Super Teacher คณิตวิทย์คิดส์สร้างสรรค์ (ศูนย์สงขลา)

สร้างโดย ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านโคกทราย (จังหวัดสตูล)

ผู้จัดทำ นางสาวอนุสรา หาสกุล

ประเภทตัวชี้วัด : สถานศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมมีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานทีรับผิดชอบ            การสัมมนา โครงการยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัย มุ่งสู่การพัฒนาความเป็นเลิศ ( Super Teacher ) ในวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2561 ในชุดวิชา คณิตวิทย์คิดส์สร้างสรรค์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ( ศูนย์สงขลา ) ได้จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้ามาให้ความรู้ผ่านการบรรยายและการจัดกิจกรรม การให้แนวคิดในการผลิตสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย หลักการออกแบบสื่อเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เทคนิคการออกแบบเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ แนวคิดและการจัดการเรียนรู้แบบ STREAM Approach การจัดกิจกรรม STREAM Education สำหรับเด็กปฐมวัย และการออกแบบกิจกรรม STREAM Education สำหรับเด็กปฐมวัย มีการวิเคราะห์และสะท้อนคิดจากกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ลงมือทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง เช่น กิจกรรมตัดกระดาษ กิจกรรมการเป่าหลอด กิจรรมเสียงจากลูกโป่ง/แก้ว การพับจรวด และกิจกรรมการออกแบบเรือโนอาร์ เพื่อใช้ในการบรรทุกสิ่งของ ซึ่งสิ่งที่ได้รับจากการสัมมนาในชุดวิชา คณิตวิทย์คิดส์สร้างสรรค์ ในครั้งนี้ สามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา และสามารถทำให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา

ที่มา : http://special2.dusitcenter.org/cdcnews/content.php?nid=6918 | เลขที่ข่าวอ้างอิง : 6918