เรื่อง:คณิตวิทย์คิดส์ สร้างสรรค์ (เสียงจากแก้ว)

สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านแผ่นดินทอง (จังหวัดเชียงราย)

ผู้จัดทำ นางยุพิน อยู่ยอด

ประเภทตัวชี้วัด : ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี            จากการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัยมุ่งสู่การพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ SUPER TEACHER ผู้เข้าร่วมได้นำความรู้ที่ได้รับการอบรม นำมาจัดกิจกรรมต่อยอดให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแผ่นดินทองให้เด็กเกิดการเรียนรู้เรื่องเสียง การสั่นสะเทือนของสัตถุ เมื่อวัตถุสั่นสะเทือนทำให้เกิดการขยายตัวของคลื่นเสียง และถูกส่งผ่านตัวกลางคืออากาศไปยัวหู ทำให้เด็กได้ยินเสียงจากการทดลองและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ดังนั้น การเรียนรู้เรื่องเสียงจึงเป็นสาระการเรียนรู้เรื่องหนึ่งที่สำคัญ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ได้กำหนดไว้ในสาระการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก จากกิจกรรมเสียงจากแก้วเด็กได้เห็นคุณค่าของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรม ทำให้ครูสามารถเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาที่เรียนเข้ากับการจัดกิจกรรมได้ง่าย เด็กเกิดการจดจำและง่ายต่อการเรียนรู้เข้าใจง่าย

ที่มา : http://special2.dusitcenter.org/cdcnews/content.php?nid=7029 | เลขที่ข่าวอ้างอิง : 7029