Play and Learn เพลินไปกับการประกันคุณภาพการศึกษา ( กิจกรรม One Song Hit )

สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเคี่ยมเพาะ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

ผู้จัดทำ นางสาวหทัยทิพย์ มิตรเมือง

ประเภทตัวชี้วัด : สถานศึกษามีการจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ            การจัดกิจกรรมรูปแบบการเล่นปนเรียน ( Play and Learn ) เป็นการบูรณาการสาระความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่ต้องการให้เกิดกับเด็ก และการเล่นให้เข้าด้วยกัน ทำให้เด็กได้กล้าแสดงออก ได้ร้องเพลง ทำให้เด็กได้รู้สึกสนุกสนาน เกิดการอยากเรียนรู้มากขึ้น การจัดการเรียนรู้แบบเล่นปนเรียนเป็นการจัดการเรียนรู้แบบแยบยลโดยการใช้เครื่องมือรูปแบบ เทคนิค และวิธีการอย่างหลากหลาย เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้และสมรรถนะ จึงมีการวางแผนการบริหารการจัดการในชั้นเรียน เป็นการพัฒนาด้านผู้เรียน ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเรียนการสอน ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และสื่อถึงมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานกระบวนการบริหาร และการจัดการ และสอดรับกับค่าเป้าหมายตัวชี้วัดมาตรฐานการึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 และมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร โดยตัวอย่างในการจัดกิจกรรม Play and Learn เพลินไปกับการประกันคุณภาพครั้งนี้คือ กิจกรรม ONE SONG HIT เป็นเทคนิคการเล่านิทานที่เน้นกระบวนการคิดแบบเชื่อมโยง โดยการบูรณาการการนำเพลงเข้ามาเชื่อมโยงกับนิทาน โดยได้นำ กิจกรรม One Song Hit ไปใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเคี่ยมเพาะ โดยการนำบทเพลงเข้ามาเชื่อมโยงกับนิทาน ทำให้เด็กเกิดความสนใจในนิทาน มีส่วนรวมในการร้องเพลง ตั้งใจฟังนิทานมากขึ้น ถึงแม้ว่านิทานเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องเดิมๆ ที่เด็กๆ เคยได้ฟังกันมาแล้วก็ตาม

ที่มา : http://special2.dusitcenter.org/cdcnews/content.php?nid=7135 | เลขที่ข่าวอ้างอิง : 7135