คณิตวิทย์คิดส์สร้าสรรค์

สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธารนพเก้า (จังหวัดสระแก้ว)

ผู้จัดทำ นางสาวอรวรรณ แจ้งแก้ว

ประเภทตัวชี้วัด : ผู้เรียนมีทักษะการคิด,ภาษา,การสังเกต,การจำแนก,การเปรียบเทียบและแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ตัวชี้วัด ผู้เรียนได้มีมีทักษะทางด้านการคิด การจำแนก การสังเกต การเปรียบเทียบและการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย การจัดกิจกรรม เรื่อง คณิตวิทย์คิดสร้างสรรค์ (STREAM) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์และเพิ่มศิลปะเข้ามาด้วย การนำเอากิจกรรม"เสียงจากหลอด"ครูแจกหลอดให้กับเด็กคนละอัน ให้เด็กลองเป่าหลอดดูว่ามีเสียงดังมั้ย ถ้าเสียงไม่ดังทดลองครั้งที่สองโดยการตัดหลอดให้เป็นรูปปากฉลามแล้วให้เด็กเป่าดู จะมีเสียงดังตามขนาดของหลอดครูลองตัดหลอดให้สั้นลงเรื่อยๆให้เด็กเป่า แล้วให้ลองสังเกตเสียงที่เป่าว่าเสียงดังหรือเสียงค่อยตัดจนเหลือให้หลอดสั้นที่สุดตามขนาดแล้วรอฟังจากการเป่าหลอดในแต่ละขนาเสียงเป็นเช่นไรเด็กได้รู้จักการสังเกต วิเคราะห์ จำแนก เปรียบเทียบ

ที่มา : http://special2.dusitcenter.org/cdcnews/content.php?nid=7315 | เลขที่ข่าวอ้างอิง : 7315