คณิตวิทย์คิดสร้างสรรค์

สร้างโดย โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม (จังหวัดปทุมธานี)

ผู้จัดทำ เขมจิรา เรือนกัน

ประเภทตัวชี้วัด : สถานศึกษาสามารถจัดการประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ            การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่สำคัญที่จะส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านต่างๆของเด็กปฐมวัย สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยจึงมีความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆของผู้เรียน การพัฒนาทักษะด้านต่างๆของเด็กปฐมวัยควรเป็นรูปแบบของการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการที่ผู้สอนเชื่อมโยงความรู้ทักษะที่หลากหลายเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดประสบการณ์จริง การเรียนรู้แบบ STREAM Approach เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ของการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการที่เกิดจากการนำเนื้อหาวิชาหรือสิ่งที่ได้เรียนได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และศิลปะมาบูรณาการร่วมกับทักษะการอ่านและทักษะทางวิศวกรรม เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาที่พบเจอในชีวิตประจำวัน จากการที่ได้เข้าร่วมสัมมนาในเรื่องคณิตวิทย์คิดสร้างสรรค์ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้นำกิจกรรม กลิ้งๆไหลๆมาใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมให้กับเด็กที่โรงเรียนของตนเองเพื่อพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้านของเด็กให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ต่อไปในอนาคต

ที่มา : http://special2.dusitcenter.org/cdcnews/content.php?nid=7206 | เลขที่ข่าวอ้างอิง : 7206