Play and Learn เพลินไปกับประกันคุณภาพการศึกษา

สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขาม (จังหวัดนครราชสีมา)

ผู้จัดทำ ระภี ยรรยงนวกิจ

ประเภทตัวชี้วัด : สถานศึกษามีการจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ            การจัดการเรียนรู้แบบเล่นปนเล่น (Play and Learn ) ผู้เรียนเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการออกแบบการเรียนการสอน หากผู้เรียนขาดความตั้งใจไม่มีความสนใจในการเรียนและไม่สามารถเรียนรู้ได้ การเรียนการสอนของครูก็ล้มเหลวไม่บรรลุผลการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ ดังนั้นความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของผู้เรียนในด้านต่างๆที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพสำหรับเด็กปฐมวัย จึงเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา การจัดการเรียนรู้แบบเล่นปนเรียน (Play and Learn ) จึงเป็นกลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ ค้นหาเทคนิคการจัดกิจกรรมให้กับเด็กปฐมวัยโดยยึดหลักจิตวิทยาและธรรมชาติของเด็กที่เกิดกับเด็ก และการเล่นให้เข้าด้วยกัน ทำให้เด็กได้เล่น แสดงออก ได้ร้องเพลง ทำให้เด็กรู้สึกสนุกสนานอยากเรียนรู้มากขึ้น ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ ด้วยการแสดงออก โดยการเล่นภายใต้การดูแลช่วยเหลือของครู

ที่มา : http://special2.dusitcenter.org/cdcnews/content.php?nid=7111 | เลขที่ข่าวอ้างอิง : 7111