส่งเสริมให้เด็กกล้าเเสดงออกเกิดความเพลิดเพลิน

ที่มา : http://special2.dusitcenter.org/cdcnews/content.php?nid=7451 | เลขที่ข่าวอ้างอิง : 7451