ปฐมวัย ใส่ใจ วิทย์คณิต คิดสนุก (Super Teacher)

สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังใหม่ (จังหวัดสกลนคร)

ผู้จัดทำ นายอนุพงษ์ แสนพันนา

ประเภทตัวชี้วัด : ผู้เรียนมีทักษะการคิด,ภาษา,การสังเกต,การจำแนก,การเปรียบเทียบและแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังใหม่ หมู่ 19 ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ได้จัดกิจกรรม วิทย์ คณิต ขึ้นเพื่อกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นให้เด็กนักเรียนได้ค้นหา สังเกต จำแนก และหลักสูตรสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางสำหรับครูผู้สอนนำไปบูรณาการในชั้นเรียนได้จริง เด็กจะมีทักษะในกราสังเกต การจำแนก คิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และเน้นให้เด็กนั่นมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติได้ดีขึ้น ทำให้เด็กเกิดจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ออกแบบและแชร์ความคิดกับครูท่านอื่นๆ ทำให้ได้ทั้งทักษะทางสมอง พัฒนาความคิด และทักษะชีวิต เรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคม จึงเป็นกิจกรรมที่เหมาะจะนำไปใช้กับเด็กได้ เพราะในการสอนระดับปฐมวัย เราต้องใช้สื่อการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายสำหรับเด็กในวัยนี้ เพื่อเพิ่มพูน ทั้งความสุข และได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กันด้วย

ที่มา : http://special2.dusitcenter.org/cdcnews/content.php?nid=7210 | เลขที่ข่าวอ้างอิง : 7210